Pubblicazioni nazionali

Home / Pubblicazioni nazionali

Nov 15, 2013

0

Pubblicazioni nazionali

L’autore del capitolo in una monografia nazionale

 1. Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Dobrucki A., Skarżyński H., Badania rozdzielczości przestrzennej słyszenia u osób bilateralnie zaimplantowanych, w: Współczesne technologie elektronicznego wspomagania słyszenia osób niedosłyszących [ Ricerca sulla risoluzione spaziale dell’udito nelle persone impiantate bilateralmente,  in: Tecnologie moderne di supporto elettronico dell’udito per le persone con i problemi di udito],Wrocław 2016, 77-104
 2. Skarżyński H., Niedosłuch i głuchota przyczyną izolacji, bólu i cierpienia w: Ognisko Światła i Ciemności – Medycyna Filozofia Teologia [Perdita dell’udito e la sordità – causa di isolamento, dolore e sofferenza in: Focolaio di Luce e di Buio – Medicina Filosofia Teologia], caporedattore Sacerdote Dariusz Pater, Varsavia 2015, Volume III, 9-12
 3. Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie. Zadania i formy rehabilitacji dzieci w: Surdologopedia teoria i praktyka [Impianti cocleari in sordità parziale. Compiti e forme di riabilitazione dei bambini.in: Teoria e pratica di surdologopedia] a cura scientifica di Ewa Muzyka-Furtak, Harmonia Universalis Gdańsk 2015, 329-342
 4. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Klasyfikacja zaburzeń słuchu, w: Logopedia – teoria zaburzeń mowy,[ Classificazione dei disturbi dell’udito, in: Logopedia – teoria dei disturbi della favella], Monografia a cura di Stanisław Grabias, Marek Kurkowski, Casa editrice dell’Università Wydawnictwo Maria Cure Skłodowska, Lublin 2012, 91-116
 5. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej” [Impianti cocleari, in: Compendio di Audiologia Clinica], Casa editrice dell’Academia medica k. Marcinkowski, Poznań 2010, 282-287, edizione III
 6. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W.: Blok Operacyjny Otolaryngologiczny, w: Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie,[ Blocco Operatorio Otorinolaringoiatrico, in: Blocco operatorio – organizzazione e funzionamento], Monografia in cura di K. Bielecki e T. Szreter, Casa editrice Abacus Biuro Promocji Medycznej, Varsavia, 2007, 135-152
 7. Skarżyński H., Lorens A., Implanty ślimakowe w Otolaryngologia dziecięca [Impianti cocleari in Otorinolaringoiatria infantile], in cura di Gryczyńska D., Alfa-Medica Press, 2007, 142-153
 8. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – Implanty w: Audiologia Kliniczna [Trattamento di sordità totale e parziale – Impianti in: Audiologia Clinica] in cura di M. Śliwińska-Kowalska, Mediton, Łódź 2005, 53, 429-441
 9. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 16-18
 10. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 19-21
 11. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 22
 12. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’oreccho medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 19-21
 13. Skarżyński H.: Przewlekłe ropne ziarninowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii” [Otite granulomatosa purulenta cronica dell’orecchio medio], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 23-24
 14. Skarżyński H.: Tympanoskleroza, w „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[ Timpanosclerosi in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 27-29
 15. Skarżyński H.: Urazy ucha zewnętrznego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[Lesioni all’orecchio esterno,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,32-37
 16. Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[Lesioni all’orecchio medio,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,38-39
 17. Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[ Lesioni all’osso temporale,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,40-41
 18. Skarżyński H., Piotrowska A.: Implanty ślimakowe – aktualna procedura postępowania diagnostycznego, w: „Bliżej życia”, [ Impianti cocleari – procedura diagnostica corrente, in: “Più vicino alla vita”], Materiali per genitori di bambini e di  giovani con problemi di udito, Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 2001, 64-69
 19. Skarżyński H., Żarowski A.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Bliżej życia”,  Cambiamenti nell’orecchio interno nell’aspetto dell’elettrostimolazione a lungo termine,in: “Più vicino alla vita”], Materiali per genitori di bambini e di  giovani con problemi di udito, Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 2001, 70-76
 20. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej” [Impianti cocleari, in: “Compendio di Audiologia Clinica”], Casa editrice dell’Academia medica K. Marcinkowski, Poznań 2010, 282-287, edizione II
 21. Żarowski A., Skarżyński H.,.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Patofizjologia ucha wewnętrznego[ Cambiamenti nell’orecchio interno nell’aspetto dell’elettrostimolazione a lungo termine, in:  „Fisiopatologia dell’orecchio interno”, IFPS, Varsavia2000, 74-79
 22. Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Etiologia i epidemiologia złamań kości skroniowej, w „Urazy kości skroniowej” [Eziologia ed epidemiologia delle fratture dell’osso temporale, in “Traume dell’ osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 23-46
 23. Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Diagnostyka złamań kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” [Diagnosi delle fratture dell osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 47-64
 24. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Przebieg kliniczny urazów kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” [Il decorso clinico delle lesioni dell’osso temporale, in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 65-66
 25. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Postępowanie w złamaniach kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej”Comportamento nel caso delle fratture dell’osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 67-81
 26. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Wysocki J.: Rokowanie w złamaniach kości skroniowej, w: Urazy kości skroniowej [Prognosi nelle fratture dell’osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 95-96
 27. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – współczesna metoda leczenia całkowitej głuchoty, w: „Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu”[ Impiant cocleari – un metodo moderno di trattamento della sordità totale, in: “Mio figlio non sente. Materiali per i genitori di bambini con problemi di udito ” (in cura di J. Kobosko), Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 1998, 1999, 67
 28. Skarżyński H., Lorens A., Geremek A.: Elektrostymulacja w leczeniu szumów usznych, w: „Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki”[ Elettrostimolazione nel trattamento dell’acufene, in: “Tinnito e ipersensibilità ai suoni”] (in cura di Skarżyński H.), Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 1998, 75-80
 29. Skarżyński H.: Wszczepy zewnątrz i wewnątrzślimakowe, w: Zarys Audiologii Klinicznej, [Impianti esterni e intracocleari, in: Compendio di Audiologia Clinica],  Poznań 1994, 455-464, wydanie I
 30. Skarżyński H.: Stan obecny i tendencje w rozwoju badań układu chłonnego krtani i sąsiedztwa, Postępy w Otolaryngologii, [Stato attuale e tendenze nello sviluppo della ricerca sul sistema linfatico della laringe e del vicinato, Progressi in Otorinolaringoiatria ],PZWL
 31. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony śluzowej krtani po napromieniowaniu, [Esami del sistema linfatico della laringe dopo irradiazione ], Lavori Scientifici dell’Academia Medica di Wracław 1988, 20, 1, 51-54
 32. Skarżyński H., Jegliński W., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią jako element prognozy [Tracheostomia eseguita prima della laringectomia come elemento della prognosi], Lavori Scientifici dell’Academia Medica di Wracław 1988, 20, 1, 129-131.