PROGRESSO SCIENTIFICO

Home / PROGRESSO SCIENTIFICO

Gen 24, 2019

0

PROGRESSO SCIENTIFICO

L’autore del capitolo in una monografia nazionale

 • Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Dobrucki A., Skarżyński H., Badania rozdzielczości przestrzennej słyszenia u osób bilateralnie zaimplantowanych, w: Współczesne technologie elektronicznego wspomagania słyszenia osób niedosłyszących [ Ricerca sulla risoluzione spaziale dell’udito nelle persone impiantate bilateralmente,  in: Tecnologie moderne di supporto elettronico dell’udito per le persone con i problemi di udito],Wrocław 2016, 77-104
 • Skarżyński H., Niedosłuch i głuchota przyczyną izolacji, bólu i cierpienia w: Ognisko Światła i Ciemności – Medycyna Filozofia Teologia [Perdita dell’udito e la sordità – causa di isolamento, dolore e sofferenza in: Focolaio di Luce e di Buio – Medicina Filosofia Teologia], caporedattore Sacerdote Dariusz Pater, Varsavia 2015, Volume III, 9-12
 • Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie. Zadania i formy rehabilitacji dzieci w: Surdologopedia teoria i praktyka [Impianti cocleari in sordità parziale. Compiti e forme di riabilitazione dei bambini.in: Teoria e pratica di surdologopedia] a cura scientifica di Ewa Muzyka-Furtak, Harmonia Universalis Gdańsk 2015, 329-342
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Klasyfikacja zaburzeń słuchu, w: Logopedia – teoria zaburzeń mowy,[ Classificazione dei disturbi dell’udito, in: Logopedia – teoria dei disturbi della favella], Monografia a cura di Stanisław Grabias, Marek Kurkowski, Casa editrice dell’Università Wydawnictwo Maria Cure Skłodowska, Lublin 2012, 91-116
 • Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej” [Impianti cocleari, in: Compendio di Audiologia Clinica], Casa editrice dell’Academia medica k. Marcinkowski, Poznań 2010, 282-287, edizione III
 • Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W.: Blok Operacyjny Otolaryngologiczny, w: Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie,[ Blocco Operatorio Otorinolaringoiatrico, in: Blocco operatorio – organizzazione e funzionamento], Monografia in cura di K. Bielecki e T. Szreter, Casa editrice Abacus Biuro Promocji Medycznej, Varsavia, 2007, 135-152
 • Skarżyński H., Lorens A., Implanty ślimakowe w Otolaryngologia dziecięca [Impianti cocleari in Otorinolaringoiatria infantile], in cura di Gryczyńska D., Alfa-Medica Press, 2007, 142-153
 • Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – Implanty w: Audiologia Kliniczna [Trattamento di sordità totale e parziale – Impianti in: Audiologia Clinica] in cura di M. Śliwińska-Kowalska, Mediton, Łódź 2005, 53, 429-441
 • Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 16-18
 • Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 19-21
 • Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’orecchio medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 22
 • Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, [Otite acuta dell’oreccho medio, in: “Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia”], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 19-21
 • Skarżyński H.: Przewlekłe ropne ziarninowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii” [Otite granulomatosa purulenta cronica dell’orecchio medio], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 23-24
 • Skarżyński H.: Tympanoskleroza, w „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[ Timpanosclerosi in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002, 27-29
 • Skarżyński H.: Urazy ucha zewnętrznego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[Lesioni all’orecchio esterno,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,32-37
 • Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[Lesioni all’orecchio medio,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,38-39
 • Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”[ Lesioni all’osso temporale,  in: Procedure selezionate nel campo dell’audiologia e dell’otologia], Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito, Varsavia 2002,40-41
 • Skarżyński H., Piotrowska A.: Implanty ślimakowe – aktualna procedura postępowania diagnostycznego, w: „Bliżej życia”, [ Impianti cocleari – procedura diagnostica corrente, in: “Più vicino alla vita”], Materiali per genitori di bambini e di  giovani con problemi di udito, Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 2001, 64-69
 • Skarżyński H., Żarowski A.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Bliżej życia”,  Cambiamenti nell’orecchio interno nell’aspetto dell’elettrostimolazione a lungo termine,in: “Più vicino alla vita”], Materiali per genitori di bambini e di  giovani con problemi di udito, Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 2001, 70-76
 • Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej” [Impianti cocleari, in: “Compendio di Audiologia Clinica”], Casa editrice dell’Academia medica K. Marcinkowski, Poznań 2010, 282-287, edizione II
 • Żarowski A., Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Patofizjologia ucha wewnętrznego[ Cambiamenti nell’orecchio interno nell’aspetto dell’elettrostimolazione a lungo termine, in:  „Fisiopatologia dell’orecchio interno”, IFPS, Varsavia2000, 74-79
 • Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Etiologia i epidemiologia złamań kości skroniowej, w „Urazy kości skroniowej” [Eziologia ed epidemiologia delle fratture dell’osso temporale, in “Traume dell’ osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 23-46
 • Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Diagnostyka złamań kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” [Diagnosi delle fratture dell osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 47-64
 • Skarżyński H., Szwedowicz P.: Przebieg kliniczny urazów kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” [Il decorso clinico delle lesioni dell’osso temporale, in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 65-66
 • Skarżyński H., Szwedowicz P.: Postępowanie w złamaniach kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej”Comportamento nel caso delle fratture dell’osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 67-81
 • Skarżyński H., Szwedowicz P.: Wysocki J.: Rokowanie w złamaniach kości skroniowej, w: Urazy kości skroniowej [Prognosi nelle fratture dell’osso temporale in: “Traume dell’osso temporale”] (in cura di Skarżyński H. e Wysocki J.), IFPS, Varsavia 1999, 95-96
 • Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – współczesna metoda leczenia całkowitej głuchoty, w: „Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu”[ Impiant cocleari – un metodo moderno di trattamento della sordità totale, in: “Mio figlio non sente. Materiali per i genitori di bambini con problemi di udito ” (in cura di J. Kobosko), Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito , Varsavia 1998, 1999, 67
 • Skarżyński H., Lorens A., Geremek A.: Elektrostymulacja w leczeniu szumów usznych, w: „Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki” [Elettrostimolazione nel trattamento dell’acufene, in: “Tinnito e ipersensibilità ai suoni”] (in cura di Skarżyński H.), Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito, Varsavia 1998, 75-80
 • Skarżyński H.: Wszczepy zewnątrz i wewnątrzślimakowe, w: Zarys Audiologii Klinicznej, [Impianti esterni e intracocleari, in: Compendio di Audiologia Clinica],  Poznań 1994, 455-464, wydanie I
 • Skarżyński H.: Stan obecny i tendencje w rozwoju badań układu chłonnego krtani i sąsiedztwa, Postępy w Otolaryngologii, [Stato attuale e tendenze nello sviluppo della ricerca sul sistema linfatico della laringe e del vicinato, Progressi in Otorinolaringoiatria], PZWL
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony śluzowej krtani po napromieniowaniu, [Esami del sistema linfatico della laringe dopo irradiazione], Lavori Scientifici dell’Academia Medica di Wracław 1988, 20, 1, 51-54
 • Skarżyński H., Jegliński W., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią jako element prognozy [Tracheostomia eseguita prima della laringectomia come elemento della prognosi], Lavori Scientifici dell’Academia Medica di Wracław 1988, 20, 1, 129-131.

Pubblicazioni su riviste nazionali

 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena słuchowych potencjałów korowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka [Valutazione dei potenziali corticali uditivi nei bambini con specifici disturbi della favella e del linguaggio], Otolaryngol Pol 2018; 72 (1): 16-22
 • Skarżyński H., Plichta Ł., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H., Niektóre przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia otosklerozy na podstawie opisu przypadku [Alcune cause di fallimento del trattamento chirurgico di otosclerosi sulla base del caso clinico], Nowa Audiofonologia, 2018; 7 (1) 53-58
 • Skarżyński H., Mielnik- Niedzielska G., Kochanek K., Niedzielski A., Skarżyński P. H., Lorens A., Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży, Stanowisko Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa otolaryngologów Dziecięcych [Standard di qualità per l’uso di impianti cocleari nei neonati, bambini e adolescenti, Posizione della Società di Otorinolaringoiatri, Foniatri e Audiologi Polacchi e della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili], Nowa Audiofonologia, 2018; 7 (1) 7-15
 • Ganc M., Milner R., Jędrzejczak W., Skarżyński H. , Terapia EEG Biofeedback 9-letniego ucznia szkoły podstawowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego . [Terapia di biofeedback EEG dell’alunno di scuola elementare di 9 anni con disordine da deficit di attenzione e iperattività e disturbi dell’elaborazione uditiva centrale.] [Studi Pedagogici. Problemi sociali, educativi e artistici], Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 2017; 29
 • Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Gos E., Diagnostyka szumów usznych u dzieci [Diagnosi di acufene nei bambini]. Nowa Audiofonologia, 2017;
 • Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Bieńkowska K., Dziendziel B., Skarżyński H., Narzędzia samoopisowe do oceny korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi – przegląd piśmiennictwa[Strumenti di self-report per valutare i benefici dell’impianto cocleare nei pazienti adulti con acufene – una revisione della letteratura]. Nowa Audiofonologia, 2017;
 • Ratuszniak A., Mrówka M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne – zasada działania oraz wskazania [Dispositivi impiantabili per la conduzione ossea – il principio di funzionamento e indicazioni]. Nowa Audiofonologia, 2017; 6(3): 29-34
 • Kobosko J., Pankowska A., Olszewski Ł., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Subiektywna i obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego u osób dorosłych z częściową głuchotą o początku prelingwalnym [Valutazione soggettiva e obiettiva del beneficio di un impianto cocleare negli adulti con sordità parziale di origine prelinguale], Nowa Audiofonologia, 2017; 6(4) 31-42
 • Gos E., Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Elementy profilaktyki i edukacji zdrowotnej w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym [Elementi di educazione preventiva e sanitaria nello screening dell’udito di bambini in età scolare]. Nowa Audiofonologia, 2017; 6(3): 19-25
 • Dziendziel B., Skarżyński P.H., Rajchel J., Skarżyńska M.B., Skarżyński H., Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa [Valutazione della frequenzadi aparire e disagevolezza degli acufeni nei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico di otosclerosi – una revisione della letteratura]. Nowa Audiofonologia, 2017; 6(2): 13-20
 • Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena zdolności do analizowania zdarzeń akustycznych w czasie [Valutazione della capacità di analizzare gli eventi acustici nel tempo] . Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 63-68
 • Skarżyński H., Ratuszniak A., Osińska K., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku [L’uso dell’impianto per orecchio medio Cochlear MET nella compensazione della perdita dell’udito di tipo misto – caso studio]. Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 77-83
 • Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H., Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację [Risultati scolastici alla fine dell’apprendimento nella scuola primaria degli utilizzatori degli impianti cocleari e l’età in cui è stata eseguita l’operazione]. Nowa Audiofonologia, 2017; 6(1): 43-51
 • Kruszyńska M., Pieczykolan A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Metody i techniki stosowane w systemach telemetrycznych i teleinformatycznych w obszarze audiologii – studia literaturowe [Metodi e tecniche utilizzati nei sistemi di telemetria e di teleinformazione nel campo dell’audiologia – studi di letteratura]. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 39-47
 • Osińska K., Mrówka M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z „5th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies”, 20–23.05.2015 r., Lake Louise, Kanada,[ Rapporto dal „5th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies” 20-23 maggio 2015, Lake Louise, Canada,] Nowa Audiofonologia 2015; 4(4): 97-98
 • Maszewska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Stan słuchu fonematycznego u pacjenta z implantem pniowym – studium przypadku [Stato uditivo fonatico in un paziente con un impianto del tronco – caso studio], Nowa Audiofonologia 2015; 4(4): 77-85
 • Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Piłka A., Skarżyński H., Assessment of acoustic characteristics of voice in patients after injection laryngoplasty with hyaluronan, Otolaryngol Pol. 2016 Feb 29;70(1):15-23
 • Miaśkiewicz B., Szkiełowska A., Piłka A., Skarżyński H., Results of surgical treatment in patients with sulcus vocalis, Otolaryngol Pol. 2015 Dec 15;69(6):7-14
 • Pankowska A., Rostkowska J., Skarżyński H., Telerehabilitacja dorosłych pacjentów korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych [Teleriabilitazione di pazienti adulti utenti degli apparecchi acustici e / o impianti cocleari], Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 81-85
 • Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Barylyak R., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w połączeniu z couplerem typu SP w przypadku przewlekłego zarostowego zapalenia ucha – opis przypadku [L’uso dell’impianto Vibrant Soundbridge per l’orecchio medio in combinazione con il coupler di tipo SP per l’otite cronica obliterativa – un caso clinico]. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): CS75-78
 • Skarżyński H., Szkiełkowska A., Olszewski Ł., Mrówka M., Porowski M., Fabijańska A., Skarżyński P.H., Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu [Programma per l’uso degli impianti per l’orecchio medio e impianti ancorati nell’osso temporale per la conduzione ossea nel trattamento dei disturbi dell’udito]. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): PP9-23
 • Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Skarżyński H., Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w obrzękach Reinkego/Objectivizzazione della gravità delle lesioni nell’edema di Reinke / Objectification of the severity of Reinke’s edema. Otolaryngol Pol. 2014 Nov-Dec;68(6):287-92.
 • Zgoda M.W., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., Analiza porównawcza osiągnięć szkolnych trzynastolatków korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia i słyszących rówieśników [Analisi comparativa dei risultati scolastici di tredicenni utenti di un impianto cocleare posizionato prima dei 3 anni e i loro coetanei che sentono]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PB66-74
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie [Valutazione dello sviluppo uditivo di bambini con perdita uditiva profonda in cui  un impianto cocleare èstato posizionato nella prima infanzia]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PB59-65
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem [L’uso del questionario LittlEARS per valutare l’efficacia degli interventi relativi all’utilizzo dell’impianto cocleare nei bambini piccoli con perdita uditiva profonda]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PB52-58
 • Putkiewicz – Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastosowaniem systemu komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu [Misurazione della memoria operativa utilizzando un sistema informatico in pazienti impiantati – valutazione dell’accuratezza del test]. Now Audiofonol 2014; 3(5): PB46-51
 • Obszańska A., Lorens A., Wiśniewski T., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed aktywacją i po aktywacji systemu implantu ślimakowego.[ Percezione dei suoni ambientali nella valutazione soggettiva degli utenti di impianti cocleari prima dell’attivazione e dopo l’attivazione del sistema di impianto cocleare]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP37-45
 • Walkowiak A., Lorens A., Kostek B., Skarżyński H., Symulacja słyszenia pacjenta z implantem ślimakowym [Simulazione del sentire di un paziente con un impianto cocleare]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PB31-36
 • Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe – wczoraj i dziś[ Impianti cocleari-ieri e oggi]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP23-27
 • Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zachowanie czułości słuchu dla niskich częstotliwości po wszczepieniu implantu ślimakowego – przegląd literatury [Conservazione della sensibilità uditiva a bassa frequenza dopo il posizionamento di un impianto cocleare – revisione della letteratura]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP17-22
 • Skarżyński H., Skarżyński P.H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 18 lat doświadczeń własnych [Una nuova strategia per il trattamento della sordità parziale – 18 anni di esperienza personale]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP9-16
 • Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Biegun K., Jasińska J., Skarżyński H., Wpływ wieku osoby badanej na wyniki rozdzielnousznego testu liczbowego[L’influenza dell’età della persona esaminata sui risultati di un test numerico fatto per due orecchie separatamente]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4): PB28-35
 • Lewandowska M., Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych – badanie pilotażowe [L’influenza del livello d’ansia e dei disturbi depressivi dell’umore sul fastidio di acufene bilaterale, soggettivo – uno studio pilota]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4): PB20-27
 • Kozieł M., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka A., Dajos-Krawczyńska K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane trzaskiem u osób palących i niepalących/ Emissioni otoacustiche porvocate da click nei fumatori e non fumatori. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4): PB14-19
 • Pluta A., Wolak T., Skarżyński H., Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego./ Studio di dominazione emisferica per la funzione del linguaggio mediante tecnica di risonanza magnetica./An fMRI assessment of hemispheric language dominance. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB9-16
 • Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem/ Audiometria ad alta frequenza in pazienti con acufene e udito normale/ Extended high frequency audiometry in tinnitus patients with normal hearing. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3):PB17-23
 • Niedziałek I., Sarnicka I., Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Fludra M., Karendys K., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Tinnitus – patomechanizmy szumów usznych, przegląd wybranych hipotez / Acufeni – patomeccanismi di tinnito, rvisione di ipotesi selezionate/ Pathomechanisms of tinnitus, a review of selected hypotheses. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PP15-19
 • Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani [Emissione di suonare lo strumento a fiao e una patologia di laringe]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PB29-33
 • Trzaskowski B., Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Skarżyński H., System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II. Ocena działania systemu dla danych klinicznych.[Il sistema di rilevamento automatico dei potenziali del tronco cerebrale evocati uditivi. II. Valutazione del funzionamento del sistema per i dati clinici].Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2014;
 • Kobosko J., Piłka E., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości.[ Strategie per far fronte allo stress nelle persone con deficit uditivo prelinguale, utilizzando un impianto cocleare sin dall’età adulta.] Annales Academiae Medicae Silesiensis (ISSN 0208-5607), 2014; 3/2014: 154-163.
 • Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego matek i ojców dzieci głuchych z implantem ślimakowym[Problemi di salute mentale di madri e padri di bambini sordi con impianto cocleare]. Otolaryngologia Polska/ The Polish Of Otolaryngology (0030-6657), 2014; 68 (3): 135-142
 • Dziedzic P., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym Evaluation of repeatability of audiometric tests in preschool children [Valutazione della ripetibilità dei test audiometrici eseguiti nei bambini in età prescolare]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PB46-53
 • Rostkowska J., Kobosko J., Wojewódzka B., Skarżyński H., Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie korzystających z implantu ślimakowego po 60. roku życia./ Percezione uditiva della favella di pazienti sordi postlinguale che utilizzano l’impianto cocleare dopo i 60 anni. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2014; 13(2): 91-99
 • Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P. Skarżyński H. Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w Obrzękach Reinke [Objectivizzazione della gravità delle lesioni nell’edema di Reinke]. Otolaryngologia Polska / The Polish Otolaryngology (0030-6657), 2014
 • Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem. Extended high frequency audiometry in tinnitus patients with normal hearing [Audiometria ad alta frequenza in pazienti con acufene e udito normale]. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB17-23
 • Pluta A., Wolak T., Skarżyński H., Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego.[ Studio di dominazione emisferica per la funzione del linguaggio mediante tecnica di risonanza magnetica] An fMRI assessment of hemispheric language dominance. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB9-16
 • Mendel T., Wierzba-Bobrowicz T., Skarżyński H., Stępień T., Członkowska A., Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku [Neurofibromatosi tipo 2: caso clinico], Postępy Psychiatrii i Neurologii [Progressi in Psichiatria e Neurologia ]2013; 22(2): 149–155
 • Pieczykolan A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych [Risultati dei test di screening uditivo nei insegnanti della scuola primaria], Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, tom: 12 nr 1: 23-29
 • Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Karpiesz L., Wolak T., Skarżyński H., Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi – wyniki wstępne [Attività di riposo bioelettrico del cervello di persone con acufene bilaterale – risultati preliminari], Nowa Audiofonologia 2013; 2(3): PB40-48
 • Szkiełkowska A, Ślusarczyk A, Pietrasik K, Skarżyński H. Tornwald’s cyst in clinical practice, Otolaryngol Pol.2013 May-Jun;67(3):170-5
 • Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów śłuchowych [Moderne possibilità di trattamento della sordità parziale con l’uso di vari tipi di impianti uditivi]. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 56
 • Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce The prevalence of tinnitus in children in Poland. Otolaryngologia Polska / Valutazione della prevalenza di acufene nei bambini in Polonia The Polish Of Otolaryngology, 2013; 67, 3:15.
 • Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Padilla JL., Skarżyński H., Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittlEARS do języka polskiego [Il processo di adattamento del questionario uditivo LittlEARS alla lingua polacca]. Nowa Audiofonologia, 2013; 2:39
 • Mrugalska-Handke K., Stefaniak A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H. Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z niedosłuchem odbiorczym i przewodzeniowym [Confronto tra soglie e latenze dei potenziali del tronco cerebrale evocati nella forma d’onda V per la stimolazione aerea e ossea nei bambini con perdita dell’udito neurosensoriale e perdita dell’udito conduttivo]. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012; 11: 115-122
 • Kobosko J, Pankowska A, Skarżyński H., Coping strategies in postlingually deafened adult cochlear implant users in comparison to the hearing population , Otolaryngol Pol. 2012 Mar-Apr;66(2):132-7
 • Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H., The videostrobokymography in phoniatric practice, Otolaryngol Pol. 2012 May-Jun;66(3):214-8
 • Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., The influence of high frequency hearing loss on the distortion product otoacoustic emissions in tinnitus subjects with normal hearing threshold (0,25-8kHz). Otolaryngol Pol. 2012 Sep;66(5):318-321
 • Kaczorowska M., Furmanek M.I., Klimek P., Skarżyński H., Iatrogenic internal carotid artery pseudoaneurysm as a complication of myryngotomy in 6-years-old boy, Otolaryngol Pol. 2012 Sep;66(5):368-3
 • Skoczylas A., Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii [Disturbi centrali dell’udito – suggerimenti diagnostici e proposte di trattamento]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1: 11-18
 • Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Preoperative hearing thresholds as a selection criterion for cochlear implantation, Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 24-29
 • Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów [Efficacia dell’addestramento uditivo delle persone con sordità parziale dopo il posizionamento dell’impianto cocleare nella valutazione di pazienti e logopedisti], NowAudiofonol 2012; 1(1): 31-37
 • Czajka N., Grudzień D., Pluta A., Kurkowsk Z., Ganc M., Cieśla K., Skarżyński H., Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Gli effetti della terapia della Stimolazione della Percezione Uditiva (SPS-S) nei bambini con disturbi uditivi della concentrazione della attenzione uditiva e disturbi dell’elaborazione uditiva centrale], NowAudiofonol 2012; 1(1): PB79-86
 • Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne [L’uso di un profilo modificato delle capacità uditive nell’osservazione degli effetti della riabilitazione uditiva in pazienti adulti con sordità parziale che utilizzano un sistema di impianto cocleare – relazione preliminare]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38-45
 • Rostkowska J., Wojewódzka B., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy[Possibilita uditive di persone sorde adulte dotate di un impianto cocleare]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 46-49
 • Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne [L’uso della terapia neurofeedback nel miglioramento delle funzioni uditive superiori nei bambini con disturbi dell’udito centrale – risultati preliminari]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 67-78
 • Rosińska A., Kurkowski Z., Lewandowska M., Cieśla K., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) – na płynność mowy oraz centralne funkcje słuchowe dzieci jąkających się [Influenza della Stimolazione della Percezione Uditiva (SPS-S) – sulla fluidità del linguaggio e funzioni uditive centrali dei bambini che balbettano]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 87-93
 • Geremek-Samsonowicz A., Kłonica L., Rostkowska J., Piełuć M., Skarżyński H., Model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego [Modello di procedure diagnostiche e terapeutiche per il neonato e la sua famiglia prima dell’intervento di impianto cocleare]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 119-125
 • Skarżyński H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń[Nuova strategia di trattamento per la sordità parziale – 10 anni di esperienza]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP11-17
 • Lorens A., Skarżyński H., Technologia implantów ślimakowych [Tecnologia degli impianti cocleari]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP18-23
 • Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Przedoperacyjne wartości progów słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego [Valori preoperatori delle soglie uditive come criterio di qualificazione per il posizoinamento di un impianto cocleare] . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP24-29
 • Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramachprogramu opieki pooperacyjnej [Teleriabilitazione: una nuova forma di assistenza per i pazienti che utilizzano il sistema di impianto cocleare nell’ambito del programma di assistenza postoperatoria]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP35-38
 • Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński P., Lubański R., Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii [Il metodo di installazione remoto di impianti (telefitting) nella Rete Nazionale di Teleaudiologia]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP39-43
 • Skarżyński H., Porowski M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge u dziecka z zespołem Goltza-Gorlina z jednostronną atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego i niedosłuchem typu mieszanego [ Uso dell’impianto Vibrant Soundbridge dell’ orecchio medio in un bambino con sindrome di Goltz-Gorlin con atresia unilaterale del canale uditivo esterno e perdita dell’udito di tipo misto]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP44-48
 • Skoczylas A., Cieśla K., Kurkowski M., Czajka N., Skarżyński H., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce [.Diagnosi e terapia delle persone con disturbi dell’elaborazione uditiva centrale in Polonia]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP51-55
 • Cudejko R., Będzinski W., Piłka A., Skarżyński H., Zastosowanie badań akustycznych w ocenie stopnia nosowania u pacjentów [L’uso di test acustici per valutare l’estensione di rhinolalia dei pazienti]. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PK87-92
 • Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących [Strategie per far fronte allo stress negli adulti sordi postlinguale che utilizzano l’impianto cocleare rispetto alla popolazione generale con l’uditonormale], Otolaryngologia Polska, 2012,132-137
 • Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.,Wykorzystanie emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych u dzieci w wieku 6-13 lat w odniesieniu do wyników audiometrii tonalnej i impedancyjnej [L’uso delle emissioni otoacustiche nei test di screening nei bambini di età compresa tra 6 e 13 anni in relazione ai risultati dell’audiometria tonale e dell’impedenzometria], Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 7-12
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Assessment of the efficiency of the auditory training in children with dyslalia and auditory processing disorders, Otolaryngol Pol. 2011 Sep-Oct;65(5):339-44
 • Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Jakość głosu u pacjentów po zastosowaniu metody iniekcji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych [La qualità della voce nei pazienti dopo l’applicazione del metodo di iniezione dell’acido ialuronico alle corde vocali]. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65 (6): 436-44
 • Raj-Koziak D., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu [Valutazione della frequenza del tinnito nei bambini con il risultato positivo in screening dell’udito ]/ Tinnitus in children with normal results of hearing screening test. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10(4): 171-175
 • Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Wykorzystanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów korowych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne [L’uso della registrazione simultanea di potenziali corticali uditivi e risonanza magnetica funzionale per studiare i processi della parte centrale del sistema uditivo – risultati preliminari]. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65/3/171-183
 • Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej [Valutazione della prevalenza di acufeni nei bambini di 7 anni nella Polonia dell’est]/ The prevalence of tinnitus in 7 year old children in the eastern of Poland, Otolaryngologia Polska, 2011/3, 65:2/106-109
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego-efekty terapii słuchowej [Disturbi dell’articolazione nei bambini con disturbi concomitanti all’elaborazione uditiva – effetti della terapia uditiva], Otolaryngologia Polska, 2011; 5(IX-X), 65: 339-344
 • Skarżyński H.: Nadstaw Ucha [Tendi l’Orecchio], „Twoje Dziecko” [ „Tuo Bambino”], 2011, 11, 60-61
 • Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie systemu automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [L’uso del sistema di rilevamento automatico e della rimozione dell’onda sonomotorica dalla registrazione dai potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale]. Acta Bio-Optica et Informatica Medica INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 2011; vol. 17 (2011): 308-312
 • Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w Polsce [Screening dell’udito nei bambini in Polonia], „Gazeta Lekarska” 2011 (9), 36-37
 • Skarżyński H., Senderski A., Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią [Valutazione delle funzionidi  processi di elaborazione uditiva centrale nei bambini con dislalia], Standardy medyczne Pediatria, 2011, 8, 4, 646-655
 • Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Piotrowska A., Results of hearing screening in school-age children in Poland. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9, 59
 • Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą [Rilevazione delle emissioni otoacustiche nella banda a 500 Hz: pazienti con sordità parziale], Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9/4, 187-194
 • Skarżyński H.: Hanower 13-16 kwietnia [ Hanower 13-16 aprile], „Słyszę…” 2010, 3/113, 12
 • Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Ganc M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H.: Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne [.: Uso della registrazione simultanea di potenziali evocati uditivi e risonanza magnetica funzionale per studiare i processi della parte centrale del sistema uditivo – risultati preliminari]. Przegląd Lekarski, 2010, 67/9, 796
 • Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym. [Rilevazione delle emissioni otoacustiche nella banda a 500 Hz: persone con udito normale.] Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9(2), 76-81
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży [Prevenzione dei disturbi dell’udito nei bambini e negli adolescenti], Pediatria po dyplomie, 2009, 13(2), 101-109
 • Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H.: Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią[Valutazione delle fonzioni dei processi di elaborazione uditiva centrale nei bambini con dislalia], Otolaryngologia Polska, 2009, LXIII/I, 49-52
 • Skarżyński H.: Hawana gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej [L’Avana ospita una conferenza scientifica internazionale,], „Słyszę…” 2009, 6/110, 16-17
 • Skarżyński H.: Dziecko z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy tematem konferencji w Sorrento [Un bambino con disturbi dell’udito, della parola e della favella – il tema della conferenza a Sorrento, „Słyszę…” 2009, 6/110,11-13
 • Skarżyński H.: 27th Politzer Society Meeting Londyn, 3 – 5 września 2009 [27th Politzer Society Meeting Londra, 3 – 5 settembre 2009], „Słyszę…” 2009, 6/110, 8-11
 • Kochanek K., Skarżyński H.: XXI Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Wywołanych (IERASG) [XXI Symposium del Gruppo Internazionale di Ricerca dell’Audiometria per le Risposte Evocate (IERASG),], „Słyszę…” 2009, 5/109, 9-12
 • Skarżyński H.: Leczenie Częściowej Głuchoty [Trattamento della Sordità Parziale], „Słyszę…” 2009, 4/108, 4-9
 • Skarżyński H., Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A.: Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku [L’uso dell’impianto dell’orecchio medio in un paziente con una perdita uditiva ad alta frequenza – caso studio ], Otolaryngologia Polska, 2008, 62(4), 606-612
 • Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J.: Kompleksowe postępowanie u dzieci po wszczepach implantów ślimakowych [: Gestione completa dei bambini dopo il posizionamento di impianti cocleari]. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2008; VII: 77-84
 • Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A.: Tinnitus in 12-years old children In Warsaw, Nowiny Lekarskie, 2008, 1, 14
 • Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A.: Skarżyński H.: Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinke leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2 [Valutazione della voce in pazienti con edema di Reinke trattati chirurgicamente con l’uso di un laser a CO2], Otolaryngologia Polska, 2008, 62(1), 82-87
 • Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B.: Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia [Acufeni nei giovani fino a 35 anni ]/ Tinnitus in young patients up to 35 years old, Otolaryngologia Polska, 2008, 62 (4), 476-479
 • Małkowska-Niedzielska J., Kochanek K., Skarżyński H.: Podstawy badania ABR u psów i kotów [Nozioni di base sui test ABR in cani e gatti], Weterynaria w Praktyce, 2008, 6, 17-19
 • Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H.: Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci [Raucedine e ipertrofia delle tonsille faringee nei bambini]. Nowa Pediatria, 2008; 12(1): 8-12
 • Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.: Coherence between Tomatis test and Central Auditory Processing audiologic test battery in Children with Dyslexia. Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17 (4A)
 • Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej [Test di screening dell’udito e della voce nei bambini di età di 7 anni nelle aree rurali e nelle piccole città nei voivodati della Polonia dell’est], „Słyszę…” 2008, 4/102, 13-14
 • Skarżyński H.: Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy [Programma pilota di screening dell’udito nei bambini delle classe seste di scuole elementari nella città di Varsavia], „Słyszę…” 2008, 2/100, 11-12
 • Skarżyński H.: Implant Nadziei [ Impianto della speranza] , „Słyszę…” 2007, 4/96, 4-7
 • Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Standardy postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci [Standard di procedure diagnostiche e terapeutiche nelle malattie del naso, delle orecchie e della gola nei bambini], Pediatria po dyplomie, 2007, 9
 • Wysocki J., Skarżyński H., Krasucki K.: Topographical anatomy of middle and inner ear of rabbit, Medycyna Weterynaryjna, 2007, vol. 63 (6) 625-752, 731-735
 • Furmanek M., Piotrowska A., Skarżyński H., Bogusławska-Walecka R., Walecki J.: Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego oraz przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do wszczepienia CI [Il valore della TC a più file nella rilevazione di malformazioni congenite dell’orecchio interno e l’utilità del metodo nella qualifica clinica per il posizionamento di CI], Otolaryngologia Polska, 2007, LXI, 585-90
 • Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Waligóra J., Krajewski P., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.: M34T and V37I Mutations in GJB2 Associated Hearing Impairment: Evidence for Pathogenicity and Reduced Penetrance, Audiofonolofia, 2007, 143A(21), 2534-2543
 • Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci w otolaryngologii [Casi di pericolo di vita improvvise nei bambini in otorinolaringoiatria], Pediatria po dyplomie, 2006, 68(4) 425-431
 • Skarżyński H., Rudowski P., Kochanek K., Kochanowicz P.: Zastosowanie metody e-learningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu [Applicazione del metodo e-learning nella formazione continua di otorinolaringoiatri, audiologi e foniatri presso l’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito]. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2006, 1, 14-15
 • Skarżyński H., Porowski M., Stapedotomia jako metoda z wyboru [Stapedotomia come il metodo di scelta], Audiofonologia, 2006, 28, 101-103
 • Skarżyński H.: Teletransmisja fragmentu operacji otolaryngologicznej [Teletrasmissione di una parte della chirurgia otorinolaringoiatrica], Audiofonologia, suplement 2006, 81
 • Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B.: Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej patologii ucha środkowego [L’uso della stapedotomia nella patologia avanzata dell’orecchio medio], Audiofonologia, suplement 2006, 84
 • Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyńska B., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.: Leczenie wad wrodzonych ucha zewnętrznego [Trattamento delle malformazioni congenite dell’orecchio esterno], Audiofonologia, suplement 2006, 83
 • Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B.: Odległa ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 17000 uszu [Una valutazione lontana dei risultati delle operazioni che migliorano l’udito sul materiale di oltre 17000 orecchie], Audiofonologia, suplement 2006, 82
 • Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H.: Zależność pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego a poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody psychoakustyczne [La relazione tra la soglia del riflesso elettricamente indotto del muscolo stapediale e il livello di udito confortevole della MCL misurato sulla base di metodi psicoacustici selezionati], Audiofonologia, 2006, 28, 55-59
 • Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnicy pomiędzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie słyszących [Valutazione della differenza tra la soglia di risposta ASSR e la soglia audiometrica nei pazienti normalmente udenti], Audiofonologia, 2006, 28, 15-20
 • Borawska B. Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Przyczyny jednostronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego u dzieci [Cause di perdita di udito profonda unilaterale nei bambini], Audiofonologia, 2006, 28, 67- 69
 • Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza i detekcja słuchowych potencjałów stanu ustalonego z zastosowaniem metod czasowo-częstosciowych [Analisi e rilevamento di potenziali dello stato stabilito utilizzando  i metodi di frequenza e di tempo], Audiofonologia, 2006, 28, 27-30
 • Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część I – ubytek jednostronny [L’effetto della perdita dell’udito cocleare sul valore della differenza tra la latenza interaurale dell’onda V IT5 nelle risposte ABR per i toni corti. Parte I – perdita unilaterale], Audiofonologia, 2006, 28, 1-36
 • Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część II – ubytek obustronny [[L’effetto della perdita dell’udito cocleare sul valore della differenza tra la latenza interaurale dell’onda V IT5 nelle risposte ABR per i toni corti. Parte II – perdita bilaterale], Audiofonologia, 2006, 29, 37-40
 • Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Określenie tonotopowej organizacji kory słuchowej z wykorzystaniem badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) – badania pilotażowe [Determinazione dell’organizzazione tonotopica della corteccia uditiva mediante un test dell’udito funzionale mediante risonanza magnetica (fMRI) – studi pilota], Audiofonologia, suplement 2006, 7
 • Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.: Szumy uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu [Acufene nei bambini nel materiale dell’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito], Audiofonologia, suplement 2006, 8
 • Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani [Emissione di suonare lo strumento a fiao e una patologia di laringe], Audiofonologia, suplement 2006, 27
 • Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H.: Ocena progu słyszenia u osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR [Valutazione della soglia uditiva in persone con perdita dell’udito cocleare con utilizzo di potenziali dello stato stabilito – ASSR], Audiofonologia, suplement 2006, 31
 • Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.: Możliwość szkolenia na odległość w zakresie metodologii badań ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS [Possibilità di formazione a distanza nel campo delle metodologie di ricerca ABR e OAE utilizzando il dispositivo Kuba Mikro AS], Audiofonologia, suplement 2006, 32
 • Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra BAHA – porównanie kliniczne [Apparechi classici di conduzione ossea rispetto a BAHA – confronto clinico], Audiofonologia, suplement 2006, 55
 • Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R., Pietrasik K., Kisiel B., Skarżyński H.: Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE w ocenie słuchu u słyszących nosicieli mutacji 35delG [Valutazione dell’utilità dell’otoemissione acustica TEOAE e DPOAE nella valutazione dell’udito in persone udenti con la mutazione 35delG], Audiofonologia, suplement 2006, 56
 • Pankowska A., Barej A., Mrówka M., Obrycka A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Wykorzystanie testu przesiewowego dla programowania działań rehabilitacyjnych w ramach treningu słuchowego na materiale słownym [L’uso di un test di screening per programmare le attività di riabilitazione come parte dell’addestramento uditivo sul materiale verbale], Audiofonologia, suplement 2006, 69
 • Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H.: Profil audiologiczny pacjentów z różnymi mutacjami genu GJB2 [Il profilo audiologico dei pazienti con diverse mutazioni del gene GJB2], Audiofonologia, suplement 2006, 70
 • Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Skarżyński H.: Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego [Lo sviluppo sociale ed emotivo del bambino dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], Audiofonologia, suplement 2006, 72
 • Senderski A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.: Parametry słuchowych potencjałów poznawczych dla bodźców słownych dla stymulacji w swobodnym polu dźwiękowym [Parametri dei potenziali cognitivi uditivi per stimoli verbali per la stimolazione nel campo sonoro libero], Audiofonologia, suplement 2006, 79
 • Senderski A., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Ratyńska J., Skarżyński H., Piłka A.: Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania [Potenziali cognitivi uditivi nei bambini con dislessia e senza disturbi della lettura], Audiofonologia, suplement 2006, 80
 • Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnic między progami audiometrycznymi i elektrofizjologicznymi odpowiedzi ASSR u pacjentów normalnie słyszących [Valutazione delle differenze tra soglie audiometriche ed elettrofisiologiche delle risposte ASSR in pazienti udenti normalmente], Audiofonologia, suplement 2006, 94
 • Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Rudowski P., Kochanowicz P., Skarżyński H.: Zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego za pośrednictwem Internetu [Regolazione remota del sistema di impianto cocleare tramite Internet], Audiofonologia, suplement 2006, 99
 • Wojewódzka B., Pankowska A., Mrówka M., Barej A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Etapy treningu słuchowego na materiale słownym w rehabilitacji dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego [Le fasi dell’addestramento uditivo sul materiale verbale nella riabilitazione dei bambini dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], Audiofonologia, suplement 2006, 104
 • Wrońska A., Kazanecka E., Czerederecki J., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena czynności gardła i krtani u osób grających na instrumentach dętych[Valutazione delle fonzioni della gola e della  laringe nelle persone che suonano strumenti a fiato], Audiofonologia, suplement 2006, 106
 • Zgoda M., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych po rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji [La situazione educativa dei bambini impiantati dopo l’estensione dei criteri di qualificazione], Audiofonologia, suplement 2006, 112
 • Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego [Analisi dell’impatto del rumore prodotto dal tomografo sul risultato di un esame funzionale dell’udito mediante risonanza magnetica], Audiofonologia, suplement 2006, 6
 • Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Wyniki łącznej stymulacji elektrycznej i akustycznej u pacjentów z częściową głuchotą [Risultati della stimolazione elettrica e acustica combinata in pazienti con sordità parziale], Audiofonologia, suplement 2006, 41
 • Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra BAHA – porównanie kliniczne[[Apparechi classici di conduzione ossea rispetto a BAHA – confronto clinico], Audiofonologia, suplement 2006, 55
 • Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki rozwoju otochirurgii [Possibilità e direzioni contemporanee di sviluppo di otochirurgia], Audiofonologia, suplement 2006, 85
 • Kulikowska-Matłosz J, Schreiber-Zamora J, Kociszewska-Najman B, Mueller-Malesińska M, Skarżyński H.: Niedorozwój małżowin usznych z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych, mały czy wielki problem? [Sottosviluppo di padiglioni auricolari con atresia di canali uditivi esterni, problema grande o piccolo?], Standardy Medyczne, 2006, 8, 26
 • Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.: Nowa metoda diagnostyki molekularnej niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie [Un nuovo metodo di diagnostica molecolare della perdita uditiva geneticamente determinata], Audiofonologia 2006, XVII, 63-66
 • Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Pankowska A., Skarżyński H.: Obserwacja zmian w rozwoju emocjonalnym dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego [Osservazione dei cambiamenti nello sviluppo emotivo del bambino dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], Audiofonologia, 2006, 29, 123-126
 • Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci: niekończąca się historia [Otite media acuta nei bambini: una storia infinita], Pediatria po Dyplomie, październik [ottobre] 2006
 • Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Application of implantable electronic prostheses for patients with hearing impairment, Pol Merkur Lekarski, 2005 Sep;19(111), 487-489
 • Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Postępowanie w wybranych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych u dzieci [Procedimenti in infiammazioni selezionate del tratto respiratorio superiore nei bambini], Pediatria po Dyplomie, wrzesień [ settembre] 2005, 41-47
 • Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Partial deafness cochlear implantation (PDCI). Audiofonologia Suplement, 2005, 29
 • Rudowski P., Skarżyński H., Kochanek K., Kochanowicz P.: Application of e-learning method in continuous education at the International Center of Hearing and Speech. Audiofonologia Suplement 2005, 50
 • Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena rozrzutu śród- i mię­dzyosobniczego progów słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego u osób o słuchu normalnym [Valutazione della distribuzione intra- e interpersonale delle soglie uditive per la risposta allo stato determinato nelle persone con udito normale] Audiofonologia, 2005, XVII, 37-42
 • Kazanecka E., Musialik I., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena podparcia oddechowego (appogio) u osób kształconych wokalnie [Valutazione del supporto respiratorio (appogio) in persone con formazione professionale per canto] Audiofonologia, 2005, XVII, 107-11
 • Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Anemometryczna ocena wydolności podniebienno- gardłowej u śpiewaków [Valutazione anemometrica della portata palatale-faringea nei cantanti], Audiofonologia, 2005, XVII, 101-106
 • Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów [L’uso di protesi elettroniche impiantabili nel trattamento della perdita dell’udito]. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XIX, 487-489
 • Senderski A., McPherson D. L., Kochanek K., Skarżyński H.: Wpływ uwagi na parametry potencjałów poznawczych rejestrowanych dla zdań naturalnych prezentowanych w modalności słuchowej [L’influenza dell’attenzione sui parametri dei potenziali cognitivi registrati per le frasi naturali presentate in modalità uditiva ]Audiofonologia, 2005, XVII, 1-10
 • Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fKRI) [Analisi dell’impatto del rumore portato dal tomografo sui risultati di un test dell’udito funzionale mediante risonanza magnetica (fKRI)], Audiofonologia, 2005, XVII, 31-36
 • Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L.: Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku [Utilizzo di un dispositivo BAHA in un paziente con malattia di Paget – presentazione del caso], Audiofonologia, XXVII, 2005
 • Skórka A., Pollak A., Płoski R., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H.: Analiza fenotypowa pacjentów z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie – wskazania do badań molekularnych [Analisi fenotipica di pazienti con ipoacusia geneticamente determinata – indicazioni per la ricerca molecolare], Audiofonologia XXVII, 2005
 • Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ obustronnego ubytku ślimakowego na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V – IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów [L’influenza del difetto cocleare bilaterale sul valore della differenza tra la latenza interaurale dell’onda V – IT5 nelle risposte ABR per i toni corti], Audiofonologia XXVII, 2005
 • Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H.: Electric and acoustic pitch perception after Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI), Audiofonologia Suplement, 2005, 28
 • Skarżyński H.: New era in otosurgery, Audiofonologia Suplement, 2005, 53
 • Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Piłka A.: Evaulation of intra – and intersubject variability of ASSR threshold in normal hearing subjects, Audiofonologia Suplement 2005, 61
 • Walkowiak A., Czyżewski A., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H.: Cochlear nerve assessment by measuring the Spread of Excitation (SoE), Audiofonologia Suplement 2005, 67
 • Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.: Medical detabase for multiparametric statistical analysis of implanted patients rehabilitation progress. Audiofonologia Suplement, 2005, 68
 • Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.: Cochlear implant in a child with auditory neuropathy – case study. Audiofonologia Suplement, 2005, 48
 • Skarżyński H.: Otochirurgia 2 [ Otochirurgia 2], „Słyszę…” 2005, 3/83, 18-19
 • Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe – rehabilitacja [Impianti cocleari- riabilitazione], wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” [ casa editrice Associazione degli Amici delle Persone Sorde e Non Udenti “L’Uomo per l’Uomo”]2004
 • Skarżyński H.: Nowa Era w otochirurgii [ Nuova era in otochirurgia], Audiofonologia, 2004, XXV, 11-18
 • Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza korelacji pomiędzy latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 dB nHL i wielkością ubytku słuchu typu ślimakowego [Analisi della correlazione tra la latenza dell’onda V delle risposte V ABR per i toni corti con un’intensità di 90 dB nHL e la dimensione della perdita dell’udito cocleare]. Audiofonologia, 2004, 26, 35-40.
 • Kazanecka E., Szkiełkowska A., Wrońska A., Skarżyński H.: Trudności terapeutyczne u pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie [Difficoltà terapeutiche in pazienti con volume del linguaggio anormale]. Audiofonologia, 2004, 26, 77-80.
 • Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Związek pomiędzy progami ESR i parametrami stymulacji elektrycznej w licznej i zróżnicowanej grupie pacjentów [La relazione tra le soglie ESR ei parametri di stimolazione elettrica in un gruppo ampio e diversificato di pazienti], Audiofonologia, 2004, 26, 85-90.
 • Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego [Applicazione dei Metodi degli Accenti per la riabilitazione dei disturbi della voce parlata e della voce cantata], Audiofonologia, 2004, 26, 81-84.
 • Szymańska E., Bartnik G., Karpiesz L., Borawska B., Skarżyński H., Hesse G.: Terapia dźwiękowa jako terapia wspomagająca leczenie szumów usznych [Terapia del suono come terapia di supporto per trattamento dell’acufene], Audiofonologia, 2004, 26, 185—187
 • Borawska B., Bartnik G., Karpiesz L., Szymańska E., Senderski A., Skarżyński H.: Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT) [Valutazione iniziale dell’utilità della terapia del suono in pazienti con acufene e / o ipersensibilità uditiva trattati con il metodo di assuefazione (TRT),], Audiofonologia, 2004, 26, 177-180
 • Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H.: Rozkład pobudzenia (Spread of excitation) – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu słuchowego [Distribuzione della stimolazione (Spread of excitation): un nuovo metodo per valutare il funzionamento del nervo uditivo], Audiofonologia, 2004, 26, 99-104
 • Harris R., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne zrównoważone dwusylabowe polskie listy słowne [Liste di parole polacche di due sillabe psicometriche equilibrate], Audiofonologia, 2004, XXVI, 1-14.
 • Harris R., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne zrównoważone jednosylabowe polskie listy słowne [Liste di parole polacche monosillabiche psicometriche equilibrate], Audiofonologia, 2004, 25, 41-52
 • Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.: IT-Enabled Comparison of Environmental Noise levels and Noise-Evoked Hearing Impairments, Mechanika, 2004, 23-lut, 143-154.
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Implant ucha środkowego. Możliwości eleliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez aparaty słuchowe.[ Impianto dell’orecchio medio. Possibilità di eliminare alcune limitazioni nella ricezione del suono da parte degli apparecchi acustici.] Audiofonologia, 2004, 26, 91-94
 • Skarżyński H., Lorens A, Piotrowska A., New method of partial deafness treatment, Otolaryngologia Polska, 2004;58(4):811-6.
 • Skarżyński H.: Otochirurgia [Otochirurgia], „Słyszę…” 2004, 1/73, 18-19
 • Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe – rehabilitacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” [Impianti Cocleari- reeducazione, Associazione di Amici delle Persone Non udenti e Maludenti “L’Uomo per l’Uomo”, Istituto di Fisiologia e Patologia dell’udito ]2004
 • Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego [Risultati del trattamento dell’otosclerosi dell’infanzia]. Audiofonologia, 2003, XXIV, 23-29.
 • Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie [Stapedotomia in otosclerosi avanzata e timpanosclerosi], Audiofonologia, 2003, XXIV, 43-53.
 • Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową [Stapedotomia in pazienti con una riserva uditiva ridotta], Audiofonologia, 2003, XXIV, 37-43.
 • Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu klinicznego i wyniki leczenia operacyjnego [Colesteatite cronica nell’orecchio medio nel bambino – specificità del decorso clinico e risultati del trattamento chirurgico], Audiofonologia, 2003, XXIV, 29-37.
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Barański B., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H.: Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi [I risultati della stimolazione audio-psico-linguistica nei bambini con noduli vocali], Otolaryngologia, 2003, 2(4), 1-11.
 • Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ ubytku ślimakowego na latencję fali V odpowiedzi pnia mózgu wywołanych krótkimi tonami o częstotliościach 1000, 2000 i 4000 Hz przy intensywności 90 dB nHL [Influenza della deflessione cocleare sulla latenza dell’onda V delle risposte del tronco cerebrale indotte da toni corti a frequenze 1000, 2000 e 4000 Hz ad intensità di 90 dB nHL]. Audiofonologia, 2003, XXIV, 61-71
 • Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z zaburzeniami głosowymi [Tipi di respirazione registrati usando il metodo della pletismografia induttiva mentre si parla negli insegnanti con disturbi della voce]., Audiofonologia, 2003, XXIV, 111-120
 • Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Skarżyński H., Mrówka M.: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie [Tinnito e ipersensibilità uditiva nei bambini nel materiale della Clinica per Acufeni dell’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito a Varsavia], Audiofonologia, 2003, XXIII, 119-126
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Czyżewski A., Skarżyński H., Markowska R., Kurkowski M.: Schemat postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego u osób jąkających się [Schema del trattamento terapeutico e riabilitativo dei balbuzienti], Otolaryngologia Polska, 2003, LVII, 4, 555-559
 • Szuchnik J., Piotrowska A., Skarżyński H.: Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi [Diversi modi di sviluppo uditivo dei bambini con gli impianti cocleari]. Audiofonologia, 2003, XXIV, 145-157.
 • Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: „Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z zaburzeniami głosowymi [Tipi di respirazione registrati usando il metodo della pletismografia induttiva mentre si parla negli insegnanti con disturbi della voce]., Audiofonologia, 2003
 • Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Ocena możliwości oznaczenia progu słyszenia dla częstotliwości 3000 Hz za pomocą odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem w ubytkach słuchu spowodowanych hałasem [Valutazione della capacità di misurare e soglie uditive a frequenza di 3000 Hz utilizzando le risposte dell’tronco cerebrale evocati dal clic nella perdita dell’udito causata dal rumore]. Audiofonologia, 2003, XXIV, 89-97
 • Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyńsji H.: Fizjoterapeutyczne metody leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych u dorosłych-doniesienie wstępne [Metodi fisioterapeutici di trattamento delle disfunzioni della trombe d’Eustachio negli adulti – relazione preliminare]. Otolaryngologia Polska, 2003,57 (2), 277-281
 • Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [L’influenza della larghezza dello spettro a tono corto sui parametri dei potenziali evocati del tronco cerebrale], Audiofonologia, 2002, XXII, 93-102
 • Czyżewski A., Skarżyński H.: Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy [Test interattivi dell’udito, della vista e della parola], Elektronizacja, Wyd. SIGMA-NOT, 2002, 10, 27 – 30.
 • Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J.: Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego [Tecnica operativa per la produzione di canali uditivi esterni], Audiofonologia, 2002, XXII, 7-13
 • Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Ciszek A.: Ocena postępowania w „mokrych uszach” przed leczeniem operacyjnym [Valutazione del trattamento delle “orecchie bagnate” prima dell’intervento chirurgico], Audiofonologia, 2002, XXII, 15-19
 • Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Wysocki J., Ciszek A.: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach [L’effetto del sanguinamento intraoperatorio sui risultati uditivi dopo stapedotomia], Audiofonologia, 2002, XXII, 21-25
 • Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Zawadzki R., Mrówka M., Skarżyńska B., Wysocki J.: Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych zmodyfilowanych [Risultati funzionali della ricostruzione dopo le chirurgie radicali modificate], Audiofonologia, 2002, XXII, 27-32
 • Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Mrówka M., Polesiński Z., Karaś J., Wysocki J., Ciszek A.: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego [I risultati uditivi della ricostruzione della catena ossiculare in caso di distruzione dell’articolazione dell’incudine-staffa], Audiofonologia, 2002, XXII, 33-38
 • Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Wysocki J.: Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego – analiza około 1500 przypadków [Correlazione tra otite media essudativa cronica e ipertrofia gonadicolare – analisi di circa 1.500 casi], Audiofonologia, 2002, XXII, 39-43
 • Skarżyński H., Wysocki J., Zawadzki R., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Skarżyńska B., Sopliński P., Ciszek A.: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym [L’uso di materiale alloplastico nella chirurgia ostruttiva di grosse cavità nel processo mastoideo], Audiofonologia, 2002, XXII, 45-49
 • Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Sopliński P., Ciszek A.: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej [Osservazioni dei risultati della completa ricostruzione della padiglione auricolare nel trattamento della microtia unilaterale], Audiofonologia, 2002, XXII, 51-55
 • Wysocki J., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Wolniewicz L.: Etiopatogeneza i obraz tympanosklerozy w świetle badań klinicznych i eksperymentalnych [Etiopatogenesi e immagine della timpanosclerosi nei studi clinici e sperimentali], Audiofonologia, 2002, XXII, 57-68
 • Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Wpływ ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla częstotliwości 500Hz, [L’impatto della perdita dell’udito nella gamma di alte frequenze sui potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale a 500Hz], Audiofonologi,a 2002, XXII, 85-93
 • Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E.: Wpływ czasu narastania krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [Influenza del tempo di aumentare il tono breve sui parametri dei potenziali del tronco cerebrale evocati uditivi, Audiofonologia, 2002, XXII, 103-112
 • Madej S., Ogonowska G., Kochanek K., Skarżyński H.: Sześcioletnie doświadczenia w realizacji badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie [Esperienza di sei anni nell’implementazione di test di screening dell’udito in neonati e lattanti a Staszów], Audiofonologia, 2002, XXII, 121-128
 • Szuchnik J., Lorens A., Skarżyński H., Behr R., Zawadzki R.: Ocena logopedyczna pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu [Valutazione logopedica di pazienti che utilizzano impianti uditivi del tronco cerebrale], Audiofonologia, 2002, XXII, 155- 162
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Somers T., Skarżyński H., Mrówka M.: Efekty rehabilitacji foniatrycznej po operacji zmiany wysokości głosu u pacjentki transseksualnej [Effetti della riabilitazione fonetica dopo una chirurgia di cambio del altezza della voce in un paziente transessuale], Audiofonologia, 2002, XXII, 177-184
 • Lorens A., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Wąsowski A: Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w dopasowaniu procesora implantu ślimakowego [ L’uso delle misurazioni del riflesso elettricamente indotto del muscolo della staffa nella regolazione del processore dell’impianto cocleare], Audiofonologia, 2002, XXII, 185-192
 • Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków [Effetti del programma di posizionamento degli impianti cocleari nei bambini con i deficit aggiuntivi – casi studio], Audiofonologia, 2002, XXII, 187-191
 • Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Nowa metoda leczenia całkowitej głuchoty [Un nuovo trattamento della sordità totale]. Słyszę…[Sento…], 2003, 11/12 (73/74), 6-7.
 • Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków [Effetti del programma di posizionamento degli impianti cocleari nei bambini con i deficit aggiuntivi – casi studio], Słyszę…, 2003, 2(64),
 • Szuchnik J., Kobosko J., Kosmalowa J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Śliwa L., Skarżyński H.: Efekty rehabilitacji pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu [Gli effetti della riabilitazione dei pazienti che utilizzano impianti uditivi del tronco cerebrale]. Słyszę…, 2003, 8/9 (70/71), 4-7.
 • Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Aktualna procedura postępowania w wadach wrodzonych ucha stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu [Procedura attuale per il trattamento dei difetti congeniti dell’orecchio presso l’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito], Audiofonologia, 2001, XIX, 11-18
 • Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M.: Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego [Rumore come sintomo del neuroma del nervo uditivo], Audiofonologia, 2001, XIX, 19-24
 • Kochanek K., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Porównanie odpowiedzi pnia mózgu dla krótkich tonów o takich samych wartościach czasów narastania i opadania, ale różnych widmach u osób z wysokoczęstotliwościowymi ubytkami słuchu [Confronto delle risposte del tronco cerebrale per i toni corti con gli stessi valori dei tempi di salita e discesa, ma spettri diversi nelle persone con ipoacusia ad alta frequenza], Audiofonologia, 2001, XIX, 39-50
 • Waligóra J., Korniszewski L., Mueller-Malesińska M., Pollak A., Płoski R., Skórka A., Skarżyński H.: Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego stosowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu [Algoritmo della procedura diagnostica in caso di sospetta perdita dell’udito geneticamente condizionata utilizzata presso l’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito], Audiofonologia, 2001, XIX, 51-54
 • Kurkowski Z.M., Grabias S., Skarżyński H., McPherson D.: Logopedyczny aspekt przesiewowych badań słuchu u dzieci i młodzieży w Polsce [Aspetto logopedico dei test di screening dell’udito in bambini e adolescenti in Polonia], Audiofonologia, 2001, XIX, 67-76
 • Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Czyżewski A., Markowska R., Ratyńska J.: System do wykrywania zaburzeń mowy „Mówię”, [Sistema per la rilevazione di disturbi della favella “Parlo”,]Audiofonologia, 2001, XIX, 167-174
 • Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie uchaśrodkowego – aktualna procedura postępowania diagnostyczno-terapeutycznego [Otite media essudativa cronica – attuale procedura diagnostica e terapeutica], Audiofonologia, 2001, XX, 7-14
 • Mrówka M., Skarżyński H., Kopczyński A., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P.: Zastosowanie tytanowych zaczepów osseointegracyjnych w protezowaniu pourazowych amputacji małżowiny usznej [L’uso degli incastri osteointegrati del titanio nelle chirurgie d’applicare le protesi dopo amputazione post-traumatica della padiglione auricolare], Audiofonologia, 2001, XX, 23-28
 • Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Szwedowicz P., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Zastosowanie nowych wszczepialnych protez słuchowych typu RETRO X – wyniki wstępne [L’uso di nuovi protesi acustici impiantabili del tipo RETRO X – risultati preliminari], Audiofonologia, 2001, XX, 29-34
 • Mrówka M., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Zawadzki R.: Zastosowanie aparatów typu BAHA w nabytych i wrodzonych wadach uszu [L’uso degli apparecchi del tipo BAHA in difetti auricolari acquisiti e congeniti], Audiofonologia, 2001, XX, 35-42
 • Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Wojewódzka B., Kosmalowa J., Skarżyński H.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie [Procedura preoperatoria di qualificazione per il posizionamento dell’impianto cocleare utilizzata presso l’Istituto di Fisiologia e Patologia dell’Udito a Varsavia], Audiofonologia, 2001, XX, 43-50
 • Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H.: Czynniki predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie [Fattori che predispongono alla balbuzie – caratteristiche di un gruppo di pazienti dell’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito a Varsavia], Audiofonologia, 2001, t. XX, 99-104
 • Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonu o obwiedni Gaussa o częstotliwościach 500 Hz. I. Uszy normalnie słyszące [Specificità di frequenza dei potenziali uditivi del tronco cerebrale indotte da un tono del iviluppo di Gauss con frequenze di 500 Hz. I. Orecchie che sentono normalmente], Audiofonologia, 2001, XX, 113-124
 • Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonem o obwiedni Gaussa o częstotliwości 500 Hz. II. Ubytki słuchu typu ślimakowego [Specificità di frequenza dei potenziali uditivi del tronco cerebrale indotte da un tono del iviluppo di Gauss con frequenze di 500 Hz.,II. Perdita dell’udito di tipo cocleare], Audiofonologia, 2001, XX, 125-132
 • Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H.: Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem [Correlazione tra il livello del rumore, audiogramma e DP-gram], Audiofonologia, 2001, XX, 133-140
 • Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Odległe efekty terapii choroby Meniere’a metodą zmian ciśnienia indukowanych w uchu środkowym – doniesienie wstępne [Effetti a lungo termine della terapia della malattia di Meniere mediante i cambiamenti di pressione indotti nell’orecchio medio – relazione preliminare], Audiofonologia, 2001, XX, 141-148
 • Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Pollak A., Płoski R., Korniszewski L., Skórka A., Skarżyński H.: Mutacje w genie GJB2 kodującym koneksynę 26 u pacjentów z niedosłuchem [Mutazioni nel gene GJB2 che codifica la connessina 26 in pazienti con perdita dell’udito], Audiofonologia, 2001, XX, 177-182
 • Mueller-Malesińska M., Milewska-Bobula B., Szuchnik J., Rostkowska J., Wojewódzka B., Marciński P., Skarżyński H.: Wyniki wielospecjalistycznych badań przeprowadzonych u dzieci z wrodzonym niedosłuchem o prawdopodobnej etiologii różyczkowej [Risultati di studi multidisciplinari su bambini con ipoacusia congenita con probabile eziologia della rosolia], Audiofonologia 2001, XX, 183-198
 • Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tester słuchu „Słyszę…”, [I test di screening dell’udito in bambini e adolescenti in età scolare. Tester dell’udito “Sento …”], Audiofonologia 2001, XX, 199-208
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt [Individuazione precoce dei danni all’udito nei neonati e nei lattanti], Przewodnik Lekarza, luty 2001, 1-2 (25-26), 111-118
 • Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, „Słyszę…” [Cambiamenti nell’orecchio interno sotto l’aspetto dell’elettrostimolazione a lungo termine, “Sento…”,], nr 11 (49), listopad 2001, 4-7
 • Skarżyński H., Rogowski M.: Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki w praktyce klinicznej – wskazówki dla świadczeniodawców i płatników [Acufeni e ipersensibilità ai suoni nella pratica clinica – linee guida per operatori sanitari e pagatori], Wydawnictwa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu [Casa editrice dell’Istituto di Fisiologia e Patologia dell’Udito], Warszawa 2000
 • Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: System Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę…” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu [Sistema di Esami Uditivi Universali “Sento …” Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito], Warszawa 2000
 • Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: „I Can Hear…” A System for Universal Hearing Screening, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
 • Skarżyński H.: Odzyskać słuch [Recuperare l’udito], „Żyjmy Dłużej” nr 7 (496) lipiec 2000, 4-6
 • Kochanek K., Sobieszczańska-Radoszewska Ł., Skarżyński H.: Zasady i metody diagnozowania narządu słuchu u dzieci [Principi e metodi per diagnosticare l’organo uditivo nei bambini], Audiofonologia, 2000, t. XVII cz. II, 87-100
 • Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego [Relazione tra soglia dell’udito e soglia di risposta ABR in varie configurazioni di audiogrammi di persone con perdita dell’udito cocleare]. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 74-78
 • Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Ocena progu słyszenia dla częstotliwości 250 Hz na podstawie progów odpowiedzi pnia mózgu dla trzasku i bodźców o częstotliwościach 500 i 1000 Hz [Valutazione della soglia uditiva per la frequenza di 250 Hz basata su soglie di risposta del tronco cerebrale per un clic e stimoli di 500 e 1000 Hz]. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 74-87
 • Senderski A., Kurkowski Z.M., Fabijańska A., Skarżyński H.: Przypadek zaburzenia słuchu pochodzenia centralnego o niejasnej etiologii [Un caso di disturbo dell’udito di origine centrale con eziologia poco chiara]. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 105-116
 • Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Wpływ terapii ciśnieniem podawanym do ucha środkowego na objawy choroby Méniere’a – badania pilotażowe [L’influenza della terapia di pressione somministrata all’orecchio medio sui sintomi della malattia di Ménière – studi pilota], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 135-141
 • Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Płoski R., Waligóra J.: Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji centralnej Polski [Screening genetico della mutazione 35delG nel gene della connessina 26 (GJB2) nella popolazione della Polonia centrale]., Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 153-157
 • Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Orkan-Łęcka E.: Normy latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla trzasku oraz krótkich tonów o częstotliwościach 500 i 1000 Hz [Norme di latenza della onda V dei potenziali uditivi evocati per un clic e per toni a brevi con frequenze di 500 e 1000 Hz], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I , 167-176
 • Lorens A., Skarżyński H., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L.: Śródoperacyjne obiektywne metody badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej [Metodi oggettivi intraoperatori per testare le proprietà elettriche della via uditiva], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 207-213.
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A.: Badania przesiewowe noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce – doniesienia wstępne [Screening di neonati e lattanti per la perdita dell’udito in Polonia – rapporti preliminari], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I 9-15
 • Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Skarżyński H., Grzanaka A.: Epidemiologia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków w Polsce [Epidemiologia dei fattori di rischio per la perdita dell’udito nei neonati in Polonia], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 15-21
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Ołtarzewski M., Szymborski J.: Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce [Organizzazione di un programma di screening per i neonati e i lattanti per la perdita dell’udito in Polonia], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 21-31
 • Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Śliwa L., Behr R., Müller J., Skarżyńska B.: Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach [Risultati dell’udito con un impianto del tronco cerebrale dopo 2 anni di riabilitazione in tre lingue], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 31-37
 • Szuchnik J., Skarżyński H.,Geremek A., Lorens A.: Porównanie percepcji słuchowej pacjentów korzystających z jednokanałowych implantów ślimakowych po wszczepieniu implantu wielokanałowego [Confronto della percezione uditiva dei pazienti con impianti cocleari a canale singolo dopo il posizionamento di un impianto multicanale], Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 37-43
 • Skarżyński H., Miszka K., Szwedowicz P.: Ostre zapalenie ucha środkowego [ Otite media acuta], Przewodnik Lekarza, nr 9 (23), 2000, 74-76
 • Skarżyński H.: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce [Programma di Assistenza per le Persone con Problemi di Udito in Polonia], „Przewodnik Lekarza” nr 1 (15) styczeń 2000, 19-21
 • Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P.J., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H.: Klinika Szumów Usznych (w organizacji) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu [La Clinica dell’acufene (in organizzazione) dell’Istituto di Fisiologia e di Patologia dell’Udito], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 503-504
 • Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R.: Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego [Criteri di qualificazione attuali per la chirurgia dell’impianto cocleare], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 110-112
 • Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H.: Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych współczesnych poglądów [Etiopatogenesi dell’otite media essudativa nelle opinioni contemporanee selezionate], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 413-415
 • Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A.: Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi wynikami rehabilitacji słuchu [Confronto del campo della dinamica dell’udito delle persone impiantate con i risultati della riabilitazione uditiva], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 481-483
 • Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A.: Wyniki słuchowe stosowania drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu słuchu [Risultati uditivi del drenaggio dell’orecchio medio in caso di deficit uditivo conduttivo e misto avanzato], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 422-424
 • Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych materiałów w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego [L’uso di vari materiali nella ricostruzione dell’apparato conduttivo dell’orecchio medio], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 425-427
 • Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Podogrodzki P.: Problemy w leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia ucha środkowego z mieszanym upośledzeniu słuchu [Problemi nel trattamento chirurgico dell’otite media cronica con la deficienza dell’udito misto], Otolaryngologia Polsk,a 1999, Suplement 30, LIII, 437-439
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Rekonstrukcja ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne [Ricostruzione dell’orecchio medio nelle orecchie con un processo infiammatorio attivo – risultati preliminari], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 440-442
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Problemy diagnostyczne w nerwiakowłókniakowatości typu 2 [Problemi diagnostici nella neurofibromatosi di tipo 2], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 483-485
 • Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Vinsent Ch., Haidi H.: Wyniki badań otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego [Risultati di test otoneurologici in pazienti con neuroma del nervo uditivo], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 486-488
 • Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński H., Grzanka A.: Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w grupie dzieci słyszących i w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego ryzyka [Distribuzione dei fattori di rischio della perdita dell’udito nel gruppo di bambini udenti e nel gruppo di bambini con problemi di udito – analisi basata su un questionario ad alto rischio], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 282-284
 • Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K.: Anatomiczne podstawy dla programu słuchowych implantów pniowych [Basi anatomiche per il programma uditivo degli impianti del tronco], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 493-497
 • Skarżyński H.: Program Opieki na Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce 1999 [Programma di Assistenza per le Persone con Problemi di Udito in Polonia], Otolaryngologia Polska,1999, Suplement 30, LIII, 77-81
 • Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Skarżyńska B., Lorens A.: Pierwszy w Polsce implant słuchowy wszczepiony do pnia mózgu [Il primo impianto uditivo della Polonia posizionato nel tronco cerebrale,], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 113-116
 • Skarżyński H.: Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce – wyniki uzyskane w latach 1995 – 1997 [Programma di screening dell’udito per i neonati in Polonia – risultati ottenuti nel 1995-1997], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 81-84
 • Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Szwedowicz P: Stapedotomie wykonywane u dzieci [Stapedotomie eseguite nei bambini], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 135-137
 • Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K.: Przyczyny reoperacji w otosklerozie [Cause di reintervento nell’otosclerosi], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 230-232
 • Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Szwedowicz P.: Analiza problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do ucha po uprzednio wykonanej operacji radykalnej [Analisi dei problemi chirurgici durante il posizionamento dell’impianto cocleare nell’orecchio dopo un precedente intervento chirurgico radicale], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 117-119
 • Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej [I risultati del trattamento nella ricostruzione della totale mancanza di padiglione auricolare], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 454-456
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J.: Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce [Modelli e prospettive per lo sviluppo di test di screening dell’udito nei neonati in Polonia], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 818-821
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K.: Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha środkowego [Analisi delle indicazioni per l’uso del drenaggio dell’orecchio medio], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 456-458
 • Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – stan obecny i perspektywy [Impianti cocleari – stato attuale e prospettive], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 45-50
 • Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B.: Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta [Tecnica chirurgica di ricostruzione del padiglione auricolare dalla cartilagine del paziente], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 92-95
 • Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H.: Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (Posty w słuchaniu) [Presentazione di una serie di test percettivi del programma EARS, con particolare attenzione al profilo LiP],Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 826-828
 • Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K.: Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE [Valutazione dell’apparato conduttivo dell’orecchio medio dopo operazioni di otosclerosi mediante emissione otoacustica di prodotti di distorsione non lineari della coclea – DPOAE], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 476-478
 • Zientalska E., Skarżyński H., Dobrzyński P., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska I., Kochanek K., Pierchała K.: Stan ucha wewnętrznego po reoperacji otosklerozy [La condizione dell’orecchio interno dopo il reintervento di otosclerosi], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 244-246
 • Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Somers T.: Cztery opcje leczenia chirurgicznego znacznych malformacji małżowiny i ucha środkowego [Quattro opzioni per il trattamento chirurgico di malformazioni significative del padiglione auricolare e dell’orecchio medio], Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 89-92
 • Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P.: Otosklerozy wieku dziecięcego [Otosclerosi dell’infanzia], Nowa Pediatria, 1999, III, 1(11) 3-5
 • Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P.: Niedosłuch w zespole Crouzon C [ Perdita dell’udito nella sindrome di Crouzon], Nowa Pediatria, 1999, III, 1(11) 5-7
 • Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Nyckowska J.: Trudności diagnostyczne w otosklerozach u dzieci [Difficoltà diagnostiche nell’otosclerosi nei bambini], Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 113-114
 • Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Nyckowska J., Zawadzki R.: Zmiany stwierdzone w uchu środkowym u dzieci poddanych stapedetomii [Cambiamenti trovati nell’orecchio medio nei bambini sottoposti a stapedetomia], Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 173-174
 • Skarżyński H., Kukwa A., Chmielik M., Gryczyńska D., Grzegorowski M., Hassman-Poznańska E., Niedzielska G., Niemczyk K., Piziewicz A., Pruszewicz A., Grzelak A.: Algorytm postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci [Algoritmo per la gestione dell’otite media essudativa cronica nei bambini,], Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 198-200
 • Grzelak A., Skarżyński H.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego [Otite media essudativa cronica], Przewodnik Lekarza, 1999, 1(5), 64-66
 • Żarowski A., Skarżyński H., Offeciers E. F.: Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników funkcjonalnych w otochirurgii [Una proposta per armonizzare i principi di presentazione dei risultati funzionali in otochirurgia,], Audiofonologia, 1999, XV, 9-18
 • Senderski A., McPherson D., Skarżyński H.: Możliwości diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu u dzieci [Possibilità per la diagnosi dei disturbi dell’udito centrale nei bambini], Audiofonologia, 1999, XV, 19-28
 • Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.: Zastosowanie techniki ABR i OAE w badaniach przesiewowych i diagnostycznych u dzieci z uszkodzeniami słuchu [Applicazione delle tecniche ABR e OAE nei test di screening e diagnostici nei bambini con problemi di udito], Audiofonologia, 1999, XV, 29-34
 • Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Grzanka A.: Wpływ wielkości ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR [Influenza delle dimensioni della perdita uditiva cocleare sul decorso della funzione di intensità e di latenza della risposta ABR dell’onda V], Audiofonologia, 1999, XV, 35-48
 • Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych [Stima della grandezza di adattamento uditivo mediante il metodo ABR MLS in difetti cocleari ed extracocleari], Audiofonologia, 1999, XV, 49-58
 • Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Ratyńska J., Wolan T., Ciszek A., Żaczek Z, Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Horbulewicz A., Jaroszewska-Balicka W., Czajkowska M., Ogińska Z., Śmiechura M., Milewska-Obula B., Dobrzańska A., Marciński P.: Badania ABR i OAR u noworodków – wyniki programu wieloośrodkowego [Test ABR e OAR nei neonati – risultati di un programma realizatto in molti centri], Audiofonologia, 1999, XV, 59-64
 • Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J., Senderski A., Sopliński P., Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Jaroszewska-Balicka W., Ogińska Z., Śmiechura M., Rowecka-Trzebicka K., Milewska-Bobula B., Dobrzańska A., Marciński P., Haidi H., Rajtar-Leontiew Z., Michalska M., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Domicz-Czestyńska M.: Program powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu – prezentacja wyników [Il programma universale di screening dei neonati per la diagnosi precoce della perdita dell’udito – presentazione dei risultati], Audiofonologia, 1999, XV, 71-78
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Sopliński P.: Algorytm postępowania w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków [Algoritmo della realizzazione dello screening dell’udito nei neonati], Audiofonologia, 1999, XV, 79-86
 • Mrugalska K., Kochanek K., Piłka A., Stefaniak A., Skarżyński H.: Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej [Efficienza del modello di screening dell’udito nei neonati  dal gruppo ad alto rischio, realizzato da un’unità di assistenza sanitaria non pubblica], Audiofonologia, 1999, XV, 87-98
 • Kochanek K., Janczewski G. Skarżyński H., Piłka A.: Ocena czułości i specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych [Valutazione della sensibilità e specificità del precedente metodo di mascheramento – ABR FM nei difetti cocleari ed extracochleari], Audiofonologia, 1999, XV, 99-110
 • Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny [Il programma degli impianti cocleari nei bambini – stato attuale], Audiofonologia, 1999, XV, 111-119
 • Szuchnik J., Geremek A., Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych u dzieci w wieku dorastania z głuchotą pre- i postlingwalną [L’uso degli impianti cocleari nei adolescenti con sordità pre e postlingue], Audiofonologia, 1999, XV, 120-124
 • Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia całkowitej głuchoty u małych dzieci z głuchotą pre- i postlingwalną [I risultati del trattamento della sordità totale nei bambini piccoli con sordità pre e postlingue,], Audiofonologia, 1999, XV, 125-130
 • Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E.: Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu [Privazione dell’udito con protesi unilaterale], Audiofonologia, 1999, XV, 211-214
 • Zając J., Kochanek K., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.; Automatyczne oznaczanie szczytu fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu za pomocą funkcji korelacji – wyniki wstępne [Determinazione automatica del picco dell’onda V dei potenziali del tronco cerebrale evocati uditivi utilizzando la funzione di correlazione – risultati preliminari], Audiofonologia, 1999, XV, 221-230
 • Kochanek K., Tacikowska G., Skarżyński H., Zając J., Piłka A., Jaśkiewicz M.: Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej ocenianej metodą ABR MLS [Valutazione dell’impatto dell’intensità dello stimolo sulla dimensione dell’adattamento uditivo valutato mediante il metodo ABR MLS], Audiofonologia, 1999, XV, 231-242
 • Jędrusik A., Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Piłka A., Ircha D.: Zgodność nachylenia audiogramu DP-gramu w wysokoczęstotliwościowych ubytkach słuchu typu ślimakowego [Compatibilità dell’inclinazione dell’audiogramma del DP-gram nelle perdite uditive cocleari ad alta frequenza], Audiofonologia, 1999, XV, 243-248
 • Zientalska E., Held-Ziółkowska M., Kochanek K., Stankiewicz-Szymczak W., Skarżyński H., Głęboki obustronny niedosłuch odbiorczy–nastepstwo kolejnych infekcji wirusowych [Ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda – il seguito delle successive infezioni virali], Otolaryngologia Polska, 1999, 53(2), 189-193
 • Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A.: Leczenie szumów usznych [Trattamento dell’acufene], „Służba Zdrowia”, nr 71-72, września1999, 29-30
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Program wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt [Un programma per la diagnosi precoce della perdita dell’udito nei neonati e nei lattanti], „Służba Zdrowia”, nr 71-72, wrzesień 1999, 31
 • Skarżyński H.: Możliwości leczenia całkowitej głuchoty [Opzioni di trattamento per la sordità totale], „Służba Zdrowia”, nr 71-72, wrzesień 1999, 25-28
 • Wysocki J., Skarżyński H.: Kochleostomia podczas operacji wszczepu wewnątrzślimakowego. Uwarunkowania anatomiczne u dzieci i dorosłych [Cochleostomia durante la chirurgia di posizionamento intracocleare. Condizioni anatomiche nei bambini e negli adulti], Otolaryngologia Polska, 1998, LII, Nr 6, 689-694
 • Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B., Wróbel B.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno-nocnej [Studi sui potenziali uditivi del tronco cerebrale evocati nei bambini piccoli di sera e di notte], Otolaryngologia Polska, 1997, LI, Nr 2, 223-227
 • Skarżyński H., Kurkowski Z.M.: Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce [Programma di assistenza per le persone con i problemi di udito in Polonia], Audiofonologia, 1998, XIII, 191-198
 • Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J.: Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce [Prospettive per lo sviluppo di test di screening dell’udito in neonati e in lattanti in Polonia], Audiofonologia, 1998, XIII, 223-228
 • Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Grzanka A., Kochanek K.: Skarżyński H.: Zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków – rys historyczny [Raccomandazioni per lo screening dell’udito nei neonati – un profilo storico], Audiofonologia, 1998, XIII, 213-222
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Jabłońska B., Kaczmarska B., Lenart A.: Wstępne wyniki programu wykrywania wad słuchu u niemowląt realizowanego w lecznictwie otwartym [Risultati preliminari del programma di rilevamento della perdita dell’udito nei bambini realizzato in trattamento aperto], Audiofonologia, 1998, XIII, 283-288
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J.: Wieloośrodkowe badania przesiewowe słuchu u noworodków przeprowadzone w roku 1998 – wyniki wstępne [Screening dell’udito nei neonati multicentrico effettuato nel 1998 – risultati preliminari], Audiofonologia 1998, XIII, 289-296
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w śnie fizjologicznym u dzieci w wieku 0-6 lat – analiza materiału IFPS z roku 1998 [Studi sui potenziali uditivi del tronco cerebrale evocati nel sonno fisiologico dei bambini di età 0-6 anni – analisi del materiale dell’IFPS dal 1998, Audiofonologia, 1998, XIII, 297-305
 • Skarżyński H., Śliwa L., Shehata-Diehler W., Lorens A., Walkowiak A.: Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu wszczepiania implantu pniowego [Registrazione intraoperatoria di potenziali del tronco cerebrale evocati elettricamente, eseguita durante il posizionamento dell’impianto del tronco cerebrale], Audiofonologia, 1998, XIII, 181-190
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Olesiński T.: Procesy patologiczne w kącie mostowo-móżdżkowym [Processi patologici nell’angolo pontocerebellare], Audiofonologia, 1998, XIII, 237-243
 • Tacikowska G., Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Zając J., Jaśkiewicz M.: Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – MLS w funkcji częstości powtarzania bodźca i jego intensywności [Variazioni di latenza dell’onda V dei potenziali uditivi evocati del tronco cerebrale registrate con la tecnica delle sequenze di lunghezza massima – MLS in funzione della frequenza di ripetizione dello stimolo e della sua intensità], Audiofonologia, 1998, XIII, 159-172
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Obserwacja guzów nerwu słuchowego [Osservazione dei tumori del nervo uditivo], Audiofonologia, 1998, XIII, 229-236
 • Niemczyk K., Vaneccloo F.M., Skarżyński H., Podgorodzki P., Bruzgielewicz A.: Obraz kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych [Quadro clinico dei tumori del nervo VIII nell’era dei test diagnostici moderni], Audiofonologia, 1998, XII, 242-252
 • Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Skarżyński H.: Algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi lub/i nadwrażliwością słuchową w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu [Un algoritmo di trattare un paziente con acufene e / o ipersensibilità uditiva presso la Clinica dell’Acufene presso l’Istituto di Fisiologia e Patologia dell’Udito], Audiofonologia, 1998, XII, 253-260
 • Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny [Il programma degli impianti cocleari nei bambini – stato attuale], Audiofonologia, 1998, XIII, 275-282
 • Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia wybranych uszkodzeń słuchu [Metodi moderni di trattamento delle perdite dell’udito selezionate], Terapia, 1998, VI, nr 4 (59), kwiecień, 37-40
 • Skarżyński H.: Zawroty głowy [Vertigini], Infomedica, 1998, nr 18(47), 28 sierpień
 • Skarżyński H.: Możliwość leczenia całkowitej głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych i pniowych [Possibiltà di trattare la sordità totale con gli impianti cocleari e del tronco cerebrale], Kosmos, 1998, 47, nr 3, 261-270
 • Skarżyński H.: Wybrane zagadnienia dotyczące utraty i leczenia najczęstszych uszkodzeń słuchu [Problemi selezionati riguardanti la perdita e il trattamento della perdita dell’udito più comune], Kosmos, 1998, 47, nr 3, 375-382
 • Kossowska E., Skarżyński H.: To już trzy lata [Sono già passati tre anni], „Słyszę” nr 5 (7) maj 1998, 13-14
 • Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Zagrodzka J.: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce [Programma di Assistenza per le Persone con i Problemi di Udito in Polonia], “Słyszę” nr 6 (8) czerwiec, 1998, 2-5
 • Skarżyński H., Zagrodzka J.: Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce [Aiuto per i Non Udenti in Polonia], “Słyszę” nr 10 (12) październik 1998, 7-9 i 24-26
 • Skarżyński H., Zawadzki R.: O czym pacjent wiedzieć powinien [Cosa deve sapere il paziente], „Słyszę” nr 12(14) grudnia 1998, 4 i 7
 • Skarżyński H.: Amerykańska Akademia Audiologii [ Accademia Americana di Audiologia], “Słyszę” nr 5 (7) maj, 1998, 6-7
 • Skarżyński H.: Program Implantów Pniowych w Warszawie [Programma degli Impianti del Tronco Cerebrale a Varsavia], “Słyszę” nr 2 (4) luty, 1998, 5-7
 • Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff M., Rogowski M., Sienkiewicz J., Skarżyński H.: Epidemiologia szumów usznych [Epidemiologia degli acufeni]. Ankieta, Audiofonologia, XI, 1997, 209-212
 • Czyżewski A., Lorens A., Skarżyński H., Kostek B., Wojnarowska W.: Próba multimedialnego przedstawienia i skatalogowania uszkodzeń słuchu [Un tentativo di presentare in modo multimediale e di catalogare dei danni uditivi], Audiofonologia, XI, 1997, str 237-242
 • Fabijańska A., Bartnik G., Jastreboff P., Rogowski M., Skarżyński H.: Wstępny wywiad z pacjentem cierpiącym na szumy uszne [Intervista iniziale con un paziente affetto da acufene], Audiofonologia, XI, 1997, 205-208
 • Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Tomaszewska E.: Rekonstrukcja małżowin usznych w jednostronnych mikrocjach [Ricostruzione dei padiglioni auricolari in microlesioni unilaterali], Otolaryngologia Polska, t. LI, Suplement nr 24, 1997, 536-539
 • Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Zakrzewska-Pniewska B., Marchel A., Grzanka A., Piłka A., Jaśkiewicz M., Tacikowska G.: Ocena wielkości maskowania poprzedzającego słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w uszach normalnych oraz w ubytkach słuchu typu pozaślimakowego [La valutazione delle dimensioni del mascheramento antecedente dei potenziali uditivi evocati del tronco cerebrale nelle orecchie normali e nelle perdite uditive di tipo extracocleare], Audiofonologia, 1997, XI, 101-112
 • Lorens A., Obrycka A., Geremek A., Skarżyński H.: Analiza wybranych zagadnień dotyczących wykonywania testu elektrostymulacji dla oceny pozaślimakowej drogi słuchowej [Analisi di problematiche selezionate relative all’esecuzione del test di elettrostimolazione per la valutazione della via uditiva extracocleare], Audiofonologia, XI, 1997, str 79-88
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Infekcje wewnątrzmaciczne a wady słuchu u dzieci [Infezioni intrauterine e difetti dell’udito nei bambini], Audiofonologia, XI, 1997, 237-242
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Zakażenie różyczką w ciąży a niedosłuch u dziecka [Infezione da rosolia durante la gravidanza e perdita dell’udito in un bambino], Audiofonologia, XI, 1997, 219-226
 • Mueller-Malesińska M., Słodowik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, logopedyczna nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego [Assistenza medica, psicologica e logopedica per i bambini dopo il posizionamento di un impianto cocleare,], Otolaryngologia Polska, L, Suplement 22, 186-192.
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Podgórski P.: Przypadek idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego wywołanego nerwiakiem [Il caso di paralisi del nervo facciale idiopatico causato da neuroblastoma], Audiofonologia, XI, 1997, 267-274
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Próby stroikowe – historia i teraźniejszość [Prove di Rinne – storia e presente], Audiofonologia, XI, 1997, 263-266
 • Skarżyński H. {red.}, Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Kosmalowa J., Zagrodzka J.: Program pomocy dla osób niesłyszących w Polsce, Sprawozdanie z wykonania programu przygotowane pod redakcją Realizatora programu prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego. [Il programma di assistenza per i non udenti in Polonia, Relazione sull’attuazione del programma preparato dal Realizzatore del programma il prof. Henryk Skarżyński, libero docente in medicina.], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa, 1997
 • Skarżyński H. (red.): Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Relazione finale sull’attuazione del Programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997
 • Skarżyński H.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji Solidarności, w: Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 6-11
 • Skarżyński H.: Propozycje struktury organizacyjnej opieki i zaplecza diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego nad osobami z uszkodzeniami słuchu w kraju, w: Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Proposte della struttura organizzativa e delle strutture assistenziali e diagnostiche, di cura e di riabilitazione per le persone con disabilità uditive nel paese, in: Rapporto finale sull’attuazione del Programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 12-21
 • Skarżyński H.: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia kadry lekarskiej i medyczno-technicznej dla potrzeb realizacji „Programu opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce”, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Norme per l’organizzazione della formazione specialistica di personale medico e tecnico per le esigenze dell’attuazione del “Programma di assistenza delle persone con disabilità uditive in Polonia”, Relazione finale sull’attuazione del Programma di aiutare i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 77-80
 • Skarżyński H.: Zasady zaopatrywania osób z uszkodzeniami słuchu w sprzęt i środki do leczenia i rehabilitacji uszkodzeń słuchu oraz zasady refundacji kosztów przez instytucje i organa państwowe, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Principi per fornire alle persone con disabilità uditive attrezzature e mezzi per il trattamento e la riabilitazione delle disabilità uditive e il principio del rimborso dei costi da parte delle istituzioni e degli organi dello Stato, Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 81-84
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacja uszkodzeń słuchu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Classificazione delle lesioni dell’udito, Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 22-34
 • Skarżyński H., Zagrodzka J.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji Solidarności. Zasięg Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Risultati della realizzazione del Programma della Fondazione della Solidarietà Sociale. Raggio del Programma, Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 85-89
 • Skarżyński H., Zagrodzka J.: Szkolenie zespołów dla potrzeb realizacji Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Formazione delle squdre per le esigenze del programma, Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 90-98
 • Skarżyński H., Zagrodzka J.: Doposażenie zaplecza aparaturowego dla potrzeb realizacji Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, [Completamento di attrezzature ai fini dell’attuazione del Programma; Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia] Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 99
 • Skarżyński H., Zagrodzka J.: Rozwój organizacji kontaktów polsko-niemieckich, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce [Sviluppo dell’organizzazione dei contatti polacco-tedeschi; Relazione finale sull’attuazione del programma di assistenza per i non udenti in Polonia], Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 100-116
 • Skarżyński H., Kosmalowa J., Kochanek K.: Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce, Materiały Konferencji „Instytuty a zdrowie publiczne” [Programma di assistenza per persone con disabilità uditive in Polonia, Materiali della Conferenza “Istituti e salute pubblica”], Wyd. Instytutu Żywienia i Żywności, Warszawa, grudzień 1997, 57-73
 • Niemczyk K., Skarżyński H.; Leczenie kieszonek retrakcyjnych [Trattamento delle tasche di retrazione], Otolaryngologia Polska t. LI, Suplement Nr 24, 1997, 546-550
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk [Metodi per presentare i risultati delle timpanoplastiche], Otolaryngologia Polska t. VI, Suplement Nr 24 1997, 568-573
 • Senderski A., Kochanek K., Wróbel B., Piłka A., Ogińska Z., Skarżyński H., Tacikowska G.: Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [Influenza della larghezza di banda dell’amplificatore biologico sui parametri dell’onda V dei potenziali uditivi evocati del tronco cerebrale], Audiofonologia, 1997, XI, 113-124
 • Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Żarowski A.: Leczenie operacyjne zaawansowanej otosklerozy [Il trattamento chirurgico dell’otosclerosi avanzata], Audiofonologia, XI 1997, 9-14
 • Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Wojnarowska W., Zawadzki R.: Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego [Problemi nel trattamento dell’otosclerosi di vecchiaia], Audiofonologia, XI, 1997, 15-18
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Metody stosowane do badań przesiewowych narządu słuchu u nowo­rodków [Metodi usati per lo screening dell’organo dell’udito nei neonati], Audiofonologia, XI, 1997, 139-146
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Program badań przesiewowych noworodków i nie­mowląt pod kątem występowania wad narządu słuchu bazujący na kwestionariuszu wysokiego ryzyka [Programma dello screening per neonati e lattanti per l’insorgenza di difetti dell’udito basato su un questionario ad alto rischio], Audiofonologia, XI, 1997, 147-158
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Kwestionariusz wysokiego ryzyka występowania wady słuchu u nowo­rodka i niemowlęcia [Questionario ad alto rischio di difetti dell’udito in un neonato e un lattante,], Audiofonologia, XI, 1997, 159-172
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Modele badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem występowania wad słuchu [Modelli dello screening per neonati e lattanti per l’insorgenza di difetti dell’udito], Audiofonologia, XI, 1997, 173-182
 • Szuchnik J., Święcicka A., Skarżyński H.: Doświadczenia polskich pacjentów korzystających z wielokanałowego implantu ślimakowego COMBI 40 [Esperienze di pazienti polacchi che utilizzano l’impianto cocleare multicanale COMBI 40], Audiofonologia, XI, 1997, 27-32
 • Szuchnik J, Lorens A., Skarżyński H.: Możliwość odbioru mowy u pacjentów korzystających z implantów ślimakowych z różnymi strategiami jej kodowania (MPEAK i SPEAK) [La capacità di sentire la favella in pazienti che usano impianti cocleari con le strategie di codifica differenti (MPEAK e SPEAK)], Audiofonologia, XI, 1997, 19-26
 • Szuchnik J., Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.: Wyniki rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych [Risultati della riabilitazione nei bambini dopo l’utilizzo di diversi tipi di impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, L, Suplement Nr 22,1997, 209-212
 • Czyżewski A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Badanie wpływu transpozycji widmowej sygnału fonicznego na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu [Studio dell’impatto della trasposizione spettrale del segnale fonico sulla comprensione del parlato in condizioni di perdita uditiva profonda], Audiofonologia, VIII, 1996, 69-74
 • Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Hofman J., Kochanek K.: Ocena postępów rehabilitacji w porówaniu z wynikami przedoperacyjnej elektrostymulacji [Valutazione dei progressi della riabilitazione rispetto ai risultati dell’elettrostimolazione preoperatoria], Audiofonologia, 1996, VIII, 125-128
 • Iskra L., Szuchnik J., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Próba badania słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej dorosłych pacjentów po zastosowaniu implantu ślimakowego [Tentativo di testare l’udito fonemico e la percezione uditiva di pazienti adulti dopo il posizionamento di un impianto cocleare], Audiofonologia, 1996, VIII, 143-146
 • Kochanek K., Jędrusik A., Wróbel B., Skarżyński H.: Doświadczenia własne w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków z zastosowaniem otoemisji wywołanych trzaskiem CEOAE [Esperienza personale nello screening dell’udito nei neonati utilizzando la otoemissione indotta da un incidente CEOAE], Audiofonologia, 1996, t. VIII, 43-49
 • Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Jędrusik A., Piłka A., Olczak J.: Ocena progu słyszenia dla 500Hz oraz w zakresie częstotliwości 2-4 kHz za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [Valutazione della soglia uditiva per 500 Hz e nell’intervallo di frequenza 2-4 kHz utilizzando potenziali cerebrali evocati uditivi], Audiofonologia, 1996, VIII, 51-57
 • Kosmala J., Skarżyński H.: Karta zgłoszenia pacjenta z uszkodzonym słuchem [Modulo didomanda di un paziente con i problemi di udito], Audiofonologia, 1996, VIII, 179-183
 • Materiały z III Międzynarodowej Konferencji “Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu” – Warszawa, 11-14 września1995, Praca zbiorowa pod redakcją H. Skarżyńskiego [Materiali della 3a Conferenza Internazionale “Diagnosi, Terapia e Riabilitazione dei Disturbi dell’Udito” – Varsavia, 11-14 settembre 1995, Opera collettiva a cura di H. Skarżyński.]., Audiofonologia, 1996, VIII, 190
 • Kosmala J., Skarżyński H.: Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji “Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu”, Warszawa 11-14 września1995, Rapporto dalla 3a Conferenza Internazionale “Diagnosi, Terapia e Riabilitazione dei Disturbi dell’Udito” – Varsavia, 11-14 settembre 1995], Audiofonologia, 1995, VII, s. 180-185 (drukowano w 1996 r.) [stmpato nel 1996]
 • Matejuk-Studzińska E., Hofman J., Lorens A., Skarżyński H.: Pierwsze doświadczenia w zastosowaniu elektrostymulacji, jako metody leczenia szumów usznych [Prime esperienze nell’uso dell’elettrostimolazione come il metodo per il trattamento degli acufeni], Audiofonologia, 1996, VIII, 83-87
 • Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne – patogeneza i klasyfikacja [Tasche di retrazione – patogenesi e classificazione], Audiofonologia, 1996, VIII, 89-97
 • Posłuszna-Owcarz M., Bogucka G., Polańska-Fryś D., Skarżyński H.: Realizacja przedoperacyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych a efektywność rehabilitacji [Attuazione delle aspettative preoperatorie dei pazienti impiantati e l’efficacia della riabilitazione], Audiofonologia, 1996, VIII, 119-123
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych [Risultati a lungo termine dell’utilizzo di materiali diversi per ricostruire la catena ossiculare], Audiofonologia, 1996, VIII, 75-81
 • Skarżyński H. i współ.: Ujednolicony program badań przesiewowych u noworodków w aspekcie występowania wad słuchu [Un programma di screening neonatale unificato nell’aspetto del verificarsi di problemi uditivi], Audiofonologia, 1996, VIII, 7-26
 • Szuchnik J., Iskra L., Słodownik-Rycaj E., Święcicka A., Skarżyński H.: Proces nabywania oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych etapach rehabilitacji [Il processo di acquisizione e misurazione delle capacità uditive nei pazienti impiantati in fasi successive di riabilitazione], Audiofonologia, 1996, VIII, 129-141
 • Geremek A., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H.: Efekty wczesnego aparatowania dzieci z głębokim niedosłuchem [Gli effetti del rinforzo precoce dei bambini con perdita uditiva profonda con gli apparechi], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplenent Nr 22, 336-337
 • Geremek A., Skarżyński H., Lorens A., Mueller-Malesińska M.: Kwalifikacja dzieci do wszczepów ślimakowych [Qualificazione dei bambini per gli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement 22, 179-181
 • Kochanek K., Skarżyński H.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno nocnej [Studi sui potenziali del tronco cerebrale evocati uditivi nei bambini piccoli durante la sera e la notte], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement 22, 219
 • Kochanek K., Skarżyński H., Jaśkiewicz M., Zając J., Sasor M., Kowalski W., Żychoń L., Jędrusik A.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu i otoemisji wywołanej trzaskiem w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz w badaniach diagnostycznych – doniesienie wstępne [L’uso di un dispositivo per la registrazione di potenziali uditivi evocati del tronco cerebrale e otoemissione provocata dallo schiocco nello screening dell’udito nei neonati e nei test diagnostici – un rapporto preliminare], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 224-225
 • Kochanek K., Skarżyński H., Wróbel B., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u noworodków za pomocą rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [Test di screening nei neonati utilizzando una registrazione dei potenziali uditivi evocati del tronco cerebrale], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 217
 • Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Żychoń L.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu nazwie „MARTA” w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz w badaniach diagnostycznych [L’uso di un dispositivo per la registrazione dei potenziali evocati del tronco cerebrale uditivo denominato “MARTA” nei test di screening neonatale e nei test diagnostici,], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 218
 • Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H.: Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu [Influenza della larghezza di banda dell’amplificatore biologico sui parametri dell’onda dei potenziali cerebrali evocati uditivi], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 283
 • Mueller-Malesińska M., Słodownik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego [Assistenza medica, psicologica, pedagogica e logopedica per i bambini dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 186-191
 • Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Geremek A., Senderski A.: Leczenie współistniejącego przewodzeniowego i odbiorczego upośledzenia słuchu u dzieci [Trattamento dei disturbi uditivi conduttivi e neurosensoriali coesistenti nei bambini], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 107-111
 • Skarżyński H.: Założenia programu opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce do 2000 r. [Presupposti del programma di assistenza per le persone con disturbi dell’udito in Polonia fino al 2000], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 331-335
 • Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M.: Program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce – cele, zadania, etapy realizacji [Programma di screening dell’udito universale per i neonati in Polonia – obiettivi, compiti, fasi di attuazione], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 340-341
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Niemczyk K: Leczenie przewlekłego, wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci – wyniki wczesne i odległe [Trattamento dell’otite media essudativa cronica nei bambini – risultati precoci ed a lungo termine], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 73-76
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Studzińska E., Zagrodzka J., Michałowska E.: Wybrane problemy dotyczące wprowadzania programu „Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce” [Problemi selezionati relativi all’attuazione del programma “Aiuto per Non Udenti in Polonia”,], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 342-343
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w częściowej i całkowitej ossyfikacji ślimaka [L’uso di vari tipi di impianti cocleari nell’ossificazione parziale e completa della coclea], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 182-185
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Miszka K.: Odległe wyniki w ossikuloplastykach u dzieci [Risultati a lungo termine nell’ossiculoplastica dei bambini], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 118-119
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Skarżyńska B., Miszka K.: Zastosowanie materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej [L’uso di materiali biocompatibili nella chirurgia ricostruttiva], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 120-123
 • Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.: Badanie anatomiczne kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych [Esame anatomico dell’osso temporale per esigenze chirurgiche], Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 357-359
 • Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Geremek A.: Wyniki rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych [Risultati della riabilitazione nei bambini dopo l’utilizzo di diversi tipi di impianti cocleari], Otolaryngologia Polska 1996, t. L, Suplement Nr 22, 209-212
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Kochanek K.: Opieka nad dziećmi z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia narządu słuchu [Cura per i bambini  dal gruppo ad alto rischio di problemi di udito], Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Materiały Konferencyjne [Materiali dalla Conferenza], 1996, 37
 • Skarżyński H.: Moje stanowisko dotyczące współczesnych metod leczenia głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych [La mia posizione riguardo ai moderni metodi di trattamento della sordità con gli impianti cocleari], Audiofonologia 1995, VII, 189-203
 • Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia głuchoty [Metodi contemporanei di trattamento della sordità], Post. Nauk Med., 1995, 3, 212-218
 • Wysocki J., Skarżyński H.: Wyniki badań morfologicznych kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych [I risultati dei test morfologici dell’osso temporale per esigenze chirurgiche], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [ Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 8-10
 • Skarżyński H., Janczewski G.: Implanty ślimakowe w ossyfikacjach ślimaka i problemy chirurgiczne [Impianti cocleari in ossificazioni della coclea e problemi chirurgici], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 11-17
 • Kochanek K., Skarżyński H.: Zasady stosowane w diagnostyce słuchu u dzieci [Principi usati nella diagnosi dell’udito nei bambini], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 17-21
 • Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Marciniak P., Kochanek K.: Praktyczna realizacja programu diagnostycznego „Cochlear Cennter” [L’implementazione pratica del programma diagnostico „Cochlear Cennter”], Biuletyn “Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 63-67
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych [Risultati a lungo termine dell’utilizzo di materiali diversi per ricostruire la catena ossiculare], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 75-79
 • Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Matejuk-Studzińska E.: Organizacja programu i wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepach ślimakowych [Organizzazione del programma e risultati della riabilitazione dell’udito dopo il posizionamento degli impianti cocleari], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 97-101
 • Musiał I., Szuchnik J., Skarżyński H.: Charakterystyka osób zaimplantowanych w ośrodku “Cochlear Center” w Warszawie [Caratteristiche delle persone dopo il posizionamento degli impianti cocleari nel “Centro Cocleare” di Varsavia], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 106-111
 • Janczewski G., Pierchała K., Skarżyński H.; Stan obwodowej części narządu przedsionkowego u chorych z wszczepem wewnątrzślimakowym [Stato della parte periferica dell’organo vestibolare in pazienti con un impianto intraoculare], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1,1, 181-182
 • Kochanek K., Skarżyński H.: Przydatność rejestracji ABR w procesie kwalifikacji do wszczepów ślimakowych [L’utilità della registrazione ABR nel processo di qualificazione per gli impianti cocleari], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 182-183
 • Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR w porze wieczorno-nocnej [Studi sui potenziali del tronco cerebrale evocati uditivi – ABR di sera e di notte], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 183-185
 • Gall V., Kochanek K., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H.: Elektroaudiometria – test promontorialny u dzieci [Elettroaudiometria – test promontoriale nei bambini], Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie [Bollettino „Cochlear Center” a Varsavia], 1995, 1, 1, 192-193
 • Skarżyński H.: Sprawozdanie z udziału w miedzynarodowym sympozjum implantów ślimakowych, mowy i słuchu [Relazione sulla partecipazione al simposio internazionale sugli impiant cocleari, della favella e dell’udito], Otolaryngologia Polska 1995; 49(5), 499-506
 • Skarżyński H., Sprawozdanie z II Sympozjum Polsko-Niemieckiego nt. „Leczenie zaburzen słuchu” Warszawa, 15-16. V. 1995, [Rapporto del Secondo Simposio Polacco-Tedesco su “Trattamento dei disturbi dell’udito” Varsavia, 15-16. V. 1995,] Otolaryngol Pol. 1996;50(4), 457-459
 • Skarżyński H.: I Konferencja Implantów Ślimakowych, Recenzowane materiały Naukowe Konferencji, Otolaryngologia Polska, T. 48, Suplement 15, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 1994 [1a Conferenza sugli Impianti Cocleari, Materiali Scientifici revisionati della Conferenza, Otorinolaringoiatria Polacca, Vol. 48, Supplemento 15, Fondazione per lo Sviluppo della Medicina “L’Uomo per l’Uomo”, Varsavia 1994
 • Skarżyński H.: Idea implantu ślimakowego [Idea di un impianto cocleare], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 9-12
 • Geremek A., Malesińska M., Góralówna M., Skarżyński H.: Przygotowania chorego i rodziny do ustawienia procesora mowy [Preparare il paziente e la sua famiglia per il regolamento del processore vocale], Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 33-35
 • Góralówna M., Owcarz M., Geremek A., Malesińska M., Skarżyński H.: Wprowadzenie do rehabilitacji chorego z wszczepem [Introduzione alla riabilitazione di un paziente con un impianto] Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 36-45
 • Skarżyński H., Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Matejuk-Studzińska E.: Kryteria kwalifikacji i wskazania do stosowania implantów ślimakowych [Criteri di qualificazione e indicazioni per l’uso di impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 56-62
 • Skarżyński H.: Wybrane problemy chirurgiczne związane z implantacją wszczepów ślimakowych [Problemi chirurgici selezionati associati al posizionamento degli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 51-56
 • Wysocki J., Skarżyński H.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych [Anatomia topografica dell’osso temporale per esigenze chirurgiche], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 62-68
 • Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E., Piotrowski J., Organizacja Ośrodka, badań wstępnych i opieki w „Cochlear Center” w Warszawie [Organizzazione del Centro, degli esami preliminari e dell’assistenza presso il “Cochlear Center” di Varsavia], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 69-73
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Zastosowanie materiałów alloplastycznych w otochirurgii [L’uso di materiali alloplastici in otochirurgia], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 74-78
 • Klasek O., Geremek A., Skarżyński H.: Ustawiania procesora mowy [Regolamento del processore vocale], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 79-83
 • Skarżyński H.: Podsumowanie Dyskusji Okrągłego Stołu podczas I Konferencji Implantów Ślimakowych [Riassunto della Discussione della Tavola Rotonda alla 1a Conferenza sugli Impianti Cocleari], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 84-85
 • Skarżyński H., Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchota prelingwalną [Impianto cocleare in un adulto con sordità prelinguale], Otolaryngologia Polska 1994, 48, Suplement 15, 86-91
 • Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Wojewódzka B., Skarżyński H., Geremek A.: Program rehabilitacji całkowitej głuchoty u osób po wszczepieniu implantów ślimakowych [Programma per la riabilitazione della sordità totale nelle persone dopo il posizionamento degli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 92-100
 • Geremek A., Klasek O., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H.: Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej [Elettrostimolazione delle strutture extracocleari della via uditiva], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 62-69
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B.: Zastosowanie materiałów biokompatybilnych w chirurgii ucha [Uso di materiali biocompatibili nella chirurgia dell’orecchio], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 115-118
 • Skarżyński H.: Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną [Impianto cocleare in un adulto con sordità prelinguale], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 152-159
 • Skarżyński H.: Podsumowanie dyskusji okrągłego stołu podczas I Konferencji Implantów Ślimakowych [Riassunto della Discussione della Tavola Rotonda alla 1a Conferenza sugli Impianti Cocleari],, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 149-150
 • Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Klasek O., Piotrowski J.: Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci [Indicazioni per gli impianti cocleari nei bambini], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 154-157
 • Skarżyński H., Janczewski G., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Tomaszewska E., Szuchnik J., Kochanek K.: Wybrane problemy dotyczące programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty [Problemi selezionati riguardanti il programma degli impianti cocleari nel trattamento della sordità], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 157-160
 • Malesińska M., Geremek A., Góralówna M., Szuchnik J., Skarżyński H.: Podstawowe założenia programu rehabilitacji dzieci po implantowaniu wszczepów ślimakowych [Ipotesi di base del programma di riabilitazione dei bambini dopo il posizionamento degli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 161-164
 • Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Zawadowski J.: Szerzenie się raka krtani z przestrzeni przedgłośniowej [Diffusione del cancro laringeo dallo spazio davanti alla glottide] Otolaryng. Pol., 1994, 48, supl. 16, 182-184
 • Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Problemy diagnostyczne i lecznicze w guzach przerzutowych na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego [Problemi diagnostici e terapeutici nei tumori del collo metastatico da un obiettivo primario sconosciuto] Otolaryng. Pol., 1994, 48, supl. 16, 221-225
 • Geremek A., Skarżyński H., Klasek O., Tomaszewska E.: Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej, jako metoda diagnostyczna w całkowitej głuchocie [Elettrostimolazione delle vie uditive extracocleari come il metodo diagnostico nella sordità totale], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 245-247
 • Niemczyk K., Skarżyński H., Janczewski G.: Wybrane aspekty chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego u dzieci [Aspetti selezionati della chirurgia ricostruttiva dell’orecchio medio nei bambini], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 302-304
 • Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J., Niemczyk K., Ligęziński R.: Otitis media sectoria – odległe wyniki [Otitis media sectoria –risultati a lungo termine], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 197-200
 • Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.; Wybrane aspekty anatomii topograficznej kości skroniowej dla potrzeb operacji wszczepów wewnątrzślimakowych u dzieci [Aspetti selezionati dell’anatomia topografica dell’osso temporale ai fini delle chirurgie di posizionamento degli impianti cocleari nei bambini], Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 203-208
 • Skarżyński H, Zawadowski J, Niemczyk K, Balcerzak J., Drenaż zewnętrzny w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego – wyniki odległe [Drenaggio esterno nell’otite media essudativa cronica – risultati a lungo termine]. Otolaryngol Pol. 1993; 47( 6): 525-528.
 • Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, „Co słychać” Poradnik dla Rodziców Dzieci z Wadą Słuchu, Polski Związek Głuchych [Impianti cocleari, “Co słychać? [[ Cosa si sente?”]] Guida per genitori di bambini con difetto uditivo, Associazione Polacca dei Sordi], 1993, 1 /4/ 5-9
 • Skarżyński H., Arciuch T., Szuchnik J.: Prezentacja wyników rehabilitacji wybranych pacjentów – film popularnonaukowy [Presentazione dei risultati della riabilitazione di pazienti selezionati – film scientifico popolare,] Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących [Associazione degli Amici delle Persone Sorde e Non Udenti], 1993
 • Skarżyński H.: Operacyjne leczenie uszkodzeń słuchu – film naukowo-szkoleniowy [Trattamento operativo della perdita dell’udito – un film scientifico e di formazione], Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących [Associazione degli Amici delle Persone Sorde e Non Udenti], 1993
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Myringoplastyki – film szkoleniowy [Miringoplastica – un film di formazione], FRM 1993
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Piotrowski J., Poszerzona attykoantromastoidektomia – film szkoleniowy [Atticoantromastoidectomia allargata – un film di formazione], FRM 1993
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Operacja radykalna i zmodyfikowana ucha środkowego – film szkoleniowy [Chirurgia dell’orecchio medio radicale e modificata – film di formazione], FRM 1993
 • Skarżyński H., Niemczyk K.: Dekompresja nerwu twarzowego – film szkoleniowy [Decompressione del nervo facciale – film di formazione], FRM 1993
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J.: Odtworzenie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego – film szkoleniowy[Ricostruzione della parete posteriore del canale uditivo esterno – video di formazione], FRM 1993
 • Skarżyński H.: Leczenie całkowitej głuchoty – stan aktualny wszczepów ślimakowych [Trattamento della sordità totale – stato attuale degli impianti cocleari], Forum, luty 1993
 • Skarżyński H., Zawadowski J., Ligęziński R., Skarżyńska B.: Neck tumor as sign of hypopharyngeal carcinoma, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery, Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2-3, 113-115.
 • Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Cervical lymph node metastases from unknown primary site, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 94-97
 • Ligęziński R., Skarżyński H., Zawadowski J., The surgical approach to the infratemporal fossa and the skull base, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 130-137
 • Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Ligęziński R., Zawadowski J.: Czynniki prognostyczne w przypadkach przerzutów raka krtani i gardła dolnego do węzłów chłonnych i szyi [Fattori prognostici nei casi di metastasi da cancro laringeo e faringeo ai linfonodi e al collo], Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 3, 217-224
 • Ligęziński R., Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Sabbagh A., Skarżyński H.: Guz plazmatycznokomórkowy nosa Tumore a plasmocite del naso, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 167-170
 • Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K., Klasek O.: Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce [ Primo in Polonia posizionamento di un impianto cocleare], Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 427-434
 • Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych [Problemi selezionati nell’uso degli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 444-451
 • Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J.: Rak części zapierściennej gardła dolnego – wyniki leczenia, rokowanie [Cancro del collo di bottiglia della faringe – i risultati del trattamento, la prognosi], Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 4, 311-314
 • Skarżyński H.: Implanty ślimakowe – szansa dla całkowicie niesłyszących [Impianti cocleari: un’opportunità per le persone completamente sorde], Terapia, 1993, 5, 3-5
 • Skarżyński H.: Głuchota – pionierskie metody leczenia [Sordità – metodi pioneristici di trattamento], Problemy, 1993, /558/, 14-18
 • Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty [Possibilità e limitazioni nel trattamento della sordità totale], Materiały Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego [Materiali dopo Lauree del Facoltà di Logopedia dell’Università di Varsavia], 1993
 • Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J.: Drenaż zewnętrzny w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego – wyniki odległe [Drenaggio esterno nell’otite media essudativa cronica – risultati a lungo termine], Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 525-528
 • Skarżyński H., Góralówna M., Malesińska M., Geremek A.: I Konferencja Implantów Ślimakowych [ I Conferenza sugli Impianti Cocleari], Audiofonologia, V, 1993, 233-236
 • Waloryszak B., Zawadowski J., Samoliński B., Świerczyński Z., Służewska W., Zawisza E., Skarżyński H., Makowska W.: Wyniki badań cytologicznych nabłonka nosa i krtani pracowników [Risultati dell’esame citologico dell’epitelio nasale e della laringe dei lavoratori], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 102-105
 • Skarżyński H.: Wybrane problemy rozwoju badań układu chłonnego krtani i jej sąsiedztwa dla potrzeb klinicznych. [Problemi selezionati nello sviluppo della ricerca sul sistema linfatico della laringe e delle sue vicinanze- per esigenze cliniche.] Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 435-447
 • Janczewski G., Skarżyński H.: Wskazania i przeciwwskazania do tympanoplastyk oraz krytyczna ocena tych operacji [Indicazioni e controindicazioni alle timpanoplastiche e valutazione critica di queste operazioni], Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 494-504
 • Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu całkowitej głuchoty [Uso di impianti cocleari nel trattamento della sordità totale], Gazeta Lekarska, 1992, 8, 16-17
 • Skarżyński H., Kruś S.: Wszczepy ślimakowe, metoda przywracania słuchu.[ Impianti cocleari, il metodo per ripristinare l’udito.] Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, 1992, 30, 3-4
 • Janczewski G., Skarżyński H., Niemczyk K.: Reoperacje w przewlekłym perlakowym zapaleniu ucha środkowego [Reinterventi nel colesteatoma cronico dell’orecchio medio], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 153-155
 • Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J.: Niepowodzenia w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego [Fallimenti nella chirurgia ricostruttiva dell’orecchio medio], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 168-170
 • Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Pogorzelski R., Skarżyński H.: Rekonstrukcyjne leczenie zwężeń krtani i tchawicy [Trattamento ricostruttivo delle stenosi della laringe e della trachea], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 282-285
 • Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Przerzuty raka do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego przyczyny niepowodzeń w diagnostyce i leczeniu [Metastasi del cancro ai linfonodi del collo da un focaloio sconosciuto della principale causa di fallimento nella diagnosi e nel trattamento], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 308-311
 • Skarżyński H.: Lokalizacja i przyczyny wznowy raka gardła dolnego w ocenie morfologicznej i klinicznej [Posizione e cause di recidiva del carcinoma della gola inferiore nella valutazione morfologica e clinica], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 322-324
 • Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Skarżyński H.: Przerzuty raka krtani do regionalnych węzłów chłonnych w świetle badań morfologicznych i klinicznych [Metastasi del cancro della laringe ai linfonodi regionali secondo gli studi morfologici e clinici], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 342-344
 • Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K.: Wszczepy wewnątrzślimakowe – stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania [Impianti intracocleari – stato delle conoscenze, prospettive, indicazioni per l’uso], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 444-451
 • Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych [Problemi selezionati nell’uso degli impianti cocleari], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 564
 • Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K.: Postępy w operacjach poprawiających słuch – przeszczepy alloplastyczne [Progressi negli interventi di miglioramento dell’udito – trapianti alloplastici], Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 565-567
 • Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w stosowaniu wszczepów wewnątrzślimakowych [Possibilità e limitazioni nell’uso degli impianti intracocleari,], Magazyn Medyczny, 1992, 3, 12, 50-52
 • Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Przypadek dziecka z wrodzoną wadą pierwszej kieszonki skrzelowej [Caso di un bambino con difetto congenito della prima tasca branchiali], Otolaryngologia Polska, 1991, 45, 4, 292-295
 • Skarżyński H., Zawadowski J., Osuch-Wójcikiewicz E.: Early detection of disturbances of epithelial keratinization, Materia Medica Polona, 1991, 277-279
 • Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Osuch J., Gołębiewska E., Zawadowski J.: Złośliwe nabłonkowe guzy szyi [Tumori epiteliali maligni del collo], Otolaryngologia Polska, 1991, 486-488
 • Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Zawadowski J., Krauze R., Niemczyk K.: Guz szyi, jako objaw raka gardła dolnego [Tumore al collo come sintomo del cancro della gola inferiore], Otolaryngologia Polska, 1991, 453-456
 • Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.: Postępowanie w urazach drążących szyi [Condotta in lesioni tremanti del collo], Otolaryngologia Polska, 1991, 258-260
 • Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Krauze R., Lisicka M.: Badania układu chłonnego szyi [Esame del sistema linfatico del collo], Otolaryngologia Polska, 1991, 413 – 416
 • Szlenk Z., Olszewski E., Kukwa A., Skarżyński H., Pietruski J., Rynkiewicz N.: Sto lat Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego [Cento anni della Società Otorinolaringoiatrica Polacca], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 24-26
 • Deszczyńska H., Deszczyński J., Skarżyńska B., Reymond J., Skarżyński H.:Wpływ elektrostymulacji na gojenie się złamań kości twarzoczaszki – badania doświadczalne [Effetto dell’elettrostimolazione sulla guarigione delle rotture delle ossa craniofacciali – studi sperimentali], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 97-100
 • Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Jegliński W., Niemczyk K.: Połączenia chłonno-żylne w obrębie szyi – badania doświadczalne [Connessioni venose-assorbenti nel collo – studi sperimentali,], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 417-419
 • Skarżyński H., Janczewski G., Zawadowski J.: Wskazania do stosowania przeszczepów auto i allogennych podczas operacji tympanoplastycznych [Indicazioni per l’uso di trapianti auto e allogenici durante la chirurgia di timpanoplastia], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 36-40
 • Skarżyński H., Zawadowski J., Balcerzak B., Niemczyk K.: Obliteracja jamy wyrostka sutkowatego w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego [Obliterazione della cavità mastoidea nel trattamento di varie forme di otite media cronica], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 41-44
 • Skarżyński H., Opolski G., Zawadowski J., Niemczyk K.: Niedrożność górnych dróg oddechowych u dzieci w zespole sleep apnea – odległe wyniki leczenia i obserwacji [Ostruzione del tratto respiratorio superiore nei bambini nella sindrome da apnea del sonno – risultati a lungo termine del trattamento e dell’osservazione], Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 327-329
 • Skarżyński H.: Nagłe odbiorcze upośledzenie słuchu [Deficienza neurosensoriale immprovisa dell’udito], Medycyna 2000, 1990, 2
 • Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha [Chirurgia di riconstruzione dell’orecchio], Część I [Parte I], Medycyna 2000, 1990, 3
 • Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha [Chirurgia di riconstruzione dell’orecchio], Część II [ Parte II] – wyniki leczenia, Medycyna 2000, 1990, 4, 6-11
 • Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Skarżyńska B.: Stopień niedorozwoju ucha środkowego w zaburzeniach rozwojowych I i II łuku skrzelowego [Grado di ipoplasia dell’orecchio medio nei disordini dello sviluppo di I e II arco branchiato], Otolaryngologia Polska, 1990, 44, 5, 297-301
 • Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Nowe spojrzenie na problem bariery anatomicznej w układzie chłonnym błony śluzowej krtani [Nuovo sguardo al problema della barriera anatomica nel sistema linfatico della laringe], Otolaryngologia Polska, 1990, 44, 57-61
 • Skarżyński H., Opolski G., Jegliński W., Słomka K., Kalotka-Bratek A., Krauze R.: Zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych i ich następstwa [Disturbi nella pervietà del tratto respiratorio superiore e le loro conseguenze], Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 2, 121-127
 • Skarżyński H., Deszczyńska H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Badanie układu chłonnego języka – sieć chłonna błony śluzowej [Esame del sistema linfatico della lingua – rete di assorbimento della mucosa], Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 371-375
 • Skarżyński H.: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu i w chorobie nowotworowej [Test clinici e sperimentali del sistema linfatico faringeo inferiore in salute e in cancro], Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 329-332.
 • Skarżyński H., Kukwa A., Opolski G., Czarkwiani-Pacak L., Słomka K., Radzimowski P., Ryba M., Szlenk Z.: Niedrożność nosa u chorych z zaburzeniami odychania podczas snu – sleep apnea [Ostruzione nasale in pazienti con disturbi della privazione del sonno – apnea del sonno], Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 6, 414-420
 • Skarżyński H., Jegliński W., Krauze R.: Leczenie niedrożności nosa [Trattamento dell’ostruzione nasale], Wiadomości Lekarskie, 1989, 42, 871-875
 • Kukwa A., Skarżyński H., Szlenk Z., Ryba M.: Leczenie chirurgiczne niedrożności nosa konchoplastyka [Trattamento chirurgico della occlusione del naso conchoplastia], Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 86-91
 • Więcko J., Kukwa A., Skarżyński H.: Rekonstrukcja małżowiny usznej w wadach wrodzonych – ocena stosowanych metod i współczesnego postępowania [Ricostruzione del padigliona auricolare nelle malformazioni congenite – valutazione dei metodi utilizzati e comportamento attuale], Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 333-336
 • Kukwa A., Więcko J., Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu wad wrodzonych ucha [Chirurgia ricostruttiva ner trattamento di difetti congeniti dell’orecchio]Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 337-340
 • Kukwa A., Fleszarowa I., Pacho R., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Ocena radiologiczna /klasyczna i w CT/ wad wrodzonych ucha środkowego i sąsiedztwa [Valuazione radiologica / classica e CT / dei difetti congenito dell’orecchio medio e del vicinato], Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,1988, 341-343
 • Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci [Risultati del trattamento chirurgico dell’otite media cronica nei bambini], Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 401-405.
 • Skarżyński H., Kukwa A., Nowak M., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna układu limfatycznego błony śluzowej krtani u dzieci [Anatomia topografica del sistema linfatico della mucosa laringea nei bambini], Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988,497-499
 • Skarżyński H., Jegliński W., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Intraoperative evaluation of the lymphatic nodes – experimental study, Proceedings 13th Congress International Association for Maxillofacial Surgery, Szczecin 1988, 412-415
 • Olszewski E., Skarżyński H., Szlenk Z.: Doktorzy honoris causa Członkowie Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego [Dottori honoris causa Membri della Società Otorinolaringoiatrica Polacca], Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 2-6
 • Olszewski E., Szlenk Z., Skarżyński H.: Laureaci konkursu naukowego im. Prof. Jana Miodońskiego [ Vincitori della competizione scientifica Professore Jan Miodoński] Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 7-11
 • Kukwa A., Skarżyński H.: Scenariusz i komentarz do filmu „Wytwarzanie przewodu słuchowego zewnętrznego” [Scenario e commento sul film “Produzione del canale uditivo esterno”,] CSRN, Warszawa 1988
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony ślizowej krtani po napromienianiu [Studi del sistema linfatico della laringe dopo irradiazione], Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 51-54
 • Skarżyński H., Jegliński T., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią, jako element prognozy /doniesienie wstępne/, [Tracheotomia eseguita prima della laringectomia, come elemento di prognosi / rapporto preliminare ] Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 129-131
 • Skarżyński H., Wybrane problemy leczenia i rehabilitacji chorych z tympanosklerozą, Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach programu MZ-XIII, temat AK/49, 1988 [Problemi selezionati di trattamento e riabilitazione di pazienti con timpanosclerosi, Riassunto dei risultati della ricerca effettuati nell’ambito del programma MZ-XIII, soggetto AK / 49, 1988]
 • Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci [Risultati del trattamento chirurgico dell’otite media cronica nei bambini], Otolaryngologia Polska, Suplement, Pamiętnik z VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 341-343
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Możliwości wykonywania operacji częściowych w leczeniu raka krtani w świetle badań układu chłonnego [Possibilità di eseguire le operazioni parziali nel trattamento del cancro laringeo secondo dei test del sistema linfatico,], Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 69-71
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Występowanie przerzutów skrzyżowanych w raku krtani [Presenza di metastasi incrociate nel cancro della laringe], Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 251-253
 • Kukwa A., Skarżyński H., Pagacz I., Ryba M., Jóźwik I.: Leczenie obwodowego porażenia nerwu twarzowego o etiologii naczyniowej [Trattamento della paralisi periferica del nervo facciale con eziologia vascolare], Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 436-438
 • Bień S., Gołębiewska E., Skarżyński H.: Wpływ leków hamujących odczyny przedsionkowe na przebieg kompensacji nagłych uszkodzeń narządu przedsionkowego [Influenza di medicine che inibiscono reazioni atriali sul corso di compenso di lesioni improvvise dell’organo vestibolare], Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 388-391
 • Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Fluoroterapia w leczeniu otosklerozy [Fluoroterapia per il trattamento dell’otosclerosi], Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 429-431
 • Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M.: Zaburzenia oddychania podczas snu /sleep apnea syndrome/, [Sindrome delle apnee notturne / sleep apnea syndrome,] Medycyna Lotnicza, 1987, 2, 95, 40-46
 • Skarżyński H.: Jak pisać, publikować i wygłaszać medyczne prace naukowe [Come scrivere, pubblicare e pronunciare opere scientifiche mediche], Nowy Medyk, 1987, 8, 469
 • Kukwa A., Skarżyński H., Janczewski G.: Poszerzona attykoantromastoidektomia w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha [Atticoantromastoidectomia allargata nel trattamento di varie forme di infezione all’orecchio cronica], Otolaryngologia Polska, 1987, 41, 48-54
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego krtani po napromieniowaniu [Studi del sistema linfatico laringeo dopo irradiazione], wyd. w Materiałach Naukowych Wrocławskiej AM, 1987, 19, 51-54
 • Skarżyński H.: Program ćwiczeń rehabilitacyjnych w zaburzeniach równowagi pochodzenia obwodowego, Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach programu MZ-XIII, temat AK/49, 1987 [Programma di esercizi di riabilitazione nelle perturbazioni dell’equilibrio periferico, Riassunto dei risultati della ricerca realizzata nell’ambito del programma MZ-XIII, oggetto AK / 49, 1987]
 • Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K.: Zaburzenia kardiologiczne w zespole sleep apnea  [Patologie cardiache nella sindrome delle apnee notturne ] XLI Zjazd Kardiologów, Lublin 1986, Pamiętnik
 • Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A.: Rola Ludwika Teichmana w rozwoju badań układu chłonnego krtani [Ruolo di Ludwik Teichman nello sviluppo della ricerca sul sistema linfatico della laringea], Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1986, 2, 4-9
 • Skarżyński H.: Sleep Apnea [Apnee Notturne], Nowy Medyk, 1986, 11, 459
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Historia badań układu chłonnego błony śluzowej krtani [Storia della ricerca sul sistema linfatico della mucosa laringea], Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 106-110
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Odrębność układu chłonnego nagłośni w normie i w raku krtani [Separazione del sistema linfatico dell’epiglottide nella norma e nel cancro della laringe], Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 446-449
 • Kukwa A., Skarżyński H., Skarżyńska B., Pagacz I.: Metoda badania układu chłonnego błony śluzowej krtani [Metodo di essaminare il sistema linfatico della mucosa della laringe], Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 6, 441-445
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Charakterystyka systemu limfatycznego nagłośni w normie i w przypadku nowotworu krtani [Caratteristiche del sistema linfatico dell’epiglottide nello standard e nel caso del cancro laringeo], Otolaryngol Pol. 1985; 39(6), 446-451
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Historia badań systemu limfatycznego błony śluzowej krtani [Storia della ricerca sul sistema linfatico della mucosa della laringe], Otolaryngol Pol. 1985; 39,106-109
 • Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Zwyrodnienie włokniste skrzydła wiekszego kości klinowej [Degenerazione fibrosa dell’ala dell’osso sfenoido più grande,], Otolaryngol Pol. 1985; 39(1), 61-64
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Rola Ludwika Teichmanna w rozwoju badań ukfadu chłonnego krtani [Ruolo di Ludwik Teichman nello sviluppo della ricerca sul sistema linfatico della laringea], Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 6
 • Skarżyński H., Gołębiewska E., Szlenk Z.: Działalność Sekcji Wileńskiej PTOL [Attività della Sezione di Vilnius di PTOL], Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 2-8
 • A., Berry-Borowiecki B., Skarżyński H., Ryba M., Leczenie operacyjne niedrożności nosa, przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu – sleep apnea, Pamiętnik I sympozjum nt. Regilacja oddychania w zdrowiu i niewydolności oddechowej, Warszawa 1985 [Trattamento chirurgico dell’ostruzione nasale, cause di disturbi respiratori durante il sonno – apnea notturna, Diario del I Simposio su Regulazzione di respirazione in salute e in apnea, Varsavia 1985]
 • Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M.: Ciało obce ślinianki podżuchwowej [Un oggetto estraneo della ghiandola sottomandibolare] Otolaryng. Pol., 1984, 39, 257-260
 • Kukwa A., Jegliński T., Osuch J., Skarżyński H., Lipski M.: Badania cytologiczne wymazów z krtani, jako metoda oceny stanów przedrakowych [Esami citologici di laringea come il metodo di valutazione delle condizioni precancerose], Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 86-88.
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Zmiany w budowie sieci naczyń chłonnych w raku krtani po napromienianiu [Cambiamenti nella struttura della rete linfatica nel cancro della laringe dopo irradiazione], Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 105-107
 • Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Poszerzona attykoantromastoidektomia w leczeniu wrodzonej artrezji przewodu słuchowego zewnętrznego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci [Atticoantromastoidectomia allargata nel trattamento dell’artrosi congenita del canale uditivo esterno e dell’otite media cronica nei bambini], Otolaryngologia Polska, Suplement1 Nr 2, 1984, 34-45
 • Kukwa A., Dobrzyński P., Skarżyński H., Kawiorska M.: Wyniki leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego poszerzoną attykoantromastoidektomią [ Risultati del trattamento dell’otite media cronica con atticoantromastoidectomia allargata], Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 300-302
 • Bień S., Krzeski A., Skarżyński H.: Stan narządu równowagi w przypadkach nagłego odbiorczego upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii [Stato dell’organo di equillibrio in caso di improvvisa perdita dell’udito neurosensoriale con eziologia indeterminata], Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 396-399
 • Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Guz mózgu przyczyną upośledzenia słuchu typu przewodzę ni owego [Tumore al cervello causa delle deficienze dell’udito conduttivo ] Polski Tyg. Lekarski, 1984, 39, 44, 451-452
 • Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Naczynia chłonne błony śluzowej krtani w chorobie nowotworowej [Vasi linfatici della mucosa laringea nella malattia neoplastica], Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 111-112
 • Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska, Dobrzyński P.: Wewnątrzkrtaniowe i wewnątrztchawicze wrodzone ogniskowe przemieszczenie tarczycy /ectopia falsa/ [Lesioni focali congenite intra-articolari e intra-tracheali spostamento della tiroide / ectopia falsa /,], Polski Tygodnik Lekarski, 1983, 38, 285-286
 • Bień S., Skarżyński H.: Postępowanie w przypadkach nagłego odbiorczego upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii [Comportamento nei casi di improvvisa perdita dell’udito neurosensoriale con eziologia indeterminata, Wiadomości Lekarskie, 1983, 34, 891-896
 • Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Wisławski J., Dobrzyński P.: Trudności diagnostyczne przewodzeniowego upośledzenia słuchu w chorobie nowotworowej ucha [Difficoltà diagnostiche di deficit uditivo conduttivo nella malattia del cancro all’orecchio], Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 200-202
 • Kukwa A., Dobrzyński P., Kawiorska M., Bidziński J., Skarżyński H.: Sekrecyjna postać chemodectomy [Forma spezzettata di chemodectomia], Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 202-204
 • Skarżyńska B., Skarżyński H.: Kursy przygotowawcze dla kandydatów na AM w Warszawie [Corsi di preparazione per candidati all’AM a Varsavia], Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, kwartalnik AM, 1983, 1-4, 53-55
 • Osuch J., Skarżyński H.: Ocena 3-letnich wyników operacyjnego leczenia raka krtani u chorych w Warszawskiej Klinice Otolaryngologii w 1978 roku [Valutazione dei risultati di 3 anni del trattamento chirurgico del cancro laringeo in pazienti presso la Clinica di Otorinolaringoiatria di Varsavia nel 1978], Raport przygotowany w ramach realizacji programu PR-6, temat nr 1503

Pubblicazioni nazionali in materiali delle conferenze

 • Raj-Koziak D., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Ocena częstości występowania oraz charakterystyka szumów usznych istotnych klinicznie wśród 12-latków [Valutazione della prevalenza e caratteristiche di acufeni clinicamente significativi tra i 12enni], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii , 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [ Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 9
 • Skarżyński P. H., Piłka A., Ludwikowski M., Król B., Skarżyński H., Wyniki pilotażowych programów przesiewowych badań słuchu w Rumunii i Mołdawii [I risultati dei programmi pilota di screening dell’udito in Romania e Moldavia] Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 11
 • Wiśniewski T., Pieczykolan A., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Wskazania dotyczące metod i technik stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury, [Indicazioni relative ai metodi e alle tecniche utilizzate nel processo di regolazione del sistema dell’impianto cocleare – linee guida basate su una revisione della letteratura], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 15
 • Kruszyńska M., Pieczykolan A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych metod i technik telemetrycznych – przegląd literatury[Linee guida sull’uso dei singoli metodi e tecniche telemetriche – revisione della letteratura], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 15-16
 • Jeruzalska M., Wieczorek A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące procesu udzielania informacji jako formy wsparcia oraz instruktażu wobec pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego z uwzględnieniem ich potrzeb, emocji i stopnia zaangażowania w proces rehabilitacyjno-leczniczy [Linee guida sul processo di fornire informazioni come forma di supporto e istruzione per i pazienti dopo il posizionamento dell’impianto cocleare considerando i loro bisogni, le emozioni e il livello di coinvolgimento nel processo di riabilitazione e di trattamento], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015,16
 • Mrugała K., Lorens A., Skarżyński H., Kalibracja systemu do wyznaczania rozdzielczości kierunkowej słyszenia oraz ocena symetrii akustycznej w pomieszczeniu do badań [Calibrazione del sistema per determinare la risoluzione direzionale dell’udito e valutazione della simmetria acustica nella sala prove], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 16
 • Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Szacowanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia z implantem ślimakowym – wytyczne na podstawie badania przekrojowego [Stima del potenziale educativo individuale dello studente con un impianto cocleare – linee guida basate su uno studio trasversale], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 17
 • Maszewska M., Fabijańska A., Lorens A., Skarżyński H., Teoretyczne założenia konsultacji psychologicznej w procesie kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantów ślimakowych [Ipotesi teoretiche di una consultazione psicologica nel processo di qualificazione dei pazienti per il posizionamento degli impianti cocleari], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 17
 • Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Koncepcja treningu słuchowego dla pacjentów z jednostronną głuchotą – badania pilotażowe [ Concetto di un allenamento uditivo per i pazienti con la sordità unilaterale – studi pilota], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 18
 • Porowski M., Mrówka M., Cieśla W., Zawadzka-Głos L., Skarżyński H., Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głębokiego niedosłuchu zmysłowo-nerwowego w grupie pacjentów pediatrycznych z poważnymi wadami wrodzonymi układu sercowo-naczyniowego, realizowane w ramach międzyośrodkowa specjalistycznej współpracy [Uso degli impianti cocleari nel trattamento della perdita dell’udito neurosensoriale in un gruppo di pazienti pediatrici con una grave cardiopatia congenita, realizzato nell’ambito di una cooperazione specialistica interistituzionale], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 26
 • Fabijańska A., Skarżyński H., Lorens A., Olszewski Ł., Aktualne wskazania i procedura kwalifikacji do implantów ślimakowych u dorosłych i dzieci [Indicazioni attuali e procedura di qualificazione per gli impianti cocleari negli adulti e nei bambini], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 34
 • Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Telefitting – zdalne dopasowanie parametrów stymulacji elektrycznej u użytkowników implantów ślimakowych [Telefitting – regolazione remota dei parametri di stimolazione elettrica negli utenti degli impianti cocleari], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 35
 • Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne do oceny efektów stosowania implantu ślimakowego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia [Linee guida per la valutazione degli effetti del uso di un impianto cocleare nei bambini prima dei due anni], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 35
 • Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące stosowania kwestionariuszy jako narzędzi pomiarowych wspomagających diagnostykę audiologiczną [Linee guida sull’uso dei questionari come strumenti di misurazione a supporto della diagnostica audiologica], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 36
 • Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Skarżyński H., Wysiękowe zapalenie ucha środkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok [Otite media essudativa nel corso della sinusite cronica], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 39
 • Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania fMRI organizacji tonotopowej kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą [Studi fMRI sull’organizzazione tonotopica della corteccia uditiva in pazienti con sordità parziale], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 40
 • Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Wójcik J., Furmanek M., Skarżyński H., Mapowanie zmysłów za pomocą techniki fMRI [Mappatura dei sensi con la tecnica fMRI], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015,40-41
 • Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M. Wójcik J., Skarżyński H., Odmienne wzorce aktywności spoczynkowej mózgu w podgrupach osób z subiektywnym, chronicznym szumem usznym [Diversi modelli di attività cerebrale a riposo in sottogruppi di persone con acufene soggettivo e cronico], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 41
 • Rusiniak M., Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Pluta A., Jędrzejczak W. W., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Neuroobrazowanie słuchowej pamięci roboczej u dzieci z dysleksją rozwojową [Neuroimaging della memoria di lavoro uditiva nei bambini con dislessia evolutiva], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 42
 • Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P. H., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Charakterystyka kliniczna pacjentów z mutacjami genu POU3F4 [Caratteristiche cliniche dei pazienti con mutazioni nel gene POU3F4], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 43
 • Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Listwon J., Skarżyński P. H., Skarżyński H., VEMP – przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce otoneurologicznej [VEMP – una revisione delle possibili applicazioni nella diagnostica otoneurologica], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 46
 • Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stępień A., Witkowska E., Skarżyński H., Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 60 przypadków [Operazione di Lothrop endoscopica modificata nel trattamento del seno frontale cronico basato su 60 casi], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 48
 • Mickielewicz A., Gwizdalska I., Wawszczyk S., Skarżyński H., Monstrualny polip choanalny z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych u 15-latka– opis przypadku [Polipo di antro-coanale monogenico con sinusite cronica accompagnatoria in un giovane di 15 anni –  caso clinico], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 49
 • Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński H., Wskazania do badań obiektywnych słuchu elektrycznego użytkowników implantów Ślimakowych [Indicazioni per i test oggettivi dell’udito elettrico degli utilizzatori degli impianti cocleari], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 50
 • Obszańska A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantu ślimakowego [Valutazione soggettiva della percezione dei suoni dell’ambiente circostante degli utenti dell’impianto cocleare], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 51
 • Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Olszewski Ł., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA Attract w rożnych rodzajach niedosłuchu [Risultati dell’utilizzo del sistema BAHA Attract in vari tipi di ipoacusia], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 51
 • Pieczykolan A., Wiśniewski T., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Procedury dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury [Procedure per la regolazione del sistema dell’impianto cocleare – linee guida basate su una revisione della letteratura], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 51
 • Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Skarżyński P. H., Zastosowanie systemu implantu ucha środkowego Cochlear MET w leczeniu niedosłuchów typu odbiorczego i przewodzeniowego [Uso del sistema di un impianto dell’orecchio medio Cochlear MET nel trattamento della perdita dell’udito neurosensoriale e conduttivo], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 52
 • Osińska K., Kwasiuk M., Król B., Skarżyński P. H. Zastosowanie urządzeń wszczepialnych w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego [Uso dei dispositivi impiantabili nei difetti congeniti dell’orecchio medio e esterno], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 53
 • Szuber D., Ossolińska M.1, Kwaśny-Czehak K., Figiel M., Ligęza-Ferenc M., Skarżyński P. H., Wyniki rehabilitacji pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego poddanych terapii metodą Tomatisa oraz na platformie SPPS [Risultati della riabilitazione di pazienti con i disturbi dell’elaborazione uditiva centrale trattati con il metodo Tomatis e con l’uso di piattaforma SPPS], , Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 53
 • Karpiesz L., Piłka E., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H., Doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu nerwiaków nerwu VIII u pacjentów z szumami usznymi [Esperienza personale nella diagnosi e nel trattamento dei neuroblastomi  del nervo VIII in pazienti con acufene], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 53
 • Niedziałek I., Szkiełkowska A., Raj-Koziak D., Piłka E., Skarżyński H., Nagła głuchota i współistniejące szumy uszne [Sordità improvvisa e tinnito coesistente], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 54
 • Mickielewicz A., Gwizdalska I., Skarżyński H., Reoperacje po zmodyfikowanej endoskopowej operacji Lothropa [Reinterventi dopo la chirurgia endoscopica di Lothrop modificata], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 56
 • Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące ustawiania procesorów mowy u pacjentów z częściową głuchotą [Linee guida per la regozlazione dei processori vocali nei pazienti con sordità parziale], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 34
 • Mickielewicz A., Osińska K., Kwasiuk M., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H., Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentki z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego [Trattamento terapeutico completo in un paziente con anotia e atresia del canale uditivo esterno], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 56
 • Osińska K., Krol B., Skarżyński P. H., Okołoporodowe przyczyny niedosłuchu u pacjentow poddanych procedurze wszczepienia implantu ślimakowego [Ragioni perinatali della perdita dell’udito in pazienti sottoposti a procedura di posizionamento di un impianto cocleare], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 57
 • Skarżyński H., Barylyak R., Olszewski Ł., Dziendziel B., Skarżyński P. H., Anatomiczna i fizjologiczna rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego [Ricostruzione anatomica e fisiologica dell’articolazione dell’incudine e della staffa], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 57
 • Skarżyński P. H., Piłka A., Najjar A. M., Ludwikowski M., Osińska K., Skarżyńska M. B., Wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tanzanii i Rwandzie [Lo screening dell’udito in bambini in età scolare in Tanzania e in Ruanda], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 58
 • Skarżyński P. H., Król B., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński H., Ocena korzyści z zastosowania protezek teflonowych w leczeniu otosklerozy [Valutazione dei benefici dell’uso di protesi di teflon nel trattamento dell’otosclerosi], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 58
 • Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Walkowiak R., Skarżyński H., Interdyscyplinarny zespół w diagnostyce w kierunku implantów ucha środkowego [Squadra interdisciplinare nella diagnosi legata al posizionamento degli impianti dell’orecchio medio], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 59
 • Wojciechowski M., Sulich A., Fronczak P., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Ocena zaburzeń smaku w wybranej grupie pacjentowi po wszczepieniu implantu ślimakowego [Valutazione dei disturbi del gusto in un gruppo selezionato di pazienti dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 60
 • Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H., Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych: Studium przypadku [Neurofeedback dei potenziali corticali liberi nel trattamento dell’acufene cronico: caso studio], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 64
 • Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H., Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne [Cambiamenti nell’attività bioelettrica cerebrale associati alla percezione dell’acufene in pazienti con tinnito cronico – risultati preliminari], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój [Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 64
 • Skarżyński H., Osińska K., Kwasiuk M., Skarżyński P. H., Zastosowanie systemu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie wrodzonej ucha środkowego i zewnętrznego u dziecka [Uso del sistema Vibrant Soundbridge nel difetto congenito bilaterale dell’orecchio medio e esterno in bambino], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 65
 • Fronczak P., Fabijańska A., Sulich A., Wojciechowski M., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Wpływ implantacji ślimakowej na próg i zdolność do rozpoznawania smaków i zapachów [Influenza del posizionamento dell’impianto cocleare sulla soglia e la capacità di riconoscere sapori e odori], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 66
 • Skarżyński H., Kochanek K., Piotrowska A., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Europejski Konsensus Naukowy [Screening dell’udito nei bambini in età prescolare e scolare – Consenso europeo], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 66
 • Błażejewska A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Opis przypadku – obustronne porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy [Descrizione del caso: paralisi bilaterale delle corde vocali dopo un intervento chirurgico alla tiroide], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 67
 • Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Subiektywna ocena jakości słyszenia pacjentów zaimplantowanych systemem BAHA Attract [Valutazione soggettiva della qualità dell’udito dei pazienti impiantati con il sistema BAHA Attract], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 67
 • Skarżyński P. H., Olszewski Ł., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych pacjentów zaimplantowanych systemem Bonebridge [Valutazione dei risultati audiologici dei pazienti impiantati con il sistema Bonebridge], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 68
 • Skarżyński P. H., Olszewski Ł., Król B.1, Osińska K., Pastuszak A., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych u pacjentów z nowymi couplerami systemu VSB [Valutazione dei risultati audiologici in pazienti con i nuovi accoppiatori VSB], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 68
 • Skarżyński P. H., Walkowiak A., Brodowska N., Moskalik M., Skarżyński H., Kierunkowość słyszenia wśród pacjentów z implantami na przewodnictwo kostne [Direzione dell’udito tra i pazienti con impianti per la conduzione ossea], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 69
 • Skarżyński P. H., Matusiak M., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych elektrodą HiFocus Mid-Scala [Valutazione dei risultati audiologici in pazienti impiantati con l’elettrodo HiFocus Mid-Scala], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 69
 • Skarżyński P. H., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników chirurgicznych i audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych systemem Ponto [Valutazione dei risultati chirurgici e audiologici in pazienti impiantati con il sistema Ponto], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 70
 • Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Zastosowanie modelu telemedycznego do badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu [Uso di un modello telemedico per esaminare i potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale], Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój[Linee guida in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria 3-5 III 2016 Krynica Zdrój], Nowa Audifonologia 5 (1) Suplement, 2015, 70
 • Skarżyński H., Otoskleroza u dzieci [ Otosclerosi in bambini], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska [Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym ze szkół wiejskich [Test di screening dell’udito in bambini in età scolare provenienti da scuole rurali], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska [Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Kędra A., Mueller-Malesińska M., Mrówka M., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Obraz kliniczny pacjentów z mutacjami genu POU3F4 [Quadro clinico dei pazienti con le mutazioni del gene POU3F4], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie [Valutazione dello sviluppo uditivo di bambini con perdita uditiva profonda che hanno ricevuto un impianto cocleare nella prima infanzia], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Zastosowanie implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą [Uso dell’impianto cocleare nei bambini con sordità unilaterale], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania decyzji słyszących rodziców o implancie ślimakowym dla ich głuchego dziecka [Determinanti psicologici delle decisioni dei genitori con udito normale su un impianto cocleare per il loro bambino sordo], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżynski P. H., Osińska K., Król B., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Zastosowanie implantów Med-El Bonebridge u dzieci z wrodzonymi wadami słuchu [Uso di impianti Med-El Bonebridge nei bambini con disabilità uditive congenite], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżynski P. H., Mrówka M., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Olszewski Ł., Skarżyński H., Zastosowanie systemu Cochlear™ Baha® Connect u dzieci z wadami rozwojowymi twarzoczaszki w przebiegu zespołów genetycznych [Applicazione del sistema Cochlear ™ Baha® Connect in bambini con malformazioni craniofacciali nel corso di sindromi genetiche], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżynski P.H., Olszewski Ł., Król B., Pastuszak A., Osińska K., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w obustronnych wadach wrodzonych u dzieci [Applicazione del impianto dell’orecchio medio Vibrant Soundbridge nei difetti congeniti bilaterali nei bambini], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżyński P.H., Mrowka M., Skarżyński H., Wykorzystanie urządzeń na przewodnictwo kostne w chirurgicznych procedurach otologicznych [Uso dei dispositivi per la conduzione ossea in procedure otologiche chirurgiche], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżyński P.H., Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Zastosowanie implantów ucha środkowego Vibrant Soundbridge w wadach wrodzonych uszu u osób poniżej 18 roku życia [Applicazione degli impianti dell’orecchio medio Vibrant Soundbridge per difetti congeniti dell’orecchio in persone sotto i 18 anni], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżyński H., Rola głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, Światowy Dzień Głosu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 16 IV 2015, Warszawa [Ruolo della voce nella società moderna dell’informazione, Giorno Mondiale della Voce, Università di Musica Fryderyk Chopin, 16 IV 2015, Varsavia], Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały Zjazdowe, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska[Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali conferenza, 5-7 XI 2015, Lublin, Polonia]
 • Skarżyński H., Leczenie częściowej głuchoty – przegląd światowego piśmiennictwa i wdrożeń klinicznych, Innowacje w otolaryngologii [Trattamento della sordità parziale – revisione della letteratura globale e delle implementazioni cliniche, Innovazioni in otorinolaringoiatria], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 9 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 9]
 • Skarżyński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 20 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,20]
 • Lorens A., Skarżyński H., Wskazania do implantu słuchowego w jednostronnej głuchocie [Indicazioni per l’impianto uditivo in sordità unilaterale], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 20-21 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 20-21]
 • Skarżyński P.H., Piłka A, Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe dzieci w świecie [Screening dell’udito dei bambini nel mondo], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 25 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,25]
 • Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H., Długookresowe wyniki obserwacji reakcji skórnych po zastosowaniu implantów przezskórnych BAHA u dzieci [Risultati a lungo termine dell’osservazione delle reazioni cutanee dopo l’applicazione degli impianti percutanei BAHA nei bambini], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 30 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,30]
 • Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M, Barylyak R., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie implantów ślimakowych we wrodzonych i nabytych wadach ucha środkowego i wewnętrznego u dzieci [Applicazione di impianti cocleari in difetti congeniti e acquisiti dell’orecchio medio e interno nei bambini, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 30 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,30]
 • Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Olszewski L., Zastosowanie implantu Vibrant Soundbridge do przywrócenia słuchu po zmodyfikowanej radykalnej mastoidektomię u dzieci [Applicazione dell’impianto Vibrant Soundbridge per ripristinare l’udito dopo una mastoidectomia radicale modificata nei bambini], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 31[Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,31]
 • Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Poziom niedosłuchu wśród pacjentów z mutacją m.1555A>G [Livello di ipoacusia tra i pazienti con mutazione m.1555A> G], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 35 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,35]
 • Pastuszak A., Niedziałek I., Kulig M., Stępień A., Skarżyński H., Przegląd możliwych powikłań pooperacyjnych w obrębie kości czaszki i skóry w zakresie zastosowania elektro-mechanicznych urządzeń wszczepialnych [Rassegna delle possibili complicanze postoperatorie all’interno delle ossa del cranio e della pelle nell’ambito dell’uso di dispositivi impiantabili elettromeccanici], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 57 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,57]
 • Sosna M., Uszyńska-Tuzinek M., Kąkolewska T., Ołdak M., Skarżyński H., Przegląd możliwych pooperacyjnych powikłań otoneurologicznych przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń wszczepialnych do ucha środkowego [Rassegna delle possibili complicanze otoneurologiche postoperatorie con l’uso di dispositivi meccanici impiantabili nell’orecchio medio], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 57 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,57]
 • Porowski M., Osińska K., Wawszczyk S., Skarżyński H., Opracowanie założeń nowej metody leczenia chirurgicznego, rekonstrukcji aparatu przewodzeniowego ucha środkowego z wykorzystaniem elementów wszczepialnych pasywnych [Elaborazione delle ipotesi di un nuovo metodo di trattamento chirurgico, ricostruzione dell’apparato conduttivo dell’orecchio medio con l’uso di elementi impiantabili passivi], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 56 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,56]
 • Porowski M., Cieśla W., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego zaprojektowanego w sytuacji nieruchomej podstawy strzemiączka [Procedura per posizionare l’impianto dell’orecchio medio progettato nella situazione di una base di staffa fissa], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 56[Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,56]
 • Porowski M., Mrówka M., Karpiesz A., Skarżyński H., Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego w sytuacji rozłączonego stawu kowadełkowo-strzemiączkowego [Procedura per il posizionamento dell’impianto dell’orecchio medio nella situazione di un’articolazione staccata dell’incudine-staffa Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 56 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,56]
 • Skarżyński H., Olszewski Ł., Jędrzejczak W.W., Wszczepienie prototypowej protezki do ucha środkowego [Posizionamento del prototipo di protesi all’orecchio medio], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,56]
 • Mickielewicz A., Geremek-Samsonowicz A., Zazulska P., Skarżyński H., Programy multimedialne
 • w otologii i otochirurgii [Programmi multimediali in otologia e otochirurgia,], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 55 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,55]
 • Matusiak M., Król B., Pietrasik K., Fronczak B., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Przegląd technik rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych [Revisione delle tecniche per la ricostruzione della catena ossiculare ]¸ Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 54-55 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,54-55]
 • Matusiak M., Bartosik J., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Przegląd najczęstszych sytuacji otochirurgicznych obejmujących kosteczki słuchowe [Revisione delle più comuni situazioni otochirurgiche che comprendono gli ossicini uditivi], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 54 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,54]
 • Mickielewicz A., Osińska K., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H., Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjenta z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego [Trattamento terapeutico completo in un paziente con minzione e atresia del canale uditivo esterno] Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 52 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,52]
 • Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stepień A., Witkowska E., Skarżyński H., Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 55 przypadków [Operazione di Lothrop endoscopica modificata nel trattamento del seno frontale cronico basato su 55 casi], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 49-50 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,49-50]
 • Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Ocena powtarzalności i zmienności pomiaru emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem na przestrzeni pół roku [Valutazione della ripetibilità e della variabilità nella misurazione delle emissioni otoacustiche causate da una fessura su un periodo di mezzo anno], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 48 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,48]
 • Śliwa L., Kochanek K., Mazurkiewicz K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena pomiaru immitancji akustycznej metodą tympanometrii szerokopasmowej [Valutazione della misurazione dell’immitanzione acustica mediante il metodo della timpanometria a banda larga], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 48 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,48]
 • Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne [Cambiamenti nell’attività bioelettrica cerebrale associati alla percezione dell’acufene in pazienti con tinnito cronico – risultati preliminari], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 47 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,47]
 • Rzędzian J., Walkowiak R., Lechowicz U., Pollak A., Skarżyński H. Projekt badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i wstępną skuteczność nowej protezy wszczepialnej wspomagającej proces słyszenia [Progetto di una sperimentazione clinica che valuta la sicurezza e l’efficacia iniziale della nuova protesi impiantabile a supporto del processo uditivo], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 47 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,47]
 • Piłka A., Piłka E., Ganc M., Czerniawska H., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Wpływ procedury wyznaczania progu słyszenia na wynik badania audiometrii tonalnej [Influenza della procedura di determinazione della soglia uditiva sul risultato del test dell’audiometria], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 46 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,46]
 • Obrycka A., Lorens A., Pieczykolan A., Buniowska B., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Procedura tłumaczenia kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem [ Procedura per la traduzione del questionario AQoL-8D per valutare la qualità della vita relativa alla salute,], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 46 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,46]
 • Obrycka A., Lorens A., Pastuszak D., Jeruzalska M., Wiśniewski T. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Walidacja polskiej wersji kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem [Valutazione della versione polacca del questionario AQoL-8D per valutare la qualità della vita correlata alla salute,], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 45 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,45]
 • Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniewski L., Skarżyński H., Płoski R., Genetyczne przyczyny niedosłuchu w grupie pacjentów z implantami ślimakowymi [Cause genetiche di perdita dell’udito in un gruppo di pazienti con impianti cocleari], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 36 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,36]
 • Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Mutacja genu POU3F4 p.Ala116fs jako przyczyna niedosłuchu u dwóch braci [Mutazione del gene POU3F4 pAA116fs come causa della perdita dell’udito in due fratelli], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 36 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,36]
 • Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Ołdak M., Płoski R., Perspektywy i możliwości diagnostyczne w badaniach genetycznie uwarunkowanego niedosłuchu z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji [Prospettive e possibilità diagnostiche nello studio della perdita dell’udito geneticamente condizionata utilizzando la tecnologia di sequenziamento di prossima generazione], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 36 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,36]
 • Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Obszańska A., Kerendys K., Najjar A.M., Skarżyński P., Skarżyński H., Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem kwestionariusza AQoL-8D [Valutazione della qualità della vita correlata alla salute in pazienti con problemi di udito utilizzando il questionario AQoL-8D], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 45 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,45]
 • Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Zgoda M., Kruszyńska M., Włodarczyk M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Adaptacja kwestionariusza oceny jakości życia AQoL-8D do języka polskiego [Adattamento del questionario AQoL-8D sulla qualità della vita al polacco], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 44 [ Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,44]
 • Kurkowski Z.M., Kobosko J., Sarnicka I., Paluchowska J., Skarżyński H., Test Różnicowania Dźwięków Mowy i jego wstępna weryfikacja [Test di differenziazione dei suoni della favella e sua verifica iniziale], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 44 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,44]
 • Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Pankowska A., Samsonowicz K., Skarżyński H., Wyniki wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (TRW, FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci sześcio- i siedmioletnich z zaburzeniami wymowy [Risultati di test selezionati di funzioni uditive superiori (TRW, FPT, CWT, FWT, TRS) in bambini di sei e sette anni con disturbi del linguaggio], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 43 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,43]
 • Kurkowski Z.M., Rosińska A., Fludra M., Daszkowska M., Skarżyński H., Ocena percepcji słuchowej u dzieci z dysleksją [Valutazione della percezione uditiva nei bambini con dislessia], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 43 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,43]
 • Kurkowski Z.M., Rostkowska J., Grudzień D., Czajka N., Skarżyńska H., Wyniki badania TRW oraz wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci w wieku 6-9 lat bez zaburzeń komunikacji językowej [Risultati dello studio TRW e test selezionati di funzioni uditive superiori (FPT, CWT, FWT, TRS) in bambini di età compresa tra 6 e 9 anni senza disturbi del linguagio], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 43[ Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,43]
 • Skarżyński H., Cieśla K., Kordus M., Wrona D., Piniaha J., Najnowsze doniesienia dotyczące dwustronnej implantacji ślimakowej [Rapporti recenti sul posizionamento dell’impianto cocleare bilaterale], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 43 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,43]
 • Rusiniak M., Śliwa L., Milner R., Skarżyński H., Magnetyczne właściwości tytanu i jego wpływ na obrazy uzyskiwane skanerem rezonansu magnetycznego [Proprietà magnetiche del titanio e sua influenza sulle immagini ottenute con lo scanner a risonanza magnetica], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 40 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,40]
 • Rusiniak M., Lewandowska M., Michalak T., Skarżyński H., Laserowa wibrometria dopplerowska, jako metoda pomiaru ruchomości strzemiączka [ Vibrometria con laser Doppler, come metodo di misurazione del movimento della Staffa], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 40  [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,40]
 • Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Nowa mutacja p.N714H w genie WFS1 zidentyfikowana z użyciem sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń w rodzinie z niedosłuchem AD [Nuova mutazione p.N714H nel gene WFS1 identificata con l’uso di sequenziamento di prossima generazione e analisi di accoppiamento nella famiglia con perdita dell’udito AD], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, Nowa mutacja p.N714H [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, Nuova mutazione p.N714H]
 • Pollak A., Lechowicz U., Iwanicka-Pronika K., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Ocena częstości występowania i stopnia heteroplazmii mutacji m.3243A>G wśród pacjentów z niedosłuchem [Valutazione della frequenza e grado di eteroplasmia della mutazione m.3243A> G tra pazienti con perdita dell’udito], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 37 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,37]
 • Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I, Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych studium przypadku [Neurofeedback dei potenziali corticali liberi nel trattamento dell’acufene cronico – caso clinico], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 37-38 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,37-38]
 • Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Lorens A., Skarżyński H., Organizacja tonotopowa pierwotnej kory słuchowej – badania techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) [Organizzazione tonotopica della corteccia uditiva primaria – esami con l’uso della risonanza magnetica funzionale (fMRI)], Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015, 38 [Sfide – possibilità pratiche – prospettive, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Nowa Audifonologia 4 (3) Suplement, 2015,38]
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Domarecka-Kołodziej A., Skarżyński H., Trudności diagnostyczno–terapeutyczne w rzadkiej chorobie neurodegeneracyjnej – opis przypadku [Difficoltà diagnostiche e terapeutiche in una rara malattia neurodegenerativa – un caso clinico]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 10 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 10]
 • Niedziałek I., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Piłka E, Wrona D., Skarżyński H., Ocena wyników leczenia pacjentów z nagłą głuchotą za pomocą hiperbarii tlenowej i sterydoterapii w KAF w Kajetanach w latach 2013+2014; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 13 [[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,13]
 • Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H., Zachowanie słuchu u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego [ Conservazione dell’udito nei bambini dopo il posizionamento dell’impianto cocleare]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 17 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,17]
 • Kobosko J., Skoczylas A., Skarżyński H., Poczucie stresu i objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych korzystających z implantu ślimakowego i matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Senso di stress e sintomi depressivi nelle madri con l’udito normale di bambini sordi che usano un impianto cocleare e madri di bambini con disturbi centrali dell’elaborazione uditiva; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 18 [[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,18]
 • Wiśniewski T., Obszańska A., Lorens A., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed i po aktywacji systemu implantu ślimakowego [Percezione dei suoni ambientali nella valutazione soggettiva degli utilizzatori di impianti cocleari prima e dopo l’attivazione del sistema di impianto cocleare]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 18 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,18]
 • Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastowsowaniem systemy komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu [Misurazione della memoria operativa con l’uso di un sistema informatico in pazienti impiantati – valutazione della esatezza del test], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 19 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,19]
 • Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena możliwości przeprowadzenia zdalnego badania ABR z udziałem osób nie posiadających doświadczenia w zakresie wykonywania badań ABR [Valutazione della possibilità di condurre uno studio ABR remoto con la partecipazione di persone che non hanno esperienza nell’esecuzione di test ABR]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 20 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,20]
 • Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Profil mutacji genu TMPRSS3 wśród pacjentów z niedosłuchem [Profilo di mutazione del gene TMPRSS3 tra pazienti con perdita dell’udito]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 21[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,21]
 • Brzozowska K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena przydatności i powtarzalności testu AAST w badaniach przesiewowych dzieci w wieku 5 lat [Valutazione dell’utilità e ripetibilità del test AAST nello screening di bambini di 5 anni]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 36 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,36]
 • Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Valutazione dell’efficacia del training dell’udito SPS-S condotto in pazienti con disturbi di attenzione uditiva che si verificano in presenza di disturbi dell’elaborazione uditiva centrale]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 41 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,41]
 • Stój J., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych muzycznie [Valutazione dell’elaborazione uditiva nei bambini educati alla musica]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 24 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,24]
 • Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach [Screening dell’udito in bambini in età scolare in 3 continenti]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 26 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,26]
 • Trzaskowski B., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Porównanie kryteriów detekcji emisji oto akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie dzieci w wieku 8 – 10 lat [Comparazione dei criteri di rilevamento delle emissioni acustici provocati dal crash nel gruppo di bambini di età compresa tra 8 e 10 anni]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 28 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,28]
 • Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Training uditivo SPS-S per pazienti con disturbi della concentrazione uditiva che coesistono con disturbi dell’elaborazione uditiva centrale]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 30 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,30]
 • Piłka E., Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Skarżyński H., Powtarzalność emisji oto akustycznych produktów zniekształceń dla 10, 12 i 16 kHz: badania wstępne [Ripetibilità delle emissioni otoacoustiche qui sono i prodotti di distorsione acustica per 10, 12 e 16 kHz: test preliminari]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 31[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,31]
 • Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego) [Ruolo della diagnosi psicologica nella terapia SPS-S (Stimolazione della Percezione Sensoriale – metodo di Skarżyński); X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 31[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,31]
 • Pluta A., Wolak T., Czajka N., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Grudzień D., Skarżyński H., Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Badania z wykorzystaniem techniki resting-statefMRI [Attività cerebrale atipica a riposo nei bambini con disturbi dell’udito centrale. Ricerca con l’uso della tecnica resting-statefMRI]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, 32[X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,32]
 • Marut E., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Centralne przetwarzanie słuchowe u osób po 50 roku życia [Elaborazione centrale dell’udito in persone in età di più di 50 anni]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 33 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,33]
 • Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Płoski R., Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – wyniki sekwencjonowania eksomowego wśród polskich pacjentów z niedosłuchem [Sordità genetica – i risultati del sequenziamento esofico tra i pazienti polacchi con perdita dell’udito, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 20 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,20]
 • Rosińska A., Kurkowski M., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna pacjentów jąkających się [Diagnosi e terapia sensoriale dei pazienti balbuzienti]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 10 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,10]
 • Skarżyński H., Implanty słuchowe w praktyce klinicznej [Impianti uditivi nella pratica clinica]; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 9 [X Conferenza Scientifica e Formativa della Sezione Audiologica e della Sezione Foniatrica della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri-Chirurghi della Testa e del Collo, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement,9]
 • Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha zewnętrznego u dzieci [Chirurgia ricostruttiva dell’orecchio esterno nei bambini]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 103 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),103]
 • Fabijańska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Aktualne wskazania do wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci poniżej 1 roku życia [Indicazioni attuali per l’impianto cocleare nei bambini di età inferiore ad un anno]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 104 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),104]
 • Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Porowski M., Osińska K., Król B., Skarżyński H., Współczesne wskazania do implantów ucha środkowego u dzieci [Indicazioni contemporanee per impianti dell’orecchio medio nei bambini]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 104 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),104]
 • Skarżyński H., Porowski M., Zawadzka-Głos L., Mrówka M., Współpraca międzyośrodkowa i chirurgiczne postępowanie w wadach wrodzonych ucha wewnętrznego, środkowego i innych narządów [Cooperazione interistituzionale e gestione chirurgica delle malformazioni congenite dell’orecchio interno, medio e di altri organi]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 105 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),105]
 • Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Zasady opieki inżynieryjnej nad dziećmi z implantami słuchowymi [Principi della cura ingegneristica per i bambini con protesi acustiche]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 105 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),105]
 • Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J., Barej A., Skarżyński H., Indywidualny program rehabilitacji dziecka z implantem ślimakowym [Programma individuale di riabilitazione per un bambino con impianto cocleare]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 106 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),106]
 • Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci [Ricostruzione anatomica e funzionale dopo interventi radicali modificati nei bambini]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 112 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),112]
 • Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci [Algoritmo per trattare i difetti congeniti dell’orecchio esterno e medio nei bambini]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 113 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),113]
 • Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja Percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego)[ Ruolo della diagnosi psicologica nella terapia SPS-S (Stimolazione della Percezione Sensoriale – metodo di Skarżyński); XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 119 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),119]
 • Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Perlaki wrodzone u dzieci – wczesne rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna [Colesteatomi congeniti nei bambini: diagnosi precoce, trattamento chirurgico ed assistenza postoperatoria]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 120 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),120]
 • Rosińska A., Skarżyński H., Kurkowski M., Cieśla K., Polimodalna terapia pacjentów jąkających się [Terapia polimodale per i pazienti balbuzienti]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 124 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),124]]
 • Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Formazione uditiva SPS-S per i pazienti con disturbi uditivi della concentrazione della attenzione uditiva e disturbi dell’elaborazione uditiva centrale]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 124 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),124]
 • Skarżyński H., Piotrowska A., Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Szkolnym [Consenso Scientifico Europeo sullo Screening dell’Udito nei Bambini in Età Prescolare e Scolare]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 129 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),129]
 • Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Michaluk P., Skarżyński H., Krajowa sieć Teleaudiologii w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym [Rete Nazionale di Teleaudiologia nello screening uditivo nei bambini in età scolare]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 129[XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),129]
 • Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Danielewicz A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych [Programma di screening dell’udito per gli alunni delle scuole primarie di prime e seste classe a Varsavia]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 130 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),130]
 • Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na trzech kontynentach [Screening dell’udito nei bambini in età scolare in tre continenti]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 131 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),131]
 • Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci [Uso dell’impianto Vibrant Soundbridge nell’orecchio medio in difetti complessi congeniti dell’organo uditivo nei bambini]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 134 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),134]
 • Skarżyński H., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Lorens A., Zastosowanie implantu z elektrodą SRA w populacji dziecięcej z resztkami słuchu [Uso di un impianto con un elettrodo SRA nella popolazione pediatrica con l’udito residuo ]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 135 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),135]
 • Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego [Valutazione dell’efficacia del training dell’udito SPS-S condotto in pazienti con disturbi di concentrazione dell’attenzione uditiva che si verificano in presenza di disturbi dell’elaborazione uditiva centrale]; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 135 [XIX Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 7-9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),135]
 • Skarżyński H., Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego [Dispositivi impiantabili per l’orecchio medio]; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Materiały zjazdowe, 5-6 III 2015 Łódź [XII Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringoiatria, VIIa Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Materiali congresso, 5-6 III 2015 Łódź]
 • Kobosko J., Piłka E., Barej A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego [Condizioni psicologiche di soddisfazione per l’impianto cocleare nelle persone con sordità postlinguale che utilizzano l’impianto cocleare]; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Materiały zjazdowe, 5-6 III 2015 Łódź [XII Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringoiatria, VIIa Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Materiali congresso, 5-6 III 2015 Łódź]
 • Wolak T., Wójcik J., Rusinak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński H., Kontrola jakości badań czynnościowych fMRI na skanerach 3T [Controllo di qualità dei test funzionali fMRI sugli scanner 3T]; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska [4 Applicazione di sistemi di risonanza magnetica 3T “e di più” nella ricerca scientifica e nella pratica clinica, Materiali della Conferenza, 14-15XI 2014 Józefów, Polonia]
 • Rusiniak, T. Wolak, M. Lewandowska, A. Pluta, K. Cieśla, H. Skarżyński, Lokalizacja obszarów generujących i modulujących przebieg fal alfa przy wykorzystaniu jednoczesnych rejestracji EEG / fMRI [Posizione delle aree che generano e modulano il decorso delle onde alfa usando registrazioni EEG / fMRI simultanee]; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska [4 Applicazione di sistemi di risonanza magnetica 3T “e di più” nella ricerca scientifica e nella pratica clinica, Materiali della Conferenza, 14-15XI 2014 Józefów, Polonia]
 • Furmanek M., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie badania MR wysokiej rozdzielczości w kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego [Applicazione di un esame MR ad alta risoluzione nella qualifica per il posizionamento dell’impianto cocleare]; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska [4 Applicazione di sistemi di risonanza magnetica 3T “e di più” nella ricerca scientifica e nella pratica clinica, Materiali della Conferenza, 14-15XI 2014 Józefów, Polonia]
 • Skarżyński H., Implanty słuchowe u dzieci [ Impianti uditivi nei bambini], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., „Rozwój słuchowy dzieci korzystających z implantu ślimakowego i dzieci korzystających z aparatów słuchowych” [“Sviluppo uditivo di bambini che usano un impianto cocleare e bambini che usano gli apparecchi acustici”] XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., „Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia” “Risultati scolastici dei bambini che utilizzano un impianto cocleare posizionato prima che abbiano 3 anni”,, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., „Centralne (ośrodkowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego – wieloetapowa diagnoza” [“Disturbi centrali dell’elaborazione uditiva – diagnosi in più fasi”], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Raj-Koziak D., Niedziałek I., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., „Wpływ wieku na wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego DDT” [“Influenza dell’età sui risultati del test DDT differenziale digitale”], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., „Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach i przedszkolach” [„Valutazione della ripetibilità dei test audiometrici eseguiti nelle scuole e negli asili”], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp [Valutazione della soglia uditiva utilizzando il metodo ABR con l’uso di un segnale chirp], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R., „Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – możliwości i perspektywy wykorzystania technologii sekwencjonowania nowej generacji”[ “Sordità condizionata geneticamente – possibilità e prospettive per l’uso di tecnologia di sequenziamento di nuova generazione”], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska[XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Możliwości komunikacyjne dzieci z częściową głuchotą [Opzioni di comunicazione per i bambini con sordità parziale], XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 23-25 X 2014, Lublino, Polonia]
 • Skarżński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku [Otochirurgia moderna – una sfida del 21 ° secolo], XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Książka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska [XLVI Congresso della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi di Testa e di Collo, Libro dei riassunti, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polonia]
 • Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch [Tecnologie moderne a supporto dell’udito], XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska [XLVI Congresso della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi di Testa e di Collo, Libro dei riassunti, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polonia]
 • Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji Środkowej i w Afryce – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa [Screening dell’udito nei bambini in età scolare in Europa, Asia centrale e Africa – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa] XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska [XLVI Congresso della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi di Testa e di Collo, Libro dei riassunti, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polonia]
 • Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny-Czehak K., Skarżyński P.H., Ćwiklińska J., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji pacjentów cierpiących na głuchotę prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych [Risultati della riabilitazione di pazienti affetti da sordità prelinguale dopo il posizionamento di un impianto cocleare nei bambini in età prescolare], XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska [XLVI Congresso della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi di Testa e di Collo, Libro dei riassunti, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polonia]
 • Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Korelacje pomiędzy rytmem fal alfa i obrazem stanu czynnościowego struktur mózgowych– kontynuacja badań z zastosowaniem metod EEG i fMRI [Correlazioni tra il ritmo dell’onda alfa e l’immagine dello stato funzionale delle strutture cerebrali – continuazione della ricerca usando i metodi EEG e fMRI]; Krajowa Konferencja na temat Elektroencefalografii, Materiały konferencyjne, 18 X 2014 Warszawa, Polska [Conferenza Nazionale sull’Elettroencefalogramma, Materiali della conferenza, 18 X 2014 Varsavia, Polonia]
 • Skarżyński H., Lorens A., Behr R., Polak M., Wyniki stymulacji elektrycznej jąder słuchowych w pniu mózgu po wszczepieniu implantu pniowego (ABI); Wrocławska Jesień Laryngologiczna, Materiały konferencyjne, 26-27 IX 2014 Wrocław, Polska [Risultati della stimolazione elettrica dei nuclei uditivi nel tronco cerebrale dopo il posizionamento dell’impianto del tronco (ABI); Laringologia Autunnale di Wrocław, Materiali per le conferenze, 26-27 IX 2014 Wrocław, Polonia]
 • Biernacka E., Sanecka A., Szperl M., Mueller- Malesińska M., Sosna M., Kozicka U., Baranowski R., Łazarczyk H., Janeczek P., Skarżyński H., Piotrowicz R., Hoffman P., Wydłużenie odstępu QTc u osób z niedosłuchem [Prolungamento dell’intervallo QTc nelle persone con perdita dell’udito]; XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Książka abstraktów, 18-20 IX 2014 Poznań [XVIII Congresso Internazionale della Società Cardiaca Polacca, Libro dei riassunti, 18-20 IX 2014 Poznań]
 • Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego [Segni di stress post-traumatico (PTSD) e depressione negli adulti con sordità postlinguale che utilizzan un impianto cocleare], VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 29 [VIa Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, 06-07 I 2014, Łódź, Polonia, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzo 2014, 29]
 • Lorens A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium przypadku [Impianti cocleari in sordità parziale – un caso studio], VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 11 [VIa Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, 06-07 I 2014, Łódź, Polonia, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzo 2014, 11]
 • Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia [Tecnologie moderne a supporto dell’udito, XI Conferenza Scientifica e di Formazione Otorinolaringologia], VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 10 [VIa Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, 06-07 I 2014, Łódź, Polonia, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzo 2014, 10]
 • Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Piłka E., Danielewicz A., Skarżyński H., Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych [Ipoacusia ad alta frequenza nei bambini in età scolare], XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Obrycka A., Skarżyński H., Miejsce dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego w systemie edukacyjnym [Luogo di bambini con sordità parziale chi utilizzano un impianto cocleare nel sistema educativo], XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,Czynniki wpływające na rozwój słuchowy dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia [Fattori che influenzano lo sviluppo uditivo dei bambini che hanno ricevuto un impianto cocleare prima dei due anni], XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Sączek A., Piłka E., Niedzielski A.B., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci [Valutazione della timpanometria di multifrequenza nella diagnosi dell’orecchio medio nei bambini piccoli], XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Niedzielski A.,Współczesne możliwości w leczeniu wad wrodzonych uszu [Possibilità contemporanee di trattare i difetti congeniti dell’orecchio] XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów, 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Niedziałek I., Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym [Analisi della prevalenza di acufene nei bambini in età scolare,], XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin [XXXVII Conferenca Scientifica e di Formazione della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Infantili e Sezione di Otorinolaringoiatria Infantile della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Libro dei riassunti, 10-12 X 2013, Lublino]
 • Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H., Jednocznesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym [Co-registrazione di EEG-fMRI come metodo per l’esaminare il cervello a riposo], XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska [XVIII Conferenza Nazionale su Biocibernetica e Ingegneria Biomedica, Libro degli riassunti, 10-12 X 2013 Danzica, Polonia]
 • Lorens A., Skarżyński H., Wąsowski A., Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej [Stimolazione elettroacustica della via uditiva], XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska[XVIII Conferenza Nazionale su Biocibernetica e Ingegneria Biomedica, Libro degli riassunti, 10-12 X 2013 Danzica, Polonia]
 • Milner R., Ganc M., Rusiniak M., Czajka N., Kurkowski M., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne [Uso del metodo Neurofeedback nella terapia di bambini con disturbi centrali dell’udito – risultati preliminari], XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska[XVIII Conferenza Nazionale su Biocibernetica e Ingegneria Biomedica, Libro degli riassunti, 10-12 X 2013 Danzica, Polonia]
 • Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego [Misurazioni oggettive nella selezione dei parametri di stimolazione nei bambini – utenti del sistema di impianto cocleare], XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska[XVIII Conferenza Nazionale su Biocibernetica e Ingegneria Biomedica, Libro degli riassunti, 10-12 X 2013 Danzica, Polonia]
 • Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Bruski Ł., Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym [Rete Nazionale di Teleaudiologia nella cura di un paziente con impianto cocleare], XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska[XVIII Conferenza Nazionale su Biocibernetica e Ingegneria Biomedica, Libro degli riassunti, 10-12 X 2013 Danzica, Polonia]
 • Skarżyński H., Long term results of partial deafness treatment (PDT), IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Otologia 2013”, Kasiążka abstraktów, 21-23 XI 2013, Warsaw, Poland [IV Conferenza Internazionale della Sezione di Otologia e Neurootologia della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo “Otologia 2013”, Libro dei riassunti, 21-23 XI 2013, Varsavia, Polonia]
 • Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie [Interdisciplinarità in medicina], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 19 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 19]
 • Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii [Screening pilota dell’udito negli alunni delle scuole elementari in Tagikistan, Kirghizistan e Moldavia], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37]
 • Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp” [Emissioni otoacustiche causate da stimoli del tipo “chirp”,], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37]
 • Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych [Valutazione dello sviluppo uditivo di un bambino piccolo utilizzando i test questionari], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1,]
 • Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej [Valutazione dell’udito degli studenti delle scuole di musica utilizzando l’audiometria tonale ad alta frequenza], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29]
 • Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS [Valutazione dello sviluppo uditivo dei bambini – utenti delsistema di un impianto cocleare con l’uso del questionario LittlEARS], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29]
 • Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM [Pratica audiologica contemporanea secondo EBM], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 30 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 30]
 • Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą [Applicazione della tecnica fMRI per l’imaging di risposte cerebrali uditive nei bambini con sordità parziale], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31]
 • Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR [Influenza dei valori delle norme sul risultato del test con il metodo Stacked ABR], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31]
 • Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR) [Valutazione della dispersione intra- e interpersonale nelle misure dell’ampiezza della onda V usando il metodo della catasta (Stacked-ABR)], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 32 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 32]
 • Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną [Determinanti psicologici di soddisfazione per l’impianto cocleare negli adulti con sordità postlinguale], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 42 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 42]
 • Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego [Problemi di salute mentale dei genitori di bambini con sordità uditiva prelinguale utenti di un impianto cocleare], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 43 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 43]
 • Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy?[ Disturbi centrali dell’udito in dislessia evolutiva – un deficit di peso generale o specifico modale?], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 52 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 52]
 • Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Piłka A., Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego [Protesi impiantabili per l’orecchio medio con un convenrtitore posizionato direttamente nella nicchia della finestra rotonda], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 53 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 53]
 • Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne [Valutazione dell’attività bioelettrica del cervello a riposo in pazienti con acufene mediante una analisi quantitativa del segnale EEG – risultati preliminari], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 54 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 54]
 • Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym [Caratteristica audiometrica dell’udito nei bambini in età scolare], VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 55 [VIII CONFERENZA DELLEA SEZIONIE AUDIOLOGICA E FONIATRICA della Società Polacca degli Otorinolaringoiatri – Chirurghi della Testa e del Collo, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 55]
 • Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski L., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych [Soluzioni di telemedicina nella diagnosi, trattamento e riabilitazione dei pazienti dopo il posizionamento degli impianti cocleari], Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45 [Conferenza Scientifica e di Formazione del XVIII ° Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 23-25 maggio 2013, Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45]
 • Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie i Kirgistaniewśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej (7–8 lat) [Programma pilota di screening dell’udito in Tagikistan e Kirghizistan tra i bambini delle classi primi e secondi delle scuole elementarie (7-8 anni)], Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45 [Conferenza Scientifica e di Formazione del XVIII ° Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, 23-25 maggio 2013, Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45]
 • Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T., Skarżyński H., Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej [Correlati comportamentali ed elettrofisiologici di elaborazione della informazione uditiva nella dislessia evolutiva], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:35 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:35]
 • Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych [Valutazione dello sviluppo uditivo di un bambino piccolo utilizzando i questionari], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:35 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:35]
 • Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – Weryfikacja na podstawie wyników ilościowej, analizy EEG (QEEG) [Disturbi centrali dell’udito – disfunzioni uditive o cognitive? – Verifica sulla base di risultati quantitativi, analisi EEG (QEEG)], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:34 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:34]
 • Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne [Modelli di attività cerebrale di riposo bioelettrico di persone con acufene – risultati preliminari], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:33 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:33]
 • Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty) [Soluzioni di telemedicina nella diagnosi, trattamento e riabilitazione dei pazienti dopo il posizionamento dell’impianto cocleare (trattamento della sordità parziale)], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013],  V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30  [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:30]
 • Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej [Programma pilota di screening dell’udito per i bambini delle prime classe di scuole primarie], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [ X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:30]
 • Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty) [Soluzioni di telemedicina nella diagnosi, trattamento e riabilitazione dei pazienti dopo ilposizionamento dell’impianto cocleare (trattamento della sordità parziale)], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:29 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:29]
 • Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłychkorzystających z implantu ślimakowego [Salute mentale, autostima e efficacia dell’addestramento uditivo in adulti i sordi che utilizzano un impianto cocleare], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:27 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:27]
 • Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A., Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci [Fattori di rischio di acufene nei bambini], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013 [X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:21 [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:21]
 • Skarżyński H., Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej [Influenza della musica sullo sviluppo della via uditivo], X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2013, 7-8 III 2013 [X Conferenza Scientifica e di Formazione OTORINOLARINGOIATRIA Łódź, 7-8 III 2013], V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:11  [V Conferenza della Società Polacca di Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria – revisione clinica, 2012, 12:11]
 • Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu [Valutazione di problemi selezionati nella chirurgia della staffa in otosclerosi – analisi di 12.374 orecchie], XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk [XLV Conferenza della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo, Materiali della conferenza, 5-8 IX 2012, Danzica]
 • Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Stapedotomia wykonywana w zaawansowanej patologii ucha środkowego [Stapedotomia eseguita nella patologia avanzata dell’orecchio medio], XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk [XLV Conferenza della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo, Materiali della conferenza, 5-8 IX 2012, Danzica]
 • Skarżyński H., Stapedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu [Stapedotomia eseguita solo nel unico orecchio con l’udito normale], XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk [XLV Conferenza della Società Polacca di Otorinolaringoiatri Chirurghi della Testa e del Collo, Materiali della conferenza, 5-8 IX 2012, Danzica]
 • Skarżyński H., Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu [Nuove sfide per la medicina scolastica – screening dell’udito], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2): 9 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 9]
 • Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke [Applicazione della videostrobochimografia nella valutazione dell’avanzamento dei cambiamenti nell’edema di Reinke], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 10 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 9]
 • Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu [Applicazione della metria pH a 24 ore della laringe e faringe nella diagnosi dei disturbi della voce], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 15 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 9]
 • Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Remacle M., Skarżyński H., Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych [Risultati vocali lontani nei pazienti dopo l’applicazione dell’acido ialuronico alle corde vocali], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):16  [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 16]
 • Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena hyperfunkcyjnej czynności głośni [Valutazione dell’attività iperfunzionale di glottide], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):17 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 17]
 • Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., MTHFR jako determinant wielkości ubytku słuchu [MTHFR come determinante della perdita dell’udito], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):20 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 20]
 • Lechowicz U., Pollak A., Mueller-malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G [Profilo audiologico dei pazienti con mutazione M.A1555G], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):21 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 21]
 • Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu [Stimolazione logopedica di un latante con un senso dell’udito danneggiato], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 24]
 • Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H., Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne [Disturbi dell’elaborazione uditiva e dislalia – studio della relazione tra i test selezionati. Rapporto preliminare], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 24]
 • Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem z wykorzystaniem kwestionariusza LittleEARS®[ Valutazione dello sviluppo uditivo dei bambini piccoli con perdita uditiva utilizzando il questionario LittleEARS®], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 25]
 • Rostkowska J., Kłonica L.K., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców [Problemi emozionali-sociali e di comunicazione dei bambini con CAPD nell’opinione dei genitori], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 25]
 • Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne dzieci głuchych, słabosłyszących i słyszących w ocenie rodziców [Problemi emotivi e sociali dei bambini sordi, mal udenti e udenti secondo dei genitori], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia,2012, 1 (2):26 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 26]
 • Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Lorens A., Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściwą głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego [Imaging della corteccia uditiva di pazienti con sordità parziale utilizzando la tecnica della risonanza magnetica funzionale], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):28 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 28]
 • Sułkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W., Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasemu młodzieży szkolnej: badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne [Danno uditivo causato dal rumore nella gioventù scolastica: esami con questionnario, test otologici e audiometrici], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):28 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 28]
 • Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne [Uso della terapia neurofeedback nel migliorare le funzioni uditive più elevate nei bambini con disturbi uditivi centrali – risultati preliminari], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):32 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 32]
 • Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Wyniki dwuusznego stosowania implantów u dzieci [Risultati dell’uso bilaterale di impianti nei bambini], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):34 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 34]
 • Wojewódzka B., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci implantowanych [Uso del materiale scolastico nelle fasi successive del programma di riabilitazione dei bambini con gli impianti], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2):]
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka [Caratteristiche delle funzioni uditive superiori a seconda dell’età del bambino], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):35 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 35]
 • Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów [Efficacia della formazione uditiva delle persone con sordità parziale dopo il posizionamento dell’impianto cocleare nella valutazione di pazienti e logopedisti], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):35-36 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 35-36]
 • Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H., Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje [Perdite uditive minime nei bambini in età scolare – la portata del problema e le conseguenze], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):36 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 36]
 • Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A., Piłka A., Skarżyński H., Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych [Analisi dei risultati di un programma di screening dell’udito di 3 anni per gli studenti del 6 ° classe delle scuole primarie di Varsavia], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):40 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 40]
 • Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci [Metodi per la valutazione dei risultati dello screening audiometrico nei bambini], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):40 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 40]
 • Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym [Relazione tra i risultati dei test di screening eseguiti nel periodo neonatale e scolastico], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):43 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 43]
 • Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A., Ocena częstotliwości występowania szumów usznych w Polsce [Valutazione della frequenza degli acufeni in Polonia], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):42 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 42]
 • Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H., Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011 [Analisi dello screening dell’udito in bambini in età scolare provenienti da aree rurali nel 2011], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2):43 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 43]
 • Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach [Affidabilità dello screening audiometrico dell’udito eseguito nelle scuole], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):46 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 46]
 • Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych [Risultati dello screening dell’udito negli insegnanti della scuola primaria], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):47 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 47]
 • Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR [Sistema di rilevamento e rimozione automatica dell’onda sonomotorica da record ABR], VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):52 [VII Conferenza della Sezione di Audiologia e Foniatria PTORL dei Chirurghi della Testa e del Collo, 1-2 VI 2012, Wrocław, Polonia, Nowa Audiofonoligia 2012, 1 (2): 52]
 • Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H., Wczesne i odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych [Risultati vocali precoci e lontani nei pazienti dopo l’applicazione dell’acido ialuronico alle corde vocali], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci [Metodi per la valutazione dei risultati dello screening audiometrico nei bambini], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Skarżyński H., Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej [Possibilità contemporanee di utilizzare la via uditiva], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H., Zastosowanie nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia własne[Applicazione della navigazione chirurgica nelle operazioni endoscopiche dei seni paranasali – esperienza personale], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, Materiały zjazdowe [Strategie per far fronte allo stress degli adulti sordi postlinguale utilizzando l’impianto cocleare in confronto con l’udito normale della popolazione generale, Materiali del congresso], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wideotrening Komunikacji, jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym [Videoaddestramento della Communicazione come metodo di supporto allo sviluppo emotivo e sociale di un bambino sordo con le difficoltà nella comunicazione verbale], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., Trening słuchowy dla pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów [Addestramento uditivo per pazienti con sordità parziale dopo il posizionamento di un impianto cocleare – utilità e livello di difficoltà nella valutazione di pazienti e terapisti], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem a efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych pacjentów [Strategie per far fronte allo stress e l’efficacia dell’addestramento uditivo e la soddisfazione con IC negli adulti sordi postlinguale], IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9.III 2012, Łódź [IX Conferenza Scientifica e Formativa Otorinolaringologia, Materiali della conferenza, 8-9 III 2012, Łódź]
 • Skarżyński H., Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich [Uguagliamento delle possibilità di bambini con disturbi della comunicazione nei paesi europei], Konferencja Ministerialna „Solidarność w zdrowiu – wyrównywanie różnic zdrowotnych między państwami UE”, Materiały zjazdowe, 7-8 XI 2011, Poznań [Conferenza Ministeriale “Solidarietà in salute – Uguagliare le differenze di salute tra i paesi dell’UE”, Materiali della conferenza, 7-8 XI 2011, Poznań]
 • Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński H., Mózgowe mechanizmy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci z CAPD. Badania z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego [Meccanismi cerebrali dei disturbi dell’elaborazione uditiva nei bambini con CAPD. Ricerca con l’uso della tecnica della risonanza magnetica funzionale], Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ODKRYWAJĄC SEKRETY LUDZKIEGO UMYSŁU – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NEUROPSYCHOLOGII, Materiały zjazdowe, 18-20.11 2011, Lublin [Conferenza Scientifica Nazionale “ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA MENTE UMANA – SFIDE CONTEMPORANEI DELLA NEUROPSICOLOGIA, Materiali della conferenza, 18-20.11. 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Współczesne spojrzenie na możliwości leczenia częściowej głuchoty u dzieci [Uno sguardo contemporaneo alle possibilità di un trattamento di sordità parziale nei bambini], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin [XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Porowski M., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyński H., Perlakowe zapalenie ucha środkowego u dzieci – zasady postępowania stosowane w IFPS [Otite media colesteatomatosa nei bambini – principi di procedura usati nell’IFPS], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin [XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Łazęcka K., Skarżyński H., Blaski i cienie drenażu jamy bębenkowej u dzieci – 3-letnie obserwacje [Luci e ombre del drenaggio del timpano nei bambini – osservazioni di 3 anni], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Łazęcka K., Skarżyński H., Zasady postępowania w przypadku mikrocji z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych u dzieci [Principi di condotta in caso di microcisione con atresia di tratti uditivi esterni nei bambini], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Śródoperacyjny płynotok uszny u dzieci [Fluido uditivo intraoperatorio nei bambini], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Wyniki zastosowania implantów ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge u dzieci z wadami wrodzonymi uszu [Risultati dell’uso di impianti per orecchio medio del tipo Vibrant Soundbridge nei bambini con i difetti congeniti dell’orecchio], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Sosna M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Tympanoskleroza u dzieci – obraz kliniczny, postępowanie [Timpanosclerosi nei bambini – quadro clinico, condotta], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Zastosowanie treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami artykulacji [Applicazione dell’addestramento uditivo nella riabilitazione di bambini con i disturbi articolari], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 6-8 XI 2011, Lublin[XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wczesna interwencja logopedyczna wobec niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu [Intervento precoce di logopedia per un bambino con il senso dell’udito leso], XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin [XXXIV Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione “Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana”, Materiali della conferenza, 6-8 XI 2011, Lublino]
 • Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Młotkowska- Klimek P., Algorytm postepowania w wadach wrodzonych ucha zewnetrznego i środkowego [Algoritmo di condotta nei difetti congeniti dell’orecchio esterno e medio], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Wpływ kryteriów oceny audiometrycznych badań przesiewowych na częstość wyników dodatnich u dzieci w wieku szkolnym [Impatto dei criteri per la valutazione dei test di screening audiometrici sulla frequenza dei risultati positivi nei bambini in età scolare], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Skarżyński H., Współczesne metody protezowania słuchu [Metodi contemporanei di applicare dei protesi acustiche], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.Częstość występowania choroby refluksowej u dzieci z przerostem migdałków w badaniach pH-impedancji z uwzględnieniem kwaśnych i niekwaśnych refluksów [Frequenza della malattia da reflusso nei bambini con ipertrofia delle tonsille nei test di impedenza di pH tra cui il reflusso acido e non acido], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Szkiełkowska A., Michalak T., Ratyńska J., Skarżyński H., Ocena głosu dzieci z częściową głuchotą [Valutazione della voce dei bambini con sordità parziale], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki[XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Ocena efektywności algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w urządzeniu Vivosonic Integrity [Valutazione dell’efficacia degli algoritmi per rimuovere gli artefatti muscolari dai record ABR utilizzati nel dispositivo Vivosonic Integrity], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci [Dispositivi BAHA in difetti dell’orecchio congeniti e acquisiti nei bambini], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Ratyńska J., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Włodarczyk E.,Trudności terapeutyczne w dysfonii dziecięcej [Difficoltà terapeutiche nella disfonia dei bambini]., XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u dzieci z klas 0-6 szkoly podstawowej w odniesieniu do wyników tympanometrii i audiometrii przesiewowej [Emissioni otoacustiche nei bambini delle classi 0-6 della scuola primaria in relazione alla timpanometria e ai risultati dello screening audiometrico], XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki [XVII Giorni di Otorinolaringoiatria Infantile, Libro degli abstract, 9-11 VI 2011, Mikołajki]
 • Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych(CAPD), trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna [Disturbi specifici dello sviluppo del linguaggio (SLI) e disturbi dei processi uditivi centrali (CAPD), difficoltà e disturbi dell’apprendimento – prospettiva interdisciplinare], Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin [ Materiali della conferenza, 14-16 II 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Wasilewska N., Marzec D., Kurkowski Z., Polimodalność oddziaływań w aspekcie diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna [Polimodalità delle interazioni sotto l’aspetto della diagnosi e della terapia nei bambini con ridotta attenzione, difficoltà e disturbi di apprendimento – prospettiva interdisciplinare], Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin [ Materiali della conferenza, 14-16 II 2011, Lublino]
 • Marzec D., Wasilewska N., Kurkowski Z., Skarżyński H., Sytuacja rodzinna dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi – doniesienia z badań, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna [Situazione familiare dei bambini con problemi di attenzione – rapporti di ricerca, difficoltà e disturbi di apprendimento – una prospettiva interdisciplinare], Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin[ Materiali della conferenza, 14-16 II 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Skoczylas A., Kurkowski M., Wasilewska N., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna [Diagnosi e terapia delle persone con disturbi dell’elaborazione uditiva centrale in Polonia, difficoltà e disturbi di apprendimento – una prospettiva interdisciplinare], Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin [ Materiali della conferenza, 14-16 II 2011, Lublino]
 • Skarżyński H., Telemedycyna w IFPS, prezentacja praktycznego zastosowania, Prezentacja programu: „Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej” [Telemedicina nell’IFPS, presentazione dell’applicazione pratica, Presentazione del programma: “Rete Nazionale di Teleriablitazione Uditiva”] Debata: Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego 10 V 2011, Polska, Warszawa [Dibattito: Telemedicina – una nuova qualità del sistema sanitario della società dell’informazione 10 V 2011, Polonia, Varsavia]
 • Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H., Diagnosis and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”, Materiały zjazdowe, 10 X 2010, Warszawa [Conferenza Scientifica e di Formazione “Disturbi del neurosviluppo nei bambini – possibilità diagnostiche e terapeutiche e ruolo del team terapeutico”, Materiali della conferenza, 10 X 2010, Varsavia]
 • Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne [Uso della registrazione simultanea dei potenziali evocati uditivi e della risonanza magnetica funzionale per studiare i processi della parte centrale del sistema uditivo – risultati preliminari], IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Materiały zjazdowe, 14-16 X 2010, Kraków [IX Congresso della Società Polacca di Neurofisiologia Clinica, Materiali del Congresso, 14-16 X 2010, Cracovia]
 • Skarżyński H., Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty, Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – World Partial Deafness Center [Idea della creazione e attuazione del programma di trattamento della sordità parziale, Inserimento della Prima Pietra per la costruzione del Centro Mondiale del Trattamento della Sordità Parziale – World Partial Deafness Centre], Materiały zjazdowe, 25 X 2010, Kajetany, Polska [ Materiali della conferenza, 25 X 2010, Kajetany, Polonia]
 • Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piotrowska A., Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Skarżyński H., Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej [Problemi selezionati di otorinolaringoiatria pediatrica], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny  [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pierwsze w świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą [Prima applicazione al mondo di un nuovo elettrodo SRA nei bambini con sordità parziale], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci [Uso dell’impianto Vibrant Soundbridge nell’orecchio medio in difetti congeniti complessi dell’organo uditivo nei bambini], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M., Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA [Protesi per ipoacusia neurosensoriale unilaterale nei bambini che usano il sistema BAHA], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Diagnostyka i chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci [Diagnostica e chirurgia delle colesteatome congenite nei bambini], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo” [Determinazione della norma di età del test di identificazione dei fonemi “Teetahtoo”], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci [Infiammazione del tratto respiratorio superiore e del reflusso laringofaringeo (LPR) nei bambini,], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo nabywania umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie subiektywnej rodziców [Il ritmo di acquisizione delle abilità uditive nei bambini impiantati prima dei 2 anni nella valutazione soggettiva dei genitori], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego [Uso e la comprensione delle preposizioni nel gruppo di bambini di 3-6 anni che utilizzano il sistema di impianto cocleare], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi [Risultati della riabilitazione uditiva dopo il posizionamento dell’impianto nei bambini con difetti multipli], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą [Indagine sulla soddisfazione dell’uso del sistema di impianto in pazienti con sordità parziale], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego [Ruolo degli esercizi di gruppo nel trattamento dei pazienti dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego [Influenza di fattori selezionati sulla conservaione della sensibilità dell’udito dopo il posizionamento dell’impianto cocleare], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu [Valutazione della frequenza del tinnito nei bambini con il risultato normale dello screening dell’udito], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28.09 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H., Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS [Algoritmo per il trattamento dei bambini con acufene nella Clinica per il Tinnito dell’IFPS], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H., Analiza potencjałów korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania [Analisi dei potenziali corticali nei bambini con difficoltà di apprendimento della lettura e della scrittura], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]
 • Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach słuchu badaniem mutacji genu GJB2 [Valutazione della importanza dei fattori di rischio non genetici nei disturbi dell’udito mediante lo studio delle mutazioni di GJB2], XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny [XXXIII Conferenza Nazionale Scientifica e di Formazione Problemi di otorinolaringoiatria infantile nella pratica quotidiana, Materiali della conferenza, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny]