O Profesorze Henryku Skarżyńskim

Home / O Profesorze Henryku Skarżyńskim

Wrz 8, 2015

0

O Profesorze Henryku Skarżyńskim

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1994 r. Specjalista Krajowy ds. Audiologii, a następnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). W 1997 r. zapoczątkował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty i zachowania przedoperacyjnych resztek słuchowych, a w 2002 zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z klasyczną częściową głuchotą. W 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za Jego specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę chirurgiczną, została wdrożona w kilkudziesięciu światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator utworzenia drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” – centrum implantów ślimakowych (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (1996), inicjator i organizator wybudowania Światowego Centrum Słuchu (2003 – pierwsza część; 2012 – druga część). Dzięki prawie trzem dekadom Jego działań polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Od 25 lat on sam, a od 17 lat wraz z całym zespołem wykonują najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Jest też autorem lub współautorem 18 patentów krajowych i zagranicznych.

Jest autorem i współautorem ponad 1400 publikacji i ponad 3200 doniesień naukowych na zagranicznych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Przeprowadził pokazowe operacje dla ponad 4500 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów podczas specjalnych 54. międzynarodowych warsztatów otochirurgicznych „Window Approach Workshop” oraz konferencji i kongresów kontynentalnych i światowych organizowanych w Kajetanach i Warszawie. Pokazowe operacje przeprowadzał w kilkunastu krajach w Azji, Ameryce Pd i Europie. Łącznie wykonał ich ponad 1000. Był Prezydentem 2 kongresów kontynentalnych i 3. Kongresów Światowych, z których dwa odbyły się po raz pierwszy w Europie.

Jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, UT USA (1998), doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Profesorem Nadzwyczajnym State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Kiszyniowie w Mołdawii (2013), Honorowym Profesorem Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku w Kirgistanie (2016).

Członek ponad 20 zagranicznych oraz 8 krajowych najważniejszych towarzystw naukowych – Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy Członek Polskiego i Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Naddunajskiego Stowarzyszenia Ototynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pierwszy w historii pochodzący z Polski Członek amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society, Członek CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS. Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Jest również członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej i. M. Grzegorzewskiej.

Laureat nagród państwowych – Prezydenta, Premiera, Ministrów: Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Edukacji, Rozwoju Regionalnego oraz nagród środowiska medycznego i wielu innych prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii (dwukrotnie), Prezydentów Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy. W 25-tą rocznicę odzyskania przez Polskę wolności wygrał powszechny plebiscyt na „Człowieka Wolności” w kategorii „nauka”. W roku 2018 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz przez Prezesa Rady Ministrów medalem i dyplomem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. W roku 2019 został nagrodzony Godłem Promocyjnym Orła Białego oraz odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów odznaką honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.
Wszczepienie implantów leczących całkowitą i częściową głuchotę przez prof. H. Skarżyńskiego zostało także uznane w plebiscycie „Nauka to wolność”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najważniejsze naukowe wydarzenie ostatnich 25 lat.
Prof. H. Skarżyński był odznaczony przez różne środowiska m.in.: nadanym przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”, „Medalem Prymasowskim” przyznanym przez JE Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski oraz Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznanym przez JE Kardynała Kazimierza Nycza. Przez Międzynarodowe Kapituły nagrodzony „Orderem Uśmiechu” i Medalem „ECCE HOMO”. W roku 2016 i 2017, w ogłoszonym przez redakcję „Pulsu Medycyny” rankingu „Lista Stu”, został uznany za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie, a w pierwszej setce plasował się we wszystkich rankingach – od 16 lat – zajmując miejsca od 46 do 1, w tym w pierwszej 10-tce był 9 razy. Ponadto prof. H. Skarżyński otrzymał od polskiego środowiska technicznego tytuł Złotego i Honorowego Inżyniera. Wśród około 160 nagród przyznanych przez różne środowiska są: Buława Biznesu przyznana przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą, Specjalna Perła Honorowa przyznana przez redakcję Polish Marketu, tytuł „Wybitnego Polaka” przyznany przez Kapitułę Konkursu „Teraz Polska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Senatu RP, Medal im. M. Kopernika przyznany przez Prezydium PAN, Medal im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore, Medal im. Tytusa Chałubińskiego, Odznaka „Bene Meritus, „LAUDABILIS” – odznaczenia przyznane przez Okręgową Radę Lekarską i tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego, Medal Gloria Medicinae nadany za wybitne zasługi dla medycyny przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, statuetka Telewizyjnej Akademii Wiktorów w kategorii Osobowość Nauki i Kultury, Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – 20-lecia, główna nagroda na „21st Century Achievement Award Winners” w kategorii opieki zdrowotnej za System Zdalnego Telemedycznego Fittingu i Telerehabilitacji” w Waszyngtonie, zapewniającego stałą, zdalną opiekę nad pacjentami z implantami słuchowymi, nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Za zasługi i współpracę odznaczony medalami przez Uniwersytet Warszawski, SGGW, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Warszawską, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W imieniu polskiej nauki i medycyny podjął się z zespołem organizacji badań przesiewowych w ponad 20 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd.

W roku 2012 otrzymał wraz z zespołem Złoty Medal i główną nagrodę Prix Galien, w jednym z najbardziej znaczących konkursów na świecie, nagradzającym blisko pół wieku innowacyjne i najbardziej przełomowe osiągnięcia farmacji, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia w Monte Carlo. W 2016 r. naukowe środowisko międzynarodowe, podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) w Toronto przyznało prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, jako jednemu z 4 naukowców ze świata, najwyższe wyróżnienie społeczności międzynarodowej za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw.

Inicjator i pomysłodawca największego projektu profilaktycznego – Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, który realizuje od 5 lat. W 1998 r. był – jako przedstawiciel z Polski – sygnatariuszem Europejskiego Konsensu Naukowego dotyczącego wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków, a w 2011 był głównym inicjatorem podpisania w Warszawie europejskich Konsensusów Naukowych dot. wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy, co zostało potwierdzone przyjęciem tej propozycji przez Radę Europy w postaci „Konkluzji Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu – największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym jego zespół od 17 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. On sam wykonał ich ponad 200 tys.

W roku 2019, na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, zostały przedstawione w Musicalu „Przerwana Cisza” losy Jego pacjentów, bohaterów, w części granych przez nich samach. Jest autorem libretta do tego musicalu. Aktualnie przygotowuje dwa scenariusze filmowe dot. problemów komunikacji międzyludzkiej we współczesnym społeczeństwie.

Od 6 lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Dzieci Młodzieży I Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” i z jego finalistami brał udział w 2018 i 219 w specjalnych sesjach Parlamentu Europejskiego.

Informacje w innych serwisach WWW: