Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Home / Strona / Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

, , , , ,
Prof. Henryk Skarżyński przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie powołał w dniu 17 kwietnia 2019 r. prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego na przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Akademii. Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” głosowanie miało charakter tajny z bezwzględną większością i odbyło się przy obecności co najmniej połowy składu Senatu APS. Prof. Skarżyński będzie tę funkcję sprawował przez 4 – letnią kadencję.

Prof. Henryk Skarżyński z Akademią Pedagogiki Specjalnej współpracuje od wielu lat, wygłaszając m.in. wykłady inauguracyjne i koordynując wspólne projekty naukowe. Od roku 2011 jest doktorem honoris causa APS.

Rada uczelni to ustanowiony w 2018 roku organ uczelni publicznej, do zadań którego należą m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni i projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią. Rada ma także prawo wskazywać kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu ich przez senat, a także opiniować sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

W skład Rady uczelni według ustawy wchodzić może 6 lub 8 osób oraz przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają o najmniej 50% składu Rady.

Jak czytamy na ministerialnej stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl utworzenie Rad pozwali spojrzeć na strategię uczelni z boku, otworzy hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stworzy szansę na profesjonalizację zarządzania. Z założenia jest to instytucja, która od lat z powodzeniem działa w najlepiej funkcjonujących uczelniach na całym świecie. (…). Doświadczenie osób z innych branż może pomóc spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed szkołą wyższą, z zupełnie nowej, twórczej perspektywy. Dlatego też rada uczelni będzie miała charakter doradczy (…).

Ciekawostką jest fakt, że Rady nie są pomysłem oryginalnym. W trakcie prac nad nowym ustrojem uczelni inspirowano się rozwiązaniami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i z krajów nordyckich. Uczelniane Rady w Uniwersytecie w Heidelbergu czy Uniwersytecie Technicznym w Monachium decydują o strategii i programie rozwoju uczelni oraz same dokonują wyboru odpowiednika rektora, tj. prezydenta. Jeszcze większe kompetencje mają Rady na duńskich uniwersytetach, w których na mocy ustawy odpowiadają za planowanie strategiczne, nadzór nad sprawami finansowymi oraz powoływanie i odwoływanie rektora.