VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

Home / Aktualności / VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

W dniach 22-24 maja 2003 roku w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej zorganizowana przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Konferencja ta zapoczątkowała działalność naukowo-szkoleniową Centrum. W konferencji wzięło udział ponad 80 znakomitych wykładowców reprezentujących wiodące ośrodki kliniczne i naukowe z Europy, Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz ponad 50 wykładowców z Polski. Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne, sympozja satelitarne, sesja plakatowa oraz warsztaty naukowo-szkoleniowe. W sumie przedstawiono 40 wykładów na zaproszenie, 51 referatów oraz 43 plakaty. W konferencji wzięło udział ok. 300 osób. Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z implantami ślimakowymi i pniowymi, ale wiele miejsca poświęcono również na zagadnienia związane otochirurgią oraz wczesną diagnostyką i rehabilitacją zaburzeń słuchu. Kilka wykładów dotyczyło niezwykle ważnej tematyki kształcenia podyplomowego i ustawicznego w audiologii. Sympozja satelitarne były związane ściśle z tematyką implantów ślimakowych. Pierwsze z nich, zorganizowane przez firmę Advanced Bionics, było poświęcone nowoczesnym systemom implantów ślimakowych o wysokiej rozdzielczości, tzw. HiResolution Sound System, drugie natomiast, zorganizowane przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dotyczyło nowej metody leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego. Przedstawione podczas tego sympozjum wyniki 5 polskich pacjentów z częściową głuchotą zoperowanych przez prof. H. Skarżyńskiego, wykazały że wszyscy pacjenci zachowali słyszenie w zakresie niskich częstotliwości oraz odnoszą duże korzyści z wszczepionego implantu. Przedstawiciele ośrodków z Niemiec, Austrii, USA i Polski uczestniczący w sympozjum przyjęli naszą propozycję konsensusu w sprawie leczenia częściowej głuchoty. Podczas konferencji omówiono również nowe techniki operacyjne stosowane podczas zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych, zagadnienie obuusznej implantacji, problem zastosowania metod obiektywnych w dopasowaniu implantów ślimakowych. Niezwykle interesujące były również warsztaty naukowo-szkoleniowe. Pierwsze z nich, zorganizowane przez firmę Med-EL, dotyczyły różnych metod stosowanych przy dopasowywaniu procesorów mowy implantów ślimakowych. Drugie dotyczyły aparatowania słuchu u małych dzieci niezwykle trudnego zagadnienia dla protetyków słuchu. W obliczu wdrażania w Polsce programu badań przesiewowych słuchu u noworodków zagadnienie to stało się szczególnie ważne. Trzecie warsztaty poświęcono nowej metodzie umożliwiającej obiektywne badanie słuchu, a mianowicie słuchowym potencjałom wywołanym stanu ustalonego, które jak się przewiduje, mogą znaleźć zastosowanie m. in. w obiektywnej ocenie poprawności ustawienia implantów ślimakowych i aparatów słuchowych. Należy podkreślić, że zarówno wykłady na zaproszenie, jak i sympozja satelitarne oraz warsztaty naukowo-szkoleniowe były prowadzone przez wybitnych naukowców z Polski oraz z zagranicy. W gronie wykładowców zagranicznych, cieszących się międzynarodowym autorytetem, znaleźli się m.in.: prof. E. Hochmair i prof. W. Baumgartner z Austrii, prof. P. Deltenre i prof. S. Peeters z Belgii, prof. J. Kronenberg z Izraela, prof. Ch. von Ilberg, prof. J. Kiefer, dr A. Giebel i prof. L. Moser z Niemiec, prof. G. Tevartkiladze z Rosji, prof. M. Profant ze Słowacji, dr M. Lenhardt i prof. J. Smurzyński ze Szwajcarii, prof. J. Durrant, prof. J. W. Hall III, prof. B. Wilson z USA, prof. D. McPherson, prof. P. Roland i prof. C. Yoshinaga-Itano z USA, prof. S. Hatzopoulos z Włoch. Wszystkie przedstawione wykłady i referaty charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem. W wielu z nich przedstawiono najnowsze wyniki badań i wskazano kierunki dalszego rozwoju dziedziny implantów ślimakowych i pniowych, otochirurgii oraz wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń słuchu.